Debatt

De nordiske velferdsstatene er under press. Nå skal sivilsamfunnet i Norden samarbeide om å finne løsninger.

Seks nordiske organisasjoner i sivilsamfunnet er klare for å ta på seg en større rolle for å bevare den nordiske samfunnsmodellen, men «politikerne må også bidra med å skape de riktige betingelsene», skriver lederne for Tænketanken Mandag Morgen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, SOSTE, Frivillighet Norge, Fremia og ÖBI i en felles kronikk.

De nordiske velferdssamfunnene er sterke, men utfordres likevel av en rekke uløste, komplekse, sosiale problemstillinger.
De nordiske velferdssamfunnene er sterke, men utfordres likevel av en rekke uløste, komplekse, sosiale problemstillinger.Foto: NTB
Jonas Keiding Lindholm
Laura Auken
Vertti Kiukas
Stian Slotterøy Johnsen
Patrik Schröder
Úríður Harpa Sigurðardóttir
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

En av verdens sterkeste samfunnsmodeller har store utfordringer. Over hele Norden står vi overfor komplekse, uløste sosiale utfordringer, voksende ulikhet og økende antall innbyggere som fanges i ensomhet, mistrivsel og kronisk utenforskap. Ingen av disse sosiale problemene kan løses uten at sivilsamfunnet igjen tar en større og mer samfunnsbyggende rolle i de nordiske velferdsstatene. Derfor skal nå nordiske sivilsamfunnsaktører på helse- og velferdsfeltet samarbeide om å finne konkrete svar på de alarmerende krisetegnene.

En sterk, nordisk velferdsmodell med store utfordringer

På tross av ulikheter, deler vi en unik samfunnsmodell over hele Norden.

Et betydelig mindretall har ikke adgang til de fellesskapene som vårt samfunn består av.

Det er en samfunnsmodell som er inkluderende, fredelig og demokratisk – og som gjennom sin oppbygning har vist seg i stand til å håndtere store utfordringer. En samfunnsmodell hvor sivilsamfunnet har bidratt svært vesentlig til velferden – tidligere som samfunnets primære tjenesteleverandør, senere som supplerende og kompletterende velferdsaktør.

Resultatet er at vi i dag har samfunn med høy sosial tillit, relativt stor økonomisk likhet og høy demokratisk deltakelse, og som i høy grad verner om de svakeste i samfunnet.

Selv om de nordiske velferdssamfunnene er sterke, utfordres de likevel av en rekke uløste, komplekse, sosiale problemstillinger. Vi har fortsatt utfordringer med blant annet rusmisbruk, fattigdom og hjemløshet, samtidig som ulikheten stiger, flere unge føler seg ensomme og opplever mistrivsel og et betydelig mindretall har ikke adgang til de fellesskapene som vårt samfunn består av.

I Norden som helhet risikerer mellom 6 og 12 prosent av de unge å ende i langvarig utenforskap, og i en ny dansk rapport konkluderes det med at 24 prosent av befolkningen opplever utfordringer og eksklusjon på noen områder i livet deres.

En oppgave for sivilsamfunnet

Det er utvikling i de nordiske velferdssamfunnene som svekker tilliten, nærheten og samholdet. Historisk har slike begynnende krisetegn i høy grad vært tema for oss i sivilsamfunnet.

Derfor må også mange av svarene på styrking av de menneskelige, sosiale og demokratiske sidene av velferdssamfunnet også komme fra sivilsamfunnet i framtiden.

Vi fra sivilsamfunnets organisasjoner er klare til å ta på oss en større rolle.

Vi opplever nemlig hver dag hvordan sivilsamfunnet skaper forandring, som bygger på autentiske menneskelige relasjoner. Relasjoner som er gjort mulig av sivilsamfunnets særlige kraft: Det idealistiske og frivillige arbeidet, som slipper oss inn over dørterskelen til våre utsatte medborgere.

Vi fra sivilsamfunnets organisasjoner er klare til å ta på oss en større rolle. Tallene viser at den nordiske befolkningen også er det. For selv om befolkningens frivillige engasjement alltid har vært i bevegelse, ser vi over hele Norden et både omfattende og stabilt engasjement. Rundt halvparten av befolkningen i Norden utfører frivillig arbeid, som alt fra besøksvenner til fotballtrenere.

Vi er ser ikke for oss at vi ikke kan definere en presis arbeidsdeling i en framtidig samfunnskontrakt, men de utfordringene vi ser, krever absolutt at sivilsamfunnet tar en mer sentral rolle. Den rollen tar vi i sivilsamfunnet gjerne, men politikerne må også bidra med å skape de riktige betingelsene for frivilligheten gjennom langsiktig og forutsigbar finansiering, forenkling av regler og rapporteringskrav og gode og forpliktende samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet, ikke minst lokalt.

Vi skaper rammer for et systematisk samarbeid

Det fins allerede gode eksempler på hvordan velfungerende løsninger fra land i Norden har muliggjort suksessfulle initiativ i andre land og skapt mer verdige liv for våre medmennesker. Tenk bare på det finske arbeidet med å begrense hjemløshet gjennom den såkalte Housing First-metoden. Dessuten viser erfaringene med nordisk samarbeid i de organisasjonene som fins i flere nordiske land, at dette skaper stor verdi.

Generelt er dessverre det nordiske sivilsamfunnsarbeidet på helse- og velferdsfeltet for ad hoc-preget, og med det går vi glipp av et kjempepotensial. Derfor har vi, med finansiering fra Nordisk Ministerråd, satt oss fore å skape rammene rundt en systematisk viten- og erfaringsutveksling mellom et bredt utvalg frivillige, sosiale organisasjoner i Norden. Her vil vi dele de løsningene som virker og styrker de nordiske sivilsamfunnene i en situasjon hvor en begynnende krise for vår samfunnsmodell krever det.

Fakta

Nordisk sivilsamfunnsplattform på helse- og velferdsfeltet

Med bakgrunn i erfaringene fra Nordisk Toppmøte for Sivilsamfunn 2021 og med finansiering fra Nordisk Ministerråd, skal det etableres en sivilsamfunnsplattform på helse- og velferdsefeltet. Plattformen skal legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom et bredt utvalg frivillige organisasjoner i Norden.

Les mer på hjemmesiden her.

Prosjektet ledes av Tænketanken Mandag Morgen i Danmark, og gjennomføres i samarbeid med en rekke utvalgte paraply- og samarbeidsorganisasjoner fra sivilsamfunnet i alle de nordiske landene.

 

Organisasjonene bak

Tenketanken Mandag Morgen: Uavhengig tenketank som jobber med de viktigste dagordenene, utfordringene og mulighetene for mennesker og samfunn i Norden. Er en del av Altinget-konsernet.

CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde styrker og utvikler det frivillige sosiale arbeidet i Danmark ved å samle inn og formidle kunnskap om sivilsamfunnet som kommer frivillige organisasjoner og foreninger, kommuner, departement, fond/stiftelser og forskningsinstitusjoner til gode.

Fremia: En ideell forening som fremmer medlemmenes felles interesser som arbeidsgivere i spørsmål som angår forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Fremia arbeider også interessepolitisk for å styrke medlemmenes forutsetninger for å drive virksomhet. Medlemmene er kooperative og verdistyrte foretak, aktører innen ideell velferd og sivilsamfunnets organisasjoner. Fremia har 5300 medlemmer med 150 000 ansatte og langt flere medlemmer.

ÖBI: Paraplyorganisasjon for 41 organisasjoner for mennesker med handikap i Island. Alle medlemsorganisasjoner arbeider på nasjonalt nivå. ÖBI arbeider for sosial rettferdighet og økt livskvalitet uavhengig av fysisk og psykisk funksjonsnivå.

Frivillighet Norge: Et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 350 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

SOSTE: SOSTE er sammen med sine medlemsorganisasjoner en modig og innflytelsesrik ekspert med mål om å fremme menneskers helse. I samarbeid med våre medlemmer og ulike aktører, bygger vi opp forutsetninger for sosial velferd og helse, forbedrer mennesker mulighet til å delta og arbeider for et rettferdig og ansvarlig samfunne. SOSTE har 200 medlemsorganisasjoner.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024