Debatt

EØS: Rapport-forfatterne lever tilsynelatende i forskjellige verdener

NUPI og Nei til EU har publisert hver sin EØS-rapport. Verken NUPI eller Nei til EU går inn i kjernen av hva et EU-medlemskap vil innebære og hva en oppsigelse av EØS-avtalen vil bety.

FISK OG FRAMTID: Statsminister Gro Harlem Brundtland og fiskeriminister Oddrun Pettersen hadde i 1991 med seg Frans Andriessen på fisketur til Finnmark. Han hadde ansvaret for forhandlingene mellom EF og EFTA-landene om en EØS-avtale, som i 1994 ble en realitet. Nå er avtalen 30 år. 
FISK OG FRAMTID: Statsminister Gro Harlem Brundtland og fiskeriminister Oddrun Pettersen hadde i 1991 med seg Frans Andriessen på fisketur til Finnmark. Han hadde ansvaret for forhandlingene mellom EF og EFTA-landene om en EØS-avtale, som i 1994 ble en realitet. Nå er avtalen 30 år. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB
Christian Hambro
Stein Reegård
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Nei til EU utga sin rapport «30 år med EØS-avtalen» 12. mars i år. Også Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) har i år laget en rapport, «Blikk på EØS 30 år», publisert av NHO.

Det disse rapportene har felles, er at de er relativt korte, godt skrevet, og at forfatterne har betydelige detaljkunnskaper om temaet. Rapporten fra Nei til EU gjentar i stor grad synspunkter som organisasjonen har stått for i flere år. Rapporten fra NUPI avspeiler synspunkter som fremgår av et eget temanummer av NUPIs tidsskrift Internasjonal politikk, utgitt i 2023.

Manglende nyanser

Det som også kjennetegner rapportene, er at forfatterne tilsynelatende lever i forskjellige verdener. Nei til EU betrakter stort sett EØS- avtalen som et skadelig fenomen. NUPI ser på sin side så å si ingen problemer ved avtalen. Begge deler er selvsagt feil, og det må vi tro at de som har skrevet rapportene er klar over. Forfatterne av denne artikkel har begge utgitt bøker om EØS-avtalen*. Siktemålet med bøkene var å beskrive EØS-avtalen og dens virkemåte på en nyansert måte. Håpet var å gi et bidrag til en felles virkelighetsoppfatning, som grunnlag for den politiske diskusjonen om Norges fremtidige tilknytning til Europa. Hverken Rapporten fra Nei til EU og fra NUPI bidrar særlig til det.

Når vi så å si kan bruke og betale for mobiltelefonen i utlandet som om vi er i Norge, og har rett til fri helsehjelp på reiser, så er det en konsekvens av EØS-avtalen.

Reegård og Hambro

NUPI vektlegger i sin rapport de store økonomiske fordelene EØS har medført for Norge. Foreliggende litteratur peker i retning av at EØS-avtalen både har økt samhandelen mellom land i Europa og økt brutto nasjonalproduktet, slik NUPI sier. Dette belyses blant annet av analysene som er laget om investeringssvikt og det økonomiske tapet Brexit trolig medfører for Storbritannia. NUPI poengterer også den økonomiske fremgangen for de europeiske landene som ble med i EU etter 2004, som i stor grad kan tilskrives adgangen til det europeiske markedet.

NUPI nevner også fordelen av de mange felles reglene som letter hverdagen for enkeltpersoner og næringsdrivende. Det er nok mange som ikke er klar over at dette i stor grad skyldes EØS-avtalen. Når vi så å si kan bruke og betale for mobiltelefonen i utlandet som om vi er i Norge, og har rett til fri helsehjelp på reiser, så er det en konsekvens av EØS-avtalen. For næringslivet er det en stor besparelse å kunne forholde seg til de samme produktkravene i det europeiske markedet.

Det sosiale og samfunnspolitiske perspektivet mangler

Det NUPI ikke nevner er, er at reglene ofte er så omstendelige og vanskelig å forstå at små og mellomstore bedrifter har problemer med å følge med. Reglene fører til mye byråkrati og plunder og heft. Noen av reglene er heller ikke godt tilpasset særegne norske forhold, slik at løsninger blir dyrere enn nødvendig. Et eksempel på det siste er kravene til rensing i forslag til nytt avløpsdirektiv. Hvis forslaget blir stående uten tilpasninger for Norge, vil vi bli nødt til å gjennomføre en del rensetiltak langs kysten der miljøgevinstene synes små i forhold til kostnadene.

NUPI går, overraskende nok, ikke inn på hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av samfunnet utover det rent økonomiske. Det sosiale og samfunnspolitiske perspektivet mangler. Det er selvsagt ikke slik at alt ved EØS-avtalen er bra, sett med norske øyne. Det er heller ikke slik at EU er like heldig med alt som blir gjort. Men perspektivene her beror i noen grad på øynene som ser. For de som for eksempel mener at det offentlige bør styre helse- og velferdstjenester, fremstår det som uheldig at EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte blir forsøkt brukt for å få større alburom for kommersielle aktører.

FØLGER STØRE ETTER VON DER LEYEN: «Verken NUPI eller Nei til EU går inn i kjernen av hva et EU-medlemskap vil innebære og hva en oppsigelse av EØS-avtalen vil bety», skriver Reegård og Hambro. 
FØLGER STØRE ETTER VON DER LEYEN: «Verken NUPI eller Nei til EU går inn i kjernen av hva et EU-medlemskap vil innebære og hva en oppsigelse av EØS-avtalen vil bety», skriver Reegård og Hambro.  Foto: Stephanie Lecocq / AP / NTB

Manglende norsk innflytelse

På samme måte har EFTA-domstolen satt noen kjepper i hjulene for fagbevegelsens kamp for velorganisert arbeidsliv. EU-reglene har bydd på utfordringer med tanke på å unngå sosial dumping i arbeidslivet. En for nidkjær håndheving av statsstøttereglene fra ESA´s side har skapt mange problemer for kommuner, som i frykt for rettssaker, avstår fra tiltak til beste for innbyggerne når innbyggerne skal betale litt for tjenesten**.

Nye EØS-regler blir vedtatt av EU, uten at Norge har noen bestemmende innflytelse og de innlemmes så i EØS-avtalen uten at Norge i realiteten har særlig valgfrihet. Norske interessenter, myndigheter og politikere blir satt mer på sidelinjen enn aktører i medlemslandene.

Erkjennelsen av at EØS-avtalen medfører noen ulemper hører med i en åpen politisk debatt, og er ikke ensbetydende med at EØS-avtalen bør vrakes.

Les også

Nei til EU: Det meste er skakt og skjevt

Mens NUPI så å si ikke omtaler EØS-avtalens samfunnspåvirkning utover det økonomiske, går Nei til EU den motsatte vei. Det skrives lite om økonomi, og mye om hvordan avtalen har påvirket det norske samfunnet i gal retning.  Det meste forbundet med EØS-avtalen er etter synet til Nei til EU skakt og skjevt.  Den uheldige samfunnsutviklingen som Nei til EU ser, har i stor grad funnet sted etter inngåelsen av EØS-avtalen. Men det er langt derfra til at EØS-avtalen er årsaken til den uheldige utviklingen, noe rapporten forøvrig nevner, men nærmest i en bisetning. 

Foruten fraværet av forsøk på å beskrive hvilke problemer som med rimelighet kan tilskrives EØS -avtalen, er det flere unyanserte beskrivelser av hva avtalen innebærer og enkelte feil.

Reegård og Hambro

Det var for eksempel ikke et påfunn fra EU som førte til at Norge innførte et markedsbasert system for omsetning av elektrisitet. Det gjorde vi på egenhånd. Det er også riktig at Norge på miljøforvaltningsområdet på 1970 og 1980-tallet lå foran de fleste EU-landene. Det betyr selvsagt ikke at norsk miljøforvaltning er blitt dårligere på grunn av EØS-avtalen. Det er neppe grunn for å hevde at norsk miljøforvaltning hadde vært bedre uten EØS-avtalen. Forholdet er derimot blitt den at det ofte er EU som har på seg ledertrøyen på dette området. Nei til EU er bekymret for demokratiutvikling. Det er mange i Europa som er det pga. de politiske strømningene. Å fremheve en mindre nedgang i antall folkevalgte i Norge pga. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, er trolig en bagatell i denne sammenheng, og har ikke noe å gjøre med EØS-avtalen. Det som nok er riktig, er at internasjonalt samarbeid øker avstanden mellom de som styrer og de som blir styrt. Det gjelder både for EØS-avtalen og for annet internasjonalt samarbeid.

Foruten fraværet av forsøk på å beskrive hvilke problemer som med rimelighet kan tilskrives EØS-avtalen, er det flere unyanserte beskrivelser av hva avtalen innebærer og enkelte feil. Dette er i og for seg ikke så farlig, men det bidrar til en skjev forståelse av hva EØS-avtalen innebærer. Det står for eksempel at EUS minstelønnsdirektiv gjelder for Norge. Det er ikke korrekt. Videre etterlater utredningen et overdrevet inntrykk av at fiskeripolitikken styres av selve EØS-avtalen. Faktisk er ikke fisk en vare som omfattes av EØS-avtalen og de fire friheter. En annen sak er at Norge og EU har inngått en rekker avtaler om fiskeriene, som for eksempel gir fiskere fra EU en viss adgang til norske fiskeområder, og omvendt. Fremstillingen av EØS-reglene om omsetning av elektrisitet gir også en overdrevet fremstilling av hvilke bindinger EØS-avtalen innebærer. Både erfaringene fra energikrisen og norske utredninger peker mot nasjonalt spillerom når land virkelig ønsker dette.

Fremstillingen til Nei til EU fokuserer nokså ensidig på hvordan EØS-avtalen griper inn i norske forhold. Bildet blir ufullstendig når det ikke utfylles med en beskrivelse av alle de saksområdene Norge i utgangspunktet kan styre med selv, nokså uavhengig av avtalen. Fremstillingen i boken «EØS-avtalens praktiske betydning» viser at det er mer enn nok for norske politikere å gripe fatt i.

Les også

Hva er så alternativet? 

EØS-avtalen som demokratisk utfordring må settes i perspektiv. Mengden internasjonale avtaler og regler også utenfor EØS-avtalen har økt voldsomt de siste 150 årene. Bare ILO har vedtatt over 190 konvensjoner. Norge har ratifisert 110 av dem. Europarådet har vedtatt over 200 konvensjoner, herunder menneskerettighetskonvensjonen, som griper inn i mange samfunnsforhold. Poenget her er at EØS-avtalen bare er en del av et mer omfattende internasjonalt samarbeid. Som et lite land er vi gjennomgående tjent med denne rettsordenen, som gjør at store og mektige stater ikke kan kjøre over oss, og at store internasjonale konsern kan bli holdt i ørene. Hva enten det er tale om vanlige konvensjoner eller ny EU-rett, vil Norge alene, som et svært lite land, ha begrenset innflytelse på utviklingen.

Hva er så alternativet til dagens situasjon? Også her har Nei til EU og NUPI vidt forskjellig syn.

Reegård og Hambro
Hva er så alternativet til dagens situasjon? Også her har Nei til EU og NUPI vidt forskjellig syn. NUPI vil at Norge skal bli EU-medlem. Nei til EU vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med noe annet. En modell lik den Sveits har, eller en Brexit-lignende avtale nevnes som alternativer.

Verken NUPI eller Nei til EU går inn i kjernen av hva et EU-medlemskap vil innebære og hva en oppsigelse av EØS-avtalen vil bety. Nei til EU unnlater å drøfte de økonomiske ulemper ved handelskostnader som følge av å gå ut av det indre marked. Henvisningen til handelsavtalen mellom EU og EFTA fra 1973 som et alternativ, er noe tilslørende. Det hjelper ikke å ha tollfrihet for varer som nektes, eller får sterkt fordyret markedsadgang, gjennom andre handelshindringer enn toll. Frihandelsavtalen omfatter heller ikke tjenester. NUPI unnlater på sin side å drøfte euro-tilknytningen og pengeunionen som følger av EU-medlemskap. Dette vil fjerne norsk mulighet for tilpasning av renten og valutakursen. 

Heller ikke Nei til EU går inn på hva en oppsigelse av EØS-avtalen ellers vil innebære. Riktignok vil noen bindinger som følger av EØS-avtalen bli borte. Men hva kommer i stedet og hva vil det bety for utviklingen av samfunnet? Det er åpenbart at Norge ikke vil få adgang til det indre markeder uten å følge de samme reglene som gjelder for næringslivet ellers i Europa. På viktige områder vil norske politiske holdninger trolig være viktigere for samfunnsutviklingen enn vår tilknytningsform til EU. Eksempel på dette er privatisering av helsevesenet. 

Kan vi gjøre som Sveits? 

Forholdet mellom Sveits og EU er anstrengt, for å si det forsiktig.

Reegård og Hambro
Nei til EU fremhever som nevnt den sveitsiske modellen som et alternativ til EØS-avtalen. Forholdet mellom Sveits og EU er anstrengt, for å si det forsiktig. Dagens avtaler vil bli endret eller supplert de nærmeste årene. Det er derfor ikke aktuelt for Norge å henge seg på dagens regler som gjelder mellom Sveits og EU. Det er i mars 2024 bestemt at EU-kommisjonen skal forhandle med Sveits om deres avtaler. Det går i retning av at Sveits vil bli mer bundet av EU-retten enn hittil - en bevegelse heller i retning av noe som ligner EØS-avtalen, enn det motsatte.  

Kunne en kopi av Brexit, tilpasset norske forhold («Norexit»), være et alternativ? Hva Brexit går ut på er behandlet i en rapport fra LO fra 2022.

Siden den gang har viktige deler av avtalen fått forsinket gjennomføring og kanskje blir det reverseringer etter nytt flertall i parlamentet. I forbindelse med Brexit har Storbritannia innlemmet svært mye EU-rett i sin lovgivning og forsinket gjennomføring av handelshindringer som kan slå begge veier. Brexit har således mest gjort situasjonen vanskeligere for næringslivet enn det motsatte. Frihandelsavtalen omfatter ikke tjenester, men det er likevel der bildet er mest positivt. Det synes å være enighet blant fagfolk på området at Brexit trolig vil medføre lavere økonomisk vekst.

Reegård 2023 «Under radaren. EØS-avtalen en blanding av økonomi, juss og politikk og Hambro 2022 EØS-avtalens praktiske betydning. 

** Se nærmere om dette i Reegård

Omtalte personer

Christian Hambro

Privatpraktiserende advokat
jurist (Universitetet i Oslo)

Stein Reegård

Samfunnsøkonom

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00