22. september 2022

Abonnementsvilkår (forbruker)


Inngåelse av avtale og kontaktinformasjon 

Disse vilkårene gjelder for alle avtaler inngått mellom Altinget AS ("Altinget") og deg som kunde i forbindelse med kjøp av abonnement. Disse vilkårene gjelder bare hvis du kjøper abonnementet som forbruker og ikke som næringsdrivende. 

 

Altingets kontaktinformasjon:

 

Altinget AS

Org.-nummer: 928 934 977

Akersgata 32

0180 Oslo

E-post: [email protected]

 

Kjøp av et abonnement er bindende fra din bekreftelse på kjøp av abonnementet. 

Altinget anbefaler derfor at du leser vilkårene nøye før du inngår avtale om kjøp av abonnement. 

Vilkårene vil også bli sendt på e-post ved inngåelse av et kjøp.

 

Abonnement

Når du tegner et abonnement for ett eller flere av Altingets nisjemedier, opprettes et personlig abonnement for deg. Du vil få tilgang til abonnementet når du har inngått avtale om kjøp.


Hvis du har inngått en avtale om en prøveperiode på 14 dager, vil du bare være bundet etter prøveperioden hvis du og Altinget inngår en egen avtale om kjøp av et abonnement. 

 

Priser, ordrebekreftelse og rabatter 

Listeprisen på abonnementet vil for 1 bruker 1 nisje være NOK 5 988 årlig (NOK 499 månedlig), som gir deg rett til å bruke abonnementet. 

 

Den angitte listepris justeres en gang i året, tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden forrige justering. Prisen er oppgitt i norske kroner. Abonnementene er ikke mva-pliktige.

 

Altinget vil sende deg en ordrebekreftelse via e-post når du har kjøpt et abonnement.

 

Abonnementet kan selges med rabatt i forbindelse med kampanjer eller på grunnlag av egne avtaler. Rabatten vil som hovedregel gjelde som innledende rabatt og vil derfor bli frafalt eller gradvis faset ut etter den første tegningsperioden, med mindre annet er avtalt.

 

Varighet og oppsigelse       
Abonnementet løper inntil det blir sagt opp. Du kan si opp abonnementet ditt med en måneds varsel.

 

Betaling 

Betaling skjer for et årsabonnement på 12 måneder. Dersom du sier opp abonnementet før utløpet av en 12-månedersperiode, vil vi refundere deg betalingen for resterende del av abonnementsperioden.

 

Ved første gangs tegning av abonnement online på Altinget.no vil du bli bedt om å oppgi opplysninger for ditt betalingskort. Ved å gi opplysningene for ditt betalingskort, aksepterer du at vi trekker betaling for de første 12 måneder, fratrukket eventuell rabatt, og at vi vil trekke fra ditt kort for påfølgende 12-månedersperioder etter utløp av forrige periode med mindre abonnementet er sagt opp. Din aksept vil også gjelde rett til trekk ved bestilling av nye abonnementer.

 

Dersom du har tegnet abonnement etter telefonhenvendelse, vil du motta faktura for de første 12 måneder, fratrukket eventuell rabatt. Deretter vil du motta faktura for påfølgende 12-månedersperioder etter utløp av forrige periode. 

 

Angrerett 

Du har 14 dagers angrerett når du har kjøpt et abonnement i henhold til reglene i angrerettloven. Angreretten betyr at du har rett til å trekke deg fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager. Fristen for å benytte angreretten løper fra det tidspunktet du får tilgang til innholdet på Altinget.no. 

 

For å utøve angreretten må du varsle oss om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten i en utvetydig uttalelse (f.eks. via post eller e-post). Du kan sende oss en e-post på [email protected]. Du kan velge å bruke standard utmeldingsskjema som du kan laste ned her

 

Angrefristen er oppfylt hvis du sender ditt varsel om utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

 

Hvis du utøver angreretten din, vil vi generelt refundere alle betalinger vi kan ha mottatt fra deg uten unødig forsinkelse, og i alle fall senest 14 dager fra datoen da vi har mottatt varsel om å kansellere kjøpet ditt. Vi refunderer pengene til bankkontoen din. Under ingen omstendigheter vil du pådra deg gebyrer som følge av refusjonen. 

 

Betalingsmislighold
Ved sen betaling vil Altinget kreve forsinkelsesrente etter fakturaens forfallsdato til betaling skjer i henhold til bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven. Altinget vil kreve lovbestemt purregebyr for betalingspåminnelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring som utstedes. Unnlatelse av å betale vil resultere i overgivelse til rettslig inkasso.

 

Ved mislighold i betaling har Altinget rett til å holde tilbake ytterligere leveranser eller deler av disse. Altinget har rett til å si opp abonnementsavtalen etter brudd på betalingsforpliktelsene. Dette gjelder også i tilfelle abonnementet allerede har begynt. 

 

Overføring av abonnementet                    
Abonnementet kan kun overføres i sin helhet til en annen person med forhåndstillatelse fra Altinget.

 

Forbehold 
Altinget tar forbehold for skrivefeil, prisfeil, mva og avgiftsendringer.         


Rettigheter og opphavsrett 

Altinget eller tredjeparter har rettighetene til alt materiale du får tilgang til fra abonnementet ditt til Altinget.no. Dette betyr at du ikke har rett til å distribuere, modifisere eller publisere innhold fra Altinget, med mindre dette er lovlig eller med mindre Altinget eller den aktuelle tredjeparten har gitt forhåndssamtykke. En handling i strid med Altinget -rettighetene vil bli ansett som et alvorlig brudd på abonnementsavtalen. Les mer her


Begrensning 

Altinget gjør sitt beste for å holde tjenestene tilgjengelige til alle døgnets tider, fri for virus og andre gjenstander av ødeleggende eller forstyrrende natur. Tjenestene kan imidlertid være utilgjengelige av sikkerhets- eller vedlikeholdsgrunner.             
 Altinget skal ikke holdes ansvarlig for indirekte skader og følgeskader, inkludert tap som følge av omstendigheter utenfor Altingets kontroll eller tap som følge av feil bruk av tjenestene.  


Videre påtar Altinget seg intet ansvar for eventuelle tap du måtte lide som følge av bruk av abonnementets artikler og annet innhold. Dette gjelder tap, følgeskader eller kostnader og skader derav, inkludert, men ikke begrenset til, forretningsavbrudd, driftstap, tap av fortjeneste eller tapte besparelser. 

 

Databeskyttelse 
Du oppgir personopplysninger i forbindelse med kjøpet. Vi samler inn, behandler og lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonen vi samler inn og måten den brukes på, kan du se våre retningslinjer for personvern, som du kan få tilgang til her.       

Informasjonskapsler 
Våre nettsteder bruker informasjonskapsler. Hvis du ønsker mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler på våre nettsteder, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du kan få tilgang til her.              

 

Endringer 

Altinget forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår samt til å foreta funksjonelle endringer.  Vesentlige endringer vil bli varslet via e-post minst 30 dager før de trer i kraft.

 

Jurisdiksjon og gjeldende lov 

Disse vilkårene er underlagt norsk lov.

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene avgjøres av de norske domstolene. 

 

Klage

Hvis du ønsker å klage på abonnementsavtalen, vennligst kontakt oss så snart som mulig og innen rimelig tid til vår post- eller e-postadresse som er oppgitt under kontaktinformasjon ovenfor.

 

Når du kontakter oss, må du forklare hva feilen er og legge ved faktura/kvittering for kjøpet. Altinget vil behandle klagen så snart som mulig og innen rimelig tid. Altinget vil deretter sende deg en e-post med vår vurdering av om klagen er berettiget eller ikke.

 

Du kan også klage til Forbrukerrådet https://www.forbrukerradet.no/kontakt-oss/. 

0:000:00