Selvkritisk Nav-sjef: – Regelverket er så komplisert at det går ut over rettssikkerheten

Nav-direktør Hans Christian Holte mener et komplisert Nav-regelverk er en trussel som både etaten og politikerne må ta tak i. – Ting blir uoversiktlige og vanskelige å forstå, sier Holte til Altinget i forbindelse med omverdensanalysen som legges frem tirsdag.

– Jeg ønsker meg et mer langsiktig arbeid, også på politisk nivå, som ser behovet for et enkelt og tydelig regelverk, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.
– Jeg ønsker meg et mer langsiktig arbeid, også på politisk nivå, som ser behovet for et enkelt og tydelig regelverk, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Ingrid Skovdahl

Navs omverdenanalyse

Navs omverdensanalyse 2023-2035 ser på utvikling for demografi, brukerforventninger, teknologi, arbeidsmarkedet, helse, levekår og politikk.

Den legges frem av Nav-direktør Hans Christian Holte tirsdag 25. april.

Omverdensanalysen tar for seg de viktigste samfunnstrendene som kan påvirke Nav fram mot 2035, hvilke konsekvenser trendene kan få for Nav, og hvilke som er mest usikre.

Analysen er inndelt i sju samfunnsområder: Demografi, brukerforventninger, teknologi, arbeidsmarkedet, helse, levekår og politikk.

Den har også et kapittel som inneholder også resultater fra to spørreundersøkelser rettet mot ansatte i Nav og Navs brukerrepresentanter.

Analysen har som formål å bidra til mer treffsikre strategier og prioriteringer for Nav de nærmeste årene. Mye av innholdet i analysen er også relevant kunnskap for flere av Navs samarbeidspartnere, andre samfunnsaktører og beslutningstakere.

 

Nav legger tirsdag morgen frem sin omverdensanalyse for årene frem til 2035. Rapporten analyserer samfunnstrender for årene 2023 til 2035 og ser på hvilke konsekvenser disse får for Nav.

Ifølge direktør Hans Christian Holte står Nav og politikerne foran flere store, felles utfordringer. Regelverket er for komplisert, flere må inkluderes i arbeidslivet, og Nav må raskere kunne tilpasse seg uventede og brå endringer i samfunnsbildet. 

– Vi trenger å kunne snu oss raskere rundt, sier Holte, og understreker at arbeidsmarkedet også i tiden fremover vil risikere å mangle både kapasitet og kompetanse på enkelte områder.

– Ikke gode nok i dag

En viktig ambisjon i Nav-strategien frem mot 2030 er ifølge Nav-direktøren å bli bedre til å hjelpe dem som trenger det mest, og finne løsninger sammen med dem. 

Vi er ikke gode nok til å gi helhetlig, god hjelp til brukerne over tid. Det er virkelig en stor utfordring som vi må løse bedre.

Hans Christian Holte
NAV-direktør

– Der er vi ikke gode nok i dag, slår Holte fast.

– Vi er store. Vi henger ikke godt nok sammen, og vi gir ikke forutsigbarhet til mennesker som har en del usikkerhet i livet. Vi er ikke gode nok til å gi helhetlig, god hjelp til brukerne over tid. Det er virkelig en stor utfordring som vi må løse bedre, og det er ikke alltid digitale løsninger vil kunne fungere til å løse det, legger han til.

– Hva er de viktigste utfordringene til Nav frem mot 2035, mot bakgrunn av analysen?

– Vi må etterstrebe å være så fleksible som mulig, og kunne håndtere endringer og at politikken skifter retning, sier Holte og fortsetter:

– Jeg ønsker meg et mer langsiktig arbeid, også på politisk nivå, som ser behovet for et enkelt og tydelig regelverk.

Han mener regelverket til Nav er for komplisert.

– Uten at det dreier seg om vond vilje fra myndighetene eller politikerne, er det en tendens til at rettighetsbaserte regelverk gror organisk til de blir ganske komplisert, sier Holte og fortsetter:

– Den kompleksiteten mener jeg virkelig er en trussel. Ikke bare mot effektiviteten og evnen i Nav til virkelig å levere det vi skal, men også til rettssikkerheten for den enkelte av oss, nettopp fordi ting blir uoversiktlige og vanskelige å forstå.

Les også

– Trenger politiske tiltak

Arbeidsledigheten vil fortsette å synke, ifølge rapporten. Det trekkes også frem at arbeidsmarkedet vil trenge både kapasitet og kompetanse. I dag er det overvekt av personer uten fullført videregående utdannelse blant de som er arbeidsledige. Nav tror det vil bli flere. 

Det å kunne bli raskere i hvilke typer tiltak vi setter inn, og hvor vi setter dem inn, er en veldig tydelig strategi for oss.

Hans Christian Holte
NAV-direktør

Det å få nok kapasitet og kompetanse inn i arbeidslivet, og inkludere utsatte grupper, er ifølge Nav-direktøren en sentral utfordring for samfunnet, som må løses i fellesskap.

– Nav har et stort apparat med mange medarbeidere som kan legge til rette for at vi skal få det til. Det vil også kreve en politisk satsing på å finne gode løsninger, gode tiltak, og ikke minst en prioritering av dette, sier Holte.

Han understreker at det er viktig både for Nav og for de politiske myndighetene å ha ambisjoner om å bruke de arbeidskraftsressurser som faktisk finnes i samfunnet.

– Mange store grupper med veldig ulike barrierer er ikke en del av arbeidslivet, men med tilrettelegging og kanskje noe kompetansepåfyll, vil de være veldig gode bidragsytere i arbeidslivet, sier Holte.

Han påpeker at vi ikke lenger kan lene oss så tungt på arbeidsinnvandring som vi tidligere har gjort – frem til pandemien inntraff.  

– Vi trenger å kunne snu oss raskt

I omverdensanalysen innrømmer Nav at de i de tidligere utgavene ikke klarte å forutse hverken pandemien eller krigen i Ukraina, som begge har fått store konsekvenser for det norske samfunnet.

Ifølge Nav-direktøren er det viktig at organisasjonen bygger på og lærer av de erfaringene som pandemien medbrakte – ikke minst når det gjelder å gjøre raske omprioriteringer.

– Vi ser at vi trenger å kunne snu oss raskt rundt. Det å kunne bli raskere i hvilke typer tiltak vi setter inn, og hvor vi setter dem inn, er en veldig tydelig strategi for oss, sier Holte.

– Under pandemien var det veldig mye som skjedde veldig raskt, både når det gjaldt arbeidsmarkedet og ytelsene vi skulle gi. Jeg tror vi skal bygge på og lære av de erfaringene vi hadde der, at vi raskt kan bevege oss fra å støtte noen grupper og bransjer, til å vri innsatsen mot andre, legger han til.

Må vurdere antall kontorer

Den økende digitaliseringen i samfunnet vil også påvirke Nav. Sentralisering og digitalisering vil føre til et synkende antall brukere ved mange Nav-kontorer, slår rapporten fast.

Holte vil ikke si hvor mange kontorer det er naturlig at blir lagt ned for å sikre kvalitet på tjenestene og effektiv ressursutnyttelse, men han mener det er viktig å diskutere hvordan Nav skal gi tjenester til befolkningen i fremtiden.

– Det gjelder både omfanget av kontorer rundt i landet, men også i hvilken grad det tradisjonelle Nav-kontoret fungerer som den primære arenaen, og hvilke andre måter vi har å formidle tjenester på. Vi ser for eksempel at vi noen steder er mer ute i samfunnet, og at det finnes forskjellige måter å jobbe på, sier han.

– Behov for fysisk tilstedeværelse

Hans Christian Holte understreker samtidig at Nav fortsatt må være tilgjengelig for mennesker med forskjellige ønsker og behov.

– Noe av det som har blitt klarere for oss gjennom de siste par årene, er at vi ikke skal undervurdere behovet for fysisk tilstedeværelse. Vi kan ikke tenke at digitaliseringen vil overta fullstendig for de fysiske møtene, sier Holte og fortsetter:

– Veien videre for oss er å tenke at møtet mellom bruker og Nav kan skje på veldig mange ulike måter. Det bør være mye opp til det enkelte menneske hva som fungerer i den situasjonen de er i.

«Push-tjenester»

Holte mener økt digitalisering kan gjøre Nav-tjenesten både enklere og mer forutsigbar for brukerne. 

Jeg mener det er viktig at politikerne vurderer hvordan tiltakene og satsingene vi har faktisk virker, og hva som må til for at de skal virke bedre

Hans Christian Holte
NAV-direktør

– Det kan for eksempel handle om å gi tjenester uten at folk må søke om det, såkalte «push-tjenester», men så er det også viktig å beholde blikket på at alt ikke nødvendigvis vil fungere så godt digitalt.

– Hvilke forventninger har du til politikerne, sett i lys av de arbeidsmarkedsutfordringene som kommer opp i analysen?

– Jeg mener det er viktig at politikerne vurderer hvordan tiltakene og satsingene vi har faktisk virker, og hva som må til for at de skal virke bedre, sier Holte.

– Det er en stor politisk og samfunnsmessig utfordring, og en utfordring for Nav i praksis, at vi har et så omfattende regelverk. Det gjelder blant annet folketrygdloven, som er komplisert for Nav å forvalte, og som er til dels vanskelig å forstå for brukerne våre. Det tror jeg vi må jobbe med, hvis vi skal lykkes bedre med oppdraget vårt. Og det er til syvende og sist noe som må bestemmes politisk, legger han til.

Omtalte personer

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Cand.polit. (Universitetet i Oslo, 1992)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00