Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler                                    12. desember 2023      

Hos Altinget.no setter vi personvern, konfidensialitet og sikkerhet høyt. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, enten du kontakter oss, kjøper produkter og tjenester av oss, eller når vi kontakter deg med tanke på salg.
 
Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, og har til hensikt å gi deg den informasjonen som du har krav på å få i henhold til personvernregelverket.
 
Denne personvernerklæringen gjelder for alle besøkende på våre hjemmesider og alle kunder, herunder privatpersoner, enkeltmannsforetak, næringsdrivende selskaper og deres ansatte.
 
Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen grundig før du deler dine personopplysninger med oss.
 
1. Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Den behandlingsansvarlige for Altingets behandling av personopplysninger er:
 
Altinget AS    
Org. nummer 928 934 977    
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: [email protected]
 
2. Typer av personopplysninger, formål, rettsgrunnlag og sletting

2.1 Kjøp av abonnement  

Vi behandler følgende personopplysninger om deg når du kjøper abonnement på Altinget.no, via e-post eller via telefon: Navn, adresse, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver, brukerhistorikk, opplysninger om ditt kjøp, betalingsopplysninger og i gitte tilfeller brukernavn og passord.
 
Ved kjøp av abonnement behandler vi overnevnte personopplysninger for å kunne levere de avtalte ytelser, samt for å kreve betaling i overensstemmelse med våre betingelser (kontrakten), jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.                  

Vi behandler også personopplysningene for å kunne overholde våre rettslige forpliktelser etter bl.a. bokføringsloven, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
 
Dine personopplysninger kan ytterligere bli anvendt som grunnlag for bruk i statistikk, for å forbedre våre produkter og tjenester, sende deg servicemeldinger, fødselsdagshilsener og brukerundersøkelser, da vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for disse formålene, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 
Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger («sensitive» personopplysninger).
 
Personopplysninger som behandles i forbindelse med avviklingen av den enkelte ordre, vil bli lagret i våre systemer i fem år fra utløp av regnskapsåret, for å overholde bokføringslovens dokumentasjonskrav.
 
Øvrige opplysninger, som ikke faller inn under bokføringsloven, vil bli lagret i to år fra seneste kjøp, eller fra et abonnement på Altinget.no blir oppsagt eller opphører.
 
2.2 Markedsføring

I visse tilfeller samler vi inn kontaktopplysninger (leads) på ansatte i bedrifter og organisasjoner samt privatpersoner i form av navn og telefonnummer. Personopplysningene blir behandlet med grunnlag i vår berettigede interesse i å kunne markedsføre våre produkter og tjenester med hensikt på salg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Kontaktopplysningene blir innsamlet fra offentlig tilgjengelige steder, herunder Brønnøysundregistrene og sosiale medier (f.eks. LinkedIn og Facebook), fra våre leads-leverandører, samt direkte fra deg eller din arbeidsgiver.
 
Ikke-kontaktede leads blir slettet etter én måned fra tidspunktet for innsamling. Kontaktede leads oppbevares i ett år fra tidspunktet for første kontakt. Aktive kunder er underlagt våre øvrige slettefrister, som beskrevet nærmere i denne personvernerklæringen.
 
Hvis du mottar nyheter og annet markedsføringsmateriale fra oss, behandler vi opplysninger om navn og epost. Vi behandler dine personopplysninger til markedsføringsformål med grunnlag i ditt aktive samtykke dersom du ikke er kunde hos oss fra før. Dersom du allerede er kunde hos oss, behandlinger vi dine personopplysninger for markedsføringsformål med grunnlag i vår berettigede interesse jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 
Vi kan også behandle opplysninger som fødselsdato og postnummer om personer som har opprettet en brukerprofil hos Altinget, med hensikt å kunne segmentere våre kunder, avklare hvem våre typiske kunder er, og markedsføring. Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger til disse formålene, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 
Altingets nyhetsbrev inneholder sporingspixler. Disse er integrert i nyhetsbrevene som sendes i HTML-format for å muliggjøre innsamling av data. Dette setter Altinget i stand til å foreta analyser med formål om kartlegging av effekt fra markedskampanjer og generell bruk av e-postene som sendes ut. Ut ifra analysen vil vi kunne se at en e-post er åpnet og når dette har skjedd, samt hvilke linker i e-posten brukeren har klikket på. Disse opplysningene som samles inn via nyhetsbrevene benyttes for å gjøre nyhetsbrevene mer interessante og relevante for brukeren, samt sikre en effektiv markedsføring av Altingets produkter og tjenester. Til dette formålet behandler vi dine personopplysninger med grunnlag i ditt aktive samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du har alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke, uansett hva du har samtykket til.
 
Personopplysninger som vi behandler for markedsføringsformål vil slettes når markedsføringssamtykket trekkes tilbake, eller hvis vi ikke benytter samtykket innenfor en periode på ett år. De vil også slettes når vi ikke lenger har et annet rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene.
 
2.3 Konkurranser og events

Vi behandler følgende personopplysninger om deg, hvis du velger å delta i en konkurranse eller et event: Navn, e-post, adresse og telefonnummer.  

Vi behandler overnevnte personopplysninger som følge av vår berettigede interesse i å kunne registrere din innmelding i en konkurranse eller et event, samt i visse tilfeller for å kunne offentliggjøre og meddele deg at du har vunnet en premie jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 
Personopplysninger kan også bli behandlet med det formål å oppfylle en avtale som vi har inngått med deg jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
 
Vi sletter dine personopplysninger to år etter deltagelse på et event eller i en konkurranse.
 
2.4 Når du kontakter oss via e-post eller telefon

Vi behandler følgende personopplysninger om deg hvis du kontakter oss via e-post eller telefon: For- og etternavn, e-post, telefonnummer og opplysninger du gir i forbindelse med din kontakt med oss.
 
Overnevnte personopplysninger behandler vi for å kunne forfølge vår berettigede interesse i å besvare dine henvendelser og rådgi deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, eller med den hensikt av å inngå en avtale med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
 
Personopplysninger dine slettes senest to år etter seneste kontakt, med mindre din henvendelse fører til kjøp eller inngåelse av en avtale. I så fall henviser vi til avsnittene ovenfor.
 
 
3. Utlevering av personopplysninger til databehandlere og til andre behandlingsansvarlige 

For å oppfylle overnevnte formål kan vi gi leverandører tilgang til dine personopplysninger som på bakgrunn av et kontraktuelt forhold med oss leverer relevante ytelser. Det kan eksempelvis være it-leverandører, faktureringsleverandører, konsernselskap, e-posttilbydere, og leverandører av konkurranser, nettverksmøter, leads, konferanser, events og markedsføring. Disse leverandører er våre databehandlere, og vil kun behandle personopplysninger i henhold til våre instruksjoner i databehandleravtalen som vi har inngått.
 
Dine personopplysninger deles i utgangspunktet ikke med en tredjepart uten ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. I enkelte tilfeller vil vi være lovpålagt å dele personopplysninger med politi, advokater, revisorer, domstoler, inkassoselskap, distributører av varer, konsernselskap og offentlige myndigheter. Slik deling vil gjøres for å overholde en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
 
Dersom dine personopplysninger overføres til en databehandler som er etablert i et land utenfor EU/EØS, og som ikke har tilstrekkelig beskyttelsesnivå (f.eks. fått en adekvansbeslutning av EU-kommisjonen), vil vi inngå EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser med databehandleren og gjennomføre nødvendige risikovurderinger før slik overføring kan skje.
 
4. Sikkerhet

Vi beskytter konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger. Derfor har vi iverksatt sikkerhetsrutiner for å sikre at våre interne prosedyrer lever opp til de gjeldende sikkerhetsstandarder og lovkrav. Vi har interne retningslinjer for informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser og tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot å bli tilintetgjort, gå tapt, endret, uautorisert offentliggjort, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.
 
5. Linker til andre hjemmesider

Våre nettsider har linker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på andre organisasjoners nettsider eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsider, oppfordres du til å lese nettstedets personvernerklæring.
 
6. Vedlikehold av dine personopplysninger

Vi forsøker løpende å kontrollere at dine personopplysninger alltid er oppdaterte og korrekte. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger løpende. I den forbindelse er vi avhengige av at du opplyser oss om relevante endringer i dine personopplysninger, spesielt din e-post, adresse og ditt telefonnummer. Du kan benytte [email protected] for å sende oss eventuelle endringer. Du er også velkommen til å kontakte oss hvis du har en særlig interesse i at vi beskytter dine personopplysninger (f.eks. hvis du har hemmelig adresse).
 
7. Dine rettigheter


· Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har i denne forbindelse også rett til at motta en kopi av dine personopplysninger. Merk at retten til innsyn også kan være begrenset med hensyn til andres personvern, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.
· Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger. Så lenge din protest er berettiget, sørger vi for å opphøre behandlingen av dine personopplysninger.
· Du har rett til å be om at vi retter og sletter dine personopplysninger, med visse unntak (f.eks. personopplysninger som vi behandler med grunnlag i en rettslig forpliktelse).
· Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
· Under visse omstendigheter kan du også be oss om å få overført de  personopplysningene som du har gitt til oss til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
· Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker som du har gitt til oss. Vi vil da slette dine personopplysninger, med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet rettslig grunnlag.
 
For å benytte deg av dine rettigheter, kan du sende en e-post til [email protected].
 
8. Spørsmål og klage 

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller hvis du ønsker å klage på måten vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Altinget AS    
Org. nummer: 928 934 977       
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: [email protected]
 
Du kan også sende en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
E-mail: [email protected]
 
Hvis det er snakk om en klage over vår behandling av opplysninger i henhold til Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier, rettes klagen i stedet til Pressens Faglige Utvalg. Når vi behandler personopplysninger for journalistiske formål, er vi som regel unntatt fra reglene i personvernforordningen, jf. Personopplysningsloven § 3.  
 
9. Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli oppdatert. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår nettside ”www.altinget.no”. Ved vesentlige endringer vil du motta beskjed via e-post.
 
 
Cookieerklæring

1. Eier og kontaktopplysninger

Eier av nettsiden www.altinget.no er:
Altinget AS    
Org. nummer: 928 934 977   
Akersgata 32 
0180 Oslo                           
E-mail: [email protected].
 
2. Hva er en cookie?
Cookies (også kalt informasjonskapsler) anvendes i dag på stort sett alle nettsider og er i mange tilfeller nødvendige for å levere ulike tjenester på nettsiden.
 
En cookie er en liten tekstfil som plasseres i brukerens nettleser (enten på PC, tablet, smartphone e.l.), slik at brukerenheten kan gjenkjennes. Cookies kan blant annet brukes til å utarbeide statistikk over brukernes anvendelse av nettsiden, til optimering av sidens innhold, og til å gjøre brukeropplevelsen mer effektiv.
 
En cookie er en passiv fil og kan ikke spre datavirus eller andre skadelige programmer. Noen cookies plasseres av andre parter (såkalte tredjeparter) enn den som står i adresselinjen (URL’en) i nettleseren. Det kan være alminnelig innhold, men også for eksempel analyseverktøy eller integrerte kommentarfelt. Det betyr at det lagres cookies fra andre parter enn den som eier nettsiden.
 
Noen cookies lagres kun på brukerens enhet så lenge brukeren har nettleseren åpen (session cookies). Andre cookies lagres i et lengre tidsrom (persistente cookies). Når brukeren besøker en nettside, vil sessions cookies bli satt på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.
 
3. Vår bruk av cookies


Denne nettsiden bruker cookies. Vi bruker cookies for å tilpasse vårt innhold og annonser, til å vise deg funksjoner, til sosiale medier og til å analysere vår trafikk. Når du beveger deg rundt på våre hjemmesider, samles det som regel via cookies inn personopplysninger i form av: Et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk plassering, hvilke sider du besøker, tekniske opplysninger samt opplysninger om din adferd. Vi innhenter alltid ditt samtykke før det innsamles data og personopplysninger via cookies. Ditt forutgående samtykke er dermed også forutsetningen for innsamling av personopplysninger via cookies med tanke på den videre behandling av oss, annonsører og andre tredjeparter.
 
Vi deler opplysninger om din bruk av vår nettside med våre partnere innen sosiale medier, annonsering og analyse. Våre partnere kan kombinere disse data med andre opplysninger som du har gitt dem, eller som de har innsamlet fra din bruk av deres tjenester. Vi gir bare slik tilgang til partnere som vi har et kontraktuelt forhold til, og som leverer relevante tjenester til oss, som for eksempel IT-leverandører, analysevirksomheter og leverandører av markedsføringstjenester.
 

Såkalte nødvendige cookies kan vi plassere på din enhet så lenge de er nødvendige for å kunne levere tjenesten du har bedt om å få benytte. For andre typer cookies, som f.eks. markedsføringscookies, må vi først innhente ditt aktive samtykke. Samtykket innhentes via pop-up vindu for cookies.

Du kan til enhver tid endre eller trekke tilbake ditt samtykke til cookies via cookieerklæringen på nettsiden vår. Se punkt 4 under.

 

4.  Hvordan fjerne/unngå cookies og hvordan tilbakekaller jeg mitt samtykke?

Det avhenger av din nettleser hvordan du sletter eller unngår at det plasseres cookies på din enhet.
 
Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved å benytte tastene [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis du benytter en MAC, vil sletting av cookies avhenge av hvilken nettleser du benytter. 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å sende oss en epost på [email protected]
 
 
5. Spørsmål og oppdatering


Hvis du har spørsmål til vår bruk av cookies, er du velkommen til å kontakte oss som beskrevet øverst i denne cookieerklæringen.
 
Denne cookieerklæringen ble oppdatert 12. desember 2023.
 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00