Mímir Kristjánsson
 svarer 
Tonje Brenna

Hva er begrunnelsen for at par som har fått familiegjenforening ikke kan søke om sosialstønad?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2237 (2023-2024)

Hva er begrunnelsen for at par som har fått familiegjenforening ikke kan søke om sosialstønad?
Personer har kommet til Norge gjennom familiegjenforening har i dag ikke rett til å søke sosialhjelp. Heller ikke den andre halvparten av gjenforente familier har rett til dette så lenge de forsørger sin partner. Med andre ord har verken den som har kommet til landet eller den som har fått partneren sin til landet rett på hjelp fra Nav dersom de havner i et økonomisk uføre.

Økonomisk sosialhjelp skiller seg fra ytelser som arbeidsavklaringspenger. Sosialstønad er ment som en midlertidig ytelse, som ofte kommer som supplement til lønn, uføretrygd, pensjon eller andre ytelser. De fleste som mottar sosialhjelp, får det bare i noen få måneder av gangen. Det er ikke vanskelig å se for seg at en person i full jobb som har fått hentet ektefelle/samboer til landet i løpet av fem år likevel kan havne i et økonomisk uføre. Da framstår det merkelig at muligheten til å søke supplerende sosialstønad i en kort periode skal være stengt. Konsekvensene av dette kan bli alvorlige for parene det gjelder, ikke minst dersom de også har barn (som svært ofte er tilfelle i slike familier).

Sosialstønad er allerede en søknadsbasert ytelse med strenge krav. Det framstår derfor merkelig at selv muligheten til å søke om ytelsen skal være stengt for gjenforente par.

Svar fra torsdag 13. juni 2024

Etter utlendingsregelverket må en person som bor i Norge som hovedregel ha inntekt for å kunne få innvilget familieinnvandring. Det følger av regelverket at blant annet økonomisk sosialhjelp ikke skal regnes som framtidig inntekt i denne sammenheng. Det legges til grunn at spørsmålet ikke dreier seg om dette regelverket, da et ev. slikt spørsmål i så fall må rettes til justis- og beredskapsministeren.
En person som har oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av familieinnvandring, har fulle rettigheter til å motta økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, såfremt de andre vilkårene for å få innvilget stønaden er oppfylt. Par som har fått innvilget familiegjenforening kan dermed både søke om og motta økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.
Dersom den familiegjenforente personen og referansepersonen som har påtatt seg å underholde den familiegjenforente er ektefeller, følger det av alminnelige regler at de to har forsørgeransvar overfor hverandre. Om verken den familiegjenforente eller referanse-personen har midler, foreligger det ikke et faktisk underhold. I så tilfelle vil begge kunne få innvilget økonomisk stønad til å dekke sitt og/eller begges livsopphold, dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024