Tidslinjen i NSM-skandalen

Fredag sprakk nyheten om at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Her er tidslinjen som viser hendelsesforløpet siden mai 2020.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressetreffet 8. desember, etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. 
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressetreffet 8. desember, etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Ingrid SkovdahlVeslemøy Hedvig Østrem

Etter at NSMs låneskandale ble kjent, la Justis- og beredskapsdepartementet søndag frem en tidslinje, som de påpeker at er «foreløpig». Tidslinjen er oppdatert av Altinget etter 8. desember 2023:

 • Mai 2020: NSM er på jakt etter nye lokaler og sender forespørsel til elleve eiendomsaktører. De ber om tilbud innen september 2020.
 • 15.10.2020: Brev fra Justisdepartementet (JD) til NSM. Brevet var unntatt offentlighet, men er nå lagt frem for offentligheten. Her trekker JD opp rammene for utredning og løsning av fremtidig arealbehov.
 • 18.11.2021: Brev fra NSM til JD. Brevet er et svar til JD, og er signert Sofie Nystrøm. Det bekreftes her at man forholder seg til regelverket og har innhentet bistand fra Statsbygg. Brevet var også unntatt offentlighet, men er lagt frem for offentligheten i forbindelse med at låneavtalen ble kjent fredag. 
 • 11.05.2022: Brev fra NSM til JD om at de ønsker å inngå leieavtale i Snarøyveien 36. Her skriver de konkret at «Alle nødvendige investeringer planlegges dekket gjennom husleien. Det vil derfor ikke påløpe særskilte engangskostnader utover selve flyttekostnadene og kjøp av noe kontormøbler, som håndteres innen direktoratets budsjettramme». 
 • 16.05.2022: Brev fra JD til KDD om samlokalisering av Nasjonal sikkerhetsmyndighet – saken forelegges KDD. Her står det at «Reanskaffelse av brukerutstyr og flyttekostnader vil dekkes innenfor NSM disponible ramme». 
 • 24.05.2022: E-post fra KDD til JD der KDD ber om å få oversendt utkast til leieavtale og spør hvorfor ikke Statsbygg har vært tettere på prosessen med inngåelse av leieavtalen. 
 • 25.05.2022: E-post fra NSM til JD der NSM oversender utkast til leieavtale til departementet. Avtalen er mellom Snarøyveien 36 AS, som er del av selskapet Norwegian Property ASA. I leieavtalen står det at «Utleier skal finansiere Leietakers spesialtilpasninger/sikkerhet oppad begrenset til NOK 48.000.000 ekskl. MVA. (...) ... avkastningskravet er fastsatt til å være 5 %, tilbakebetalt over Leieperioden». Det står også i leiekontrakten at det vises til en tilleggsavtale som regulerer den endelige finansieringen. Men denne tilleggsavtalen blir ikke kjent for departementet før i november 2023. Det fremkommer ikke av tidslinjen lagt frem av justisdepartementet om det er bedt om å få innsyn i denne tilleggsavtalen. 
 • 29.05.2022: JD sender leieavtalen de har fått oversendt fra NSM til KDD. Her poengteres det at «Prosjektet skal realiseres innenfor NSMs budsjettrammer». Det står også at avtalen ikke er ferdigforhandlet. 
 • 01.06.2022: NSM signerer leieavtale med Snarøyveien 36 AS. Nå er leieavtalen betydelig endret på punktet om lån og tilpasninger av lokalene. Det står blant annet at leietaker har bestilt tilpasninger, og at dette skal betales via et lån begrenset oppad til 100 millioner kroner. Det står også i kontrakten at «Det utarbeides en låneavtale mellom partene». Den nye leieavtalen opplyser justisdepartementet at de ikke fikk kjennskap til før i november 2023. 
 • 20.06.2022: I et brev fra JD til NSM asksepterer JD at leieavtale inngås på gitte vilkår. På dette tidspunktet var imidlertid allerede leieavtalen signert av NSM. 
 • 08.07.2022: Sofie Nystrøm i NSM signerer første låneavtale med utleieren på 100 mill. kroner. Låneavtalen ble først kjent for justisdepartementet 7.11.2023, opplyser departementet. 
 • 01.09.2023: Nok en låneavtale blir signert av NSM med utleier – beløpet har nå steget til 200 mill. kroner. Låneavtalen ble kjent for JD 07.11.2023.
 • Oktober 2023: Forslaget til statsbudsjett for 2024 legges frem. I forslaget fremmes det at NSM skal få en bevilgning på 457 millioner kroner. 
 • Uke 43/23 2023: Tre uker etter budsjettfremleggelsen blir justisdepartementet orientert muntlig om at det er behov for mer penger på budsjettet for 2024. JD ber om snarlig møte.
 • 01.11.2023: Det avholdes et møte mellom ledelsen i NSM og JD. NSM orienterer om et betydelig budsjettmessig merbehov i 2024. En utgiftspost på 25 mill. kroner til «renter og avdrag» gjør at JD stiller spørsmål.
 • 07.11.2023: Justisdepartementet får oversendt de endelige leieavtalene og låneavtaler vedrørende Snarøyveien 36 fra NSM. Departementet bruker nå tid på å få oversikt over hva som har skjedd. 
 • Uke 48: Statsminister Jonas Gahr Støre blir informert om lånesaken. 
 • 08.12.2023: Prop 34 S (2023-2024) legges fram. Her blir offentligheten informert om låneskandalen. Det blir også lagt frem forslag om å overføre 200 millioner kroner fra oljefondet for å betale tilbake lånet som er tatt opp av NSM. Sofie Nystrøm går av. Assisterende sjef Helge Rager Furuseth blir konstituert som leder for NSM. 
 • 11.12.2023: Justisministeren svarer ut i Politisk kvarter i NRK, og møter Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi. Limi krever en redegjørelse fra Mehl i Stortinget snarest mulig, noe hun svarer at hun skal.

Les også

Omtalte personer

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister (Sp), stortingsrepresentant
master, rettsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2017)

Sofie Nystrøm

Master's Degree, Computer Sciences, Information Security (Purdue University)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00