Næringsministeren om regjeringens mineralstrategi: – Vi er mer ambisiøse enn EU

– Sannsynligvis den grønneste mineralpolitikken i verden, skrøt Næringsminister Jan Christian Vestre da han presenterte regjeringens strategi for landmineraler onsdag. Vestre vil at Norge skal utvikle en mineralnæring som kan gi oss de kritiske og strategiske råvarene vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. – Hult å snakke om bærekraft, hvis ikke sjødeponi forbys, krever Venstres Alfred Bjørlo. 

En fremoverlent næringsminister Jan Christian Vestre presenterte onsdag regjeringens mineralstrategi. Han mener det er Norge og ikke EU som sitter i førersetet.  
En fremoverlent næringsminister Jan Christian Vestre presenterte onsdag regjeringens mineralstrategi. Han mener det er Norge og ikke EU som sitter i førersetet.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Christina Kullmann Five

– Vi har ventet littegrann på strategien, så vi kan vel vente litt til, spøkte Jan Christian Vestre da tekniske problemer gjorde pressekonferansen onsdag forsinket. 

– Endelig, vil noen si. Lenge har Vestre lovet at en ny mineralstrategi skal komme «i løpet av våren». Da teknikken omsider var i orden på pressekonferansen, og Næringsministeren kom i gang to dager før skoleferien, lot han seg ikke stanse. Plussordene rant ut; «bærekraftig, sirkulær, grønn, natur, klima, tilbakeføring, nullutslipp».

Hurtigspor for viktige og miljøvennlige prosjekter, oppretting av en nasjonal enhet som samler alle prosesser, er noen av stikkordene fra strategien. Vestre var glad for å endelig kunne avsløre hva embetsverket hadde hamret ut. 

– Vi har nok byggesteiner for å klare det grønne skiftet. Vi skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. Det er avgjørende for å få finansiering og oppslutning, sa Vestre.

Populær Telemarking

– Europas øyne er på Fensfeltet, sa ministeren som et eksempel på hvor populært Norge er. Det store mineralfeltet i Telemark er et viktig prosjekt for Norge.

Nå vil staten tilby hjelp og kompetanse og bidra til raskere prosesser og gi hjelp til å realisere prosjektet.

– Forutsatt at det er lokal oppslutning, og det opplever jeg at det er, tilføyde Vestre.

 ..jeg mener i sum, når du ser på at mineralnæringen skal være økonomisk bærekraftig, men også sosialt og miljømessig veldig ambisiøst, så går vi lengre enn EU.

Jan Christian Vestre
Næringsminister (Ap)

Flere og raskere

Vestre ønsker seg flere prosjekter enn Fen, og raskere realisering av norske prosjekter. Disse skal i tillegg være best på klima, miljø, natur og bærekraft.

Strategien er bygget opp over fem satsingsområder:

 1. Norske mineralprosjekter må realiseres raskere
 2. Norsk mineralnæring skal bidra til den sirkulære økonomien
 3. Norsk mineralnæring skal bli mer bærekraftig
 4. Privat kapital er en betingelse for lønnsomme og bærekraftige mineralprosjekter
 5. Internasjonale partnerskap. Norge skal være en stabil leverandør av råvarer til grønne verdikjeder.
  Hva er kritiske råvarer?

  EU offentliggjør hvert tredje år en liste over råvarer som vurderes som kritiske for europeisk industri. Listen består av metaller og mineraler som er økonomisk eller strategisk viktige for europeisk økonomi, og som samtidig har forsyningsrisiko.

  Kritiske råvarer er råvarer som:

  • har få eller ingen substitutter,
  • er strategisk viktige, har betydelig forsyningsrisiko,
  • er konsentrert i utvinnings-, prosesserings- eller bearbeidingsleddet,
  • medfører betydelige økonomiske eller strategiske konsekvenser dersom tilbudet begrenses.

   Kilde: Regjeringens mineralstrategi

«One-shop-stop» og «fast-track» 

Noen av virkemidlene som foreslås i strategien for å oppnå raskere realisering av prosjekter er:

 • staten tar ansvar for å fullføre geofysisk kartlegging av Norge
 • et hurtigspor for viktige prosjekter og prosjekter med bra miljløprofil 
 • en sentral nasjonal enhet som prosjektet kan forholde seg til i alle spørsmål. 
 • et mineralkompass – en digital veileder som kan vise interesserte investorer hvor er det ligger nasjonalparker, infrastruktur, arealplaner, hvor det er beitemark, etc.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) pekes i strategien ut som den sentrale nasjonale kompetente enheten (one-shop-stop) som søkere skal forholde seg til. 

Vi må vite om konsekvensene for reindrift, oppsider og nedsier, samiske interesesr må føle at de blir tatt på alvor fra starten av.

Jan Christian Vestre
Næringsminister (Ap)
I tillegg er det foreslått en rekke tiltak for å bidra til en sirkulær økonomi og en bærekraftig næring. For eksempel må prosjekter med uttak av jomfruelige materialer forklare og dokumentere at dette er nødvendig.

Går lengre enn EU

Til Altinget utdyper næringsministeren forholdet til EUs regelverk, og forslaget Critical Raw Materials Act, som EU-kommisjonen la frem i mars i år.

Dette er EUs lovforslag, Critical Raw Materials Act

CRMA er EU-kommisjonens forslag til regelverk om hvordan Europa skal øke egen produksjon av kritiske råvarer for å bli mer uavhengig av eksempelvis Kina, som er hovedleverandør av råmaterialer i dag. 

Hensikten med regelverket er å sikre en sikker og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer til unionen. 

Forslaget går blant annet ut på:

 • å styrke alle ledd av verdikjedene for kritiske råvarer
 • øke og forbedre gjenvinning av kritiske råvarer
 • redusere strategiske avhengigheter 
 • forbedre EUs kapasitet til å overvåke og redusere risikoer for forstyrrelser i forsyningen 
 • sikre fri bevegelse av kritiske råvarer i det indre marked 
 • tidsfrister for behandling av konsesjonssøknader, etc.

Du nevnte at dette er mer ambisiøst enn EUs regelverk. Hvordan?

– På det som handler om hurtigere saksbehandling, samordnede prosesser, og definisjonen av kritiske råvarer er vi ganske i tråd med hverandre. På det som handler om bærekraft, miljøkrav, arealkrav – det prinsippet vi innfører om at man må se på hva som allerede er utvunnet og om man kan dokumentere behovet for jomfruelige materialer før man kan ta ut – der er vi nå ledende og i førersetet, forklarer Vestre.

– Men i EUs regelverk, CRMA som du nevner, foreslår Kommisjonen klare prosentmål for grad av gjennvinning blant annet, og strenge tidsfrister for konsesjonsbehandling. Legger du opp til å følge det?

– Nå gjør vi en vurdering av CRMA, den er jo ikke ferdig enda. Men så snart den er klar, vil vi vurdere EØS-relevans og hvordan vi implementerer den og hvor raskt kan vi gjøre det. Jeg tror det ligger mye bra der og en retning vi støtter. Vi har også vært med å påvirke den. 

Ingen saksbehandlingsfrister

Vestre bekrefter videre at den norske strategien ikke gir noen klare saksbehandlingsfrister, men at flere medlemsland i EU har tatt opp at saksbehandlingsreglene foreslått i CRMA, er for strenge. Han er derfor avventende. 

– Men jeg mener i sum, når du ser på at mineralnæringen skal være økonomisk bærekraftig, men også sosialt og miljømessig veldig ambisiøst, så går vi lengre enn EU.

Så du mener du har noe å bringe til torgs i Brussel?

– Ja definitivt, og jeg gleder meg til neste møte vi skal ha med Kommisjonen. Det har vi både på embedsnivå og politikernivå. Vi har også møter med representanter for Europaparlamentet, så det gleder jeg meg til å fortelle dem om hva vi nå har gjort. 

Han skal personlig ta med seg en strategi til Brussel, og også sørge for at en oversatt versjon spres rundt til alle som kan ha interesse av å investere i norsk mineralnæring.  

 Taus om ny minerallov

Kan du si noe om når ny minerallov kommer?  

– Nei, den var på høring i fjor, og nå har vi konsentrert oss om strategien. Deler av denne blir førende for den nye loven. Og så tar vi sikte på å legge den frem i god tid før stortingsvalget, regner jeg med.  

– Hva står det om urfolks rettigheter i strategien?

– Hvis vi skal realisere mineralprosjekter i de aktuelle områdene, er det helt avgjørende med tidlig involvering, god involvering og reell involvering. Vi må vite om konsekvensene for reindrift, oppsider og nedsier, samiske interesser må føle at de blir tatt på alvor fra starten av. Vi må sørge for at det er et urfolksvederlag. Det vil ikke være mulig å realisere prosjekter i disse områdene uten at vi tar disse spørsmålene på høyeste alvor. Det har Fosen-dommen vist oss. Sosial bærekraft må gjennomsyre alt, forsikrer Vestre.

Mineralstrategien ble lagt frem samme uke som Olje- og energiminister Aasland ga beskjed om at regjeringen åpner for utvinning av havbunnsmineraler. Dette beskrives i Olje- og energidepartementets Stortingsmelding om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Dette skjer til tross for protester fra miljøbevegelsen. Vestre oppklarte imidlertid om at denne strategien kun gjelder landbaserte mineraler.

Les også

Venstre: – Steng døren for sjødeponi 

Alfred Bjørlo, Venstres næringspolitiske talsperson, mener at strategien viser at regjeringen fortsatt kan bruke fjordene våre som avfallsplass. Til Altinget skriver han:

– Det som er bra og på høy tid i denne strategien er at vi skal følge EU i å gjøre mineralnæringen mer sirkulær og gjøre næringen mer uavhengig av Kina. Men det blir hult å snakke om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, hvis sjødeponi fortsatt skal være tillatt. Regjeringen burde ha stengt døren for sjødeponi dersom de mener alvor med miljøambisjonene i denne strategien, mener Alfred Bjørlo, Venstres næringspolitiske talsperson.

– Tirsdag åpnet regjeringen for å utvinne etter havbunnsmineraler, som et av to land i verden, mot alle miljøfaglige råd. I dag gjentar regjeringen at fjordene våre fortsatt kan brukes som avfallsplass. Det må vi stoppe med når vi skal ha verdens mest miljøvennlige mineralnæring.

Høyre: - Gir muligheter for samarbeid

Høyres Bård Ludvig Thorheim har tidligere denne uken gitt uttrykk for bekymring for at arbeidet med den norske strategien har tatt for lang tid. Når skriver han følgende i en kommentar til Altinget:

Regjeringens strategi bærer mer preg av å være skrevet til SV enn til den norske næringen. Resultatet kan bli at søknadsprosesser tar lengre tid, ikke kortere, slik målsettingen er.

Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Høyre

– Det er positivt at regjeringen har latt seg inspirere av Høyres mineralstrategi som er lagt frem tidligere i år. Det gir muligheter for samarbeid. Det er også positivt at regjeringen som Høyre vil etablere hurtigspor for mineraler, og utpeker Fensfeltet som et satsningsområde, sier Thorheim.

Han mener imidlertid at Jan Christian Vestre har brukt alt for lang tid på mineralstrategien.

– I mellomtiden har 27 medlemsland i EU lagt frem både en mer ambisiøs strategi i fjor og et omfattende lovverk i år. Høyre mener regjeringens somling kan svekke vår anseelse blant allierte i samarbeidet for å sikre tilgang på strategisk viktige mineraler.

Høyres Bård Ludvig Thorheim mener Vestre har somlet og henger etter EU.
Høyres Bård Ludvig Thorheim mener Vestre har somlet og henger etter EU. Foto: Annika Byrde / NTB

Grønnhetskriterium?

I tillegg mener Thorheim det er negativt at Vestre med dette oppretter en rekke nye rapporteringskrav for næringen og innfører det han betegner som et «grønnhetskriterium» for å kunne få en rask saksbehandling. 

.. det blir hult å snakke om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, hvis sjødeponi fortsatt skal være tillatt.

Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant for Venstre

– Selv om intensjonen er god, vil vi vurdere nøye om dette er hensiktsmessig siden det ivaretas allerede i gjeldende lovverk. Regjeringens strategi bærer mer preg av å være skrevet til SV enn til den norske næringen. Resultatet kan bli at søknadsprosesser tar lengre tid, ikke kortere, slik målsettingen er.

Thorheim mener også at regjeringen må si tydelig at Norge skal tilslutte seg EUs lovforslag CRMA. Han mener at EUs regelverk er langt mer ambisiøs enn regjeringens strategi og bør implementeres raskt etter at lovpakken er vedtatt og vurdert EØS relevant.

Dette ønsker Norge å påvirke i EUs mineralpolitikk

Altinget er kjent med at Nærings- og fiskeridepartementet har sendt et uformelt brev til EU, med uttalelser om EU-kommisjonens lovutkast (CRMA). Uttalelsene er fra departementet, ikke regjeringen, og vil ikke binde regjeringen på et senere tidspunkt.

Departementet stiller seg i hovedsak positiv til EU-kommisjonens forslag. Men noen punkter problematiseres, blant annet:  

 • Kommisjonen har foreslått at bare ett forvaltningsorgan skal ha ansvaret for konsesjonsprosesser (one-stop-shop). Dette mener departementet er utfordrende med tanke på det kommunale selvstyret som står særlig sterkt i Norge. 
 • Departementet støtter forslaget om raskere byråkratiske prosesser. Kommisjonens forslag klassifiseres som «meget ambisiøst», med strenge tidsfrister for behandling av godkjenning. Dersom tidsfristen oversittes, vil prosjektet anses som godkjent. Departementet mener at Kommisjonen bør ta hensyn til at lokale variasjoner og komplekse prosjekter kan gjøre det utfordrende å godkjenne innfor de fristene Kommisjonen har satt.  
 • I Norge vil gruvedrift ofte berøre urfolks rettigheter og beiteområder. Departementet understreker nødvendigheten av å beskytte urfolks rettigheter. De foreslåtte tidsfristene i godkjenningsprosedyren kan utfordre myndighetenes plikt til å konsultere urfolk, og urfolkenes grunnleggende rettigheter.
 • EU-kommisjonen har foreslått en liste over kritiske råvarer. Departementet spiller inn at både aluminium og syntetisk grafitt også bør stå på listen over kritiske mineraler. 

EU-kommisjonens forslag er på høring til 30. juni.

Så vidt Altinget er kjent med, vil det svenske formannskapet forsøke å få til en felles posisjon fra medlemslandene på CRMA før Spania overtar formannskapet, det vil si før 1. juli. Et endelig lovverk vil likevel ikke foreligge før tidligst høsten 2023.

Les også
Les også

Omtalte personer

Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister (Ap), nestleder, Arbeiderpartiet
Master i jus (Universitetet i Oslo 2017)

Bård Ludvig Thorheim

Stortingsrepresentant Nordland (H), medlem, Energi- og miljøkomiteen
Mastergrad i statsvitenskap (Universitet i Oslo), etterretningsoffiser (Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, 2000)

Alfred Jens Bjørlo

Stortingsrepresentant (V), medlem, Næringskomiteen og helsepolitisk talsperson
Cand.scient. i biologi (Universitet i Bergen, 1997)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00