Debatt

Samfunnsviterne: Aldersgrensene i folketrygden må ikke økes

Pensjonsutvalget som har evaluert pensjonsreformen har konkludert med at aldersgrensene for alderspensjon må økes fordi levealderen øker mer enn forutsatt. Men det stemmer ikke. Aldersgrensene MÅ ikke økes, og det bør de heller ikke, skriver leder for Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Det virker så tilforlatelig og udramatisk å heve aldersgrensen med en måned per år. Men for dem som er unge i dag, vil måneder fort blir til år, skriver leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.
Det virker så tilforlatelig og udramatisk å heve aldersgrensen med en måned per år. Men for dem som er unge i dag, vil måneder fort blir til år, skriver leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.Foto: Samfunnsviterne
Espen Nordgård Jakobsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

For det første gir begrunnelsen for å heve grensen for når alderspensjon fra folketrygden kan tas ut, inntrykk av at økt levealder er en ny utfordring for pensjonssystemet. At folk lever lenger er imidlertid selve grunnlaget for pensjonsreformen, og økonomisk bærekraft i folketrygden ivaretas av den levealdersjusteringen som allerede er innført.  

For det andre er det for tidlig å konkludere med at pensjonsreformen ikke virker. Tvert imot er det klare tegn til at reformen virker og at mange står lenger i arbeid. Effektene vil også bli større etter hvert når pensjonsreformen får effekt for yngre årskull og i offentlig sektor.

For det tredje adresserer ikke hevede aldersgrenser de reelle utfordringene for den gruppen som KAN stå lenge i jobb. Derimot er det fortsatt mange hindre for lange senkarrierer, blant annet arbeidsgiveres fortsatte skepsis til å ansette og satse på arbeidstakere over 50 år. Det er vanskelig å komme på intervju, vanskelig å få jobben og vanskeligere å delta i nødvendig etter- og videreutdanning. 

Tvangselement er allerede på plass

Det er godt dokumentert hva som motiverer seniorene til å utsette pensjoneringen; meningsfylte oppgaver, fortsatt faglig utvikling og opplevelsen av å være nyttig og verdsatt, spesielt av nærmeste leder. Den kulturendringen for økt deltakelse som pensjonsutvalget etterlyser, må derfor skapes på arbeidsplassene. 

Det er godt dokumentert hva som motiverer seniorene til å utsette pensjoneringen; meningsfylte oppgaver, fortsatt faglig utvikling og opplevelsen av å være nyttig og verdsatt.

Espen Nordgård Jakobsen
Leder, Samfunnsviterne

For det fjerde skaper hevede aldersgrenser en vanskelig situasjon for dem som av ulike grunner IKKE kan stå i jobb like lenge som systemet legger opp til. Enten det er av helsemessige grunner, fordi man ikke lenger er ønsket på arbeidsplassen, eller fordi arbeidet er for tungt, så fjernes den lille pensjoneringsmuligheten man har i dag. For disse gruppene er pensjonen så lav ved tidlig uttak, at det reelle tvangselementet allerede er på plass.  

Virker udramatisk – men stigen er trukket opp

Det virker så tilforlatelig og udramatisk å heve aldersgrensen med en måned per år. Men for dem som er unge i dag, vil måneder fort blir til år. Stigen er allerede trukket opp med en levealdersjustering som vil ramme de unge hardt.

Et viktig grep i pensjonsreformen var å koble uttak av pensjon fra avslutning av yrkesaktiviteten. Dagens aldersgrenser er dermed ikke til hinder for yrkesaktivitet etter fylte 62 år. Belønningene for fortsatt arbeid er mange og betydelige.

De økonomiske insentivene for å utsette uttaket av alderspensjon er sikret for lengst. Det vi trenger nå er ikke mindre fleksibilitet, mer tvang eller en svekket folketrygd, men en skikkelig innsats for å gjøre noe med den skoen som faktisk trykker.  

Det virker så tilforlatelig og udramatisk å heve aldersgrensen med en måned per år. Men for dem som er unge i dag, vil måneder fort blir til år.

Espen Nordgård Jakobsen
Leder, Samfunnsviterne


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00