Opphavsrett

Det leverte materiale er beskyttet av norsk lov om opphavsrett. Som abonnent kan man skrive ut en kopi til eget bruk. Utover dette må hel eller delvis kopiering, annen gjengivelse eller videre bruk av materialet - inkludert elektronisk distribuering via epost - kun finne sted etter forutgående avtale med Altinget.no.