Om  
Jon-Ivar Nygård

Utreder behov for tredje rullebane på Gardermoen

En uavhengig utvalgskomite nedsatt av Samferdselsdepartementet har fått i oppgave å utrede behovet for en ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, opplyser regjeringen i en pressemelding. 

COVID 19 pandemien førte til et unntaksår i globale utslipp, ifølge Karbonbudsjettet 2022. Nå er flytrafikken tilbake og utslippene øker som før. Samferdselsdepartementet ønsker derfor en utredning av behovet for nok en rullebane på Oslo Lufthavn, noe flere organisasjoner stiller seg kritisk til.  
COVID 19 pandemien førte til et unntaksår i globale utslipp, ifølge Karbonbudsjettet 2022. Nå er flytrafikken tilbake og utslippene øker som før. Samferdselsdepartementet ønsker derfor en utredning av behovet for nok en rullebane på Oslo Lufthavn, noe flere organisasjoner stiller seg kritisk til.  Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL / NTB
Oscar Solvang Bergersen

– Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Han peker på nye null- og lavutslippsløsninger innen luftfarten, endringer i reisebehov og reisemønstre, den teknologiske utviklingen kommende år, samt økt bruk av droner og nye luftfartøy.

Beregner fremtidig reisevolum med fly på Østlandsområdet

Hovedformålet med utredningen

Frembringe et grunnlag som setter regjeringen i stand til å ta stilling til om det er behov for å avsette areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Utvalget har fått i oppgave å beregne et anslag av fremtidig reisevolum med fly på Østlandsområdet, samt vurdere og fremme forslag for hvordan reisetrafikken burde håndteres. I tillegg skal utvalget se på hvilken rolle de ikke-statlige lufthavnene i det sentrale Østlandsområdet (Rygge og Torp) bør spille.

– Utgangspunktet for utredningen er at Oslo lufthavn Gardermoen fortsatt skal være Norges hovedflyplass, og være et nasjonalt knutepunkt for innenlands og internasjonal trafikk, sier Nygård i pressemeldingen.

Utvalgets vurdering vil legges frem i form av en rapport for Stortinget senest sommeren 2024. Deretter vil regjeringen legge frem sitt syn for Stortinget. En endelig beslutning om utbyggingen fra staten vil først tas «dersom Avinor på et fremtidig tidspunkt kommer til at det er behov for det og må søke staten om konsesjon for det».

Utvalgets medlemmer
  • Ledes av Siri Pettersen – Bergen – professor emerita i samfunnsøkonomi (M.Sc siviløkonomi)
  • Siri Hatlen – Oslo – selvstendig/styreleder (sivilingeniør, MBA) 

  • Frode Steen – Bergen – professor samfunnsøkonomi (doktorgrad samfunnsøkonomi)

  • Eivind Tveter – Molde – førsteamanuensis (doktorgrad i logistikk og master i samfunnsøkonomisk analyse)

  • Simen Bakken – Oslo – prosjektleder/konsulent (sivilingeniør)

«Vi trenger ingen tredje rullebane på Gardermoen»

Avinors ønske om en tredje rullebane har tidligere blitt møtt med sterk kritikk. I januar 2021 gikk 14 miljø- og bondeorganisasjoner sammen og skrev et felles brev til tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide og tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– En tredje rullebane på Gardermoen er helt enkelt en dårlig idé. Utbyggelsen vil gå på bekostning av viktig jordvern for matsikkerhet og naturmangfold, bidra til økte klimagassutslipp og føre til støy. Det vil også koste enorme summer som vi kunne brukt på nødvendige miljøtiltak, sa leder i Spire, Julie Rødje, i en uttalelse om brevet den gangen.

De 14 organisasjonene inkluderer blant annet Naturvernforbundet, WWF, Framtiden i våre hender, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I brevet peker organisasjonene på at fly står for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser, og at Norge ikke tåler økt flytrafikk hvis Norge skal nå klimamålet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990.

– Spire har lenge vært imot utbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, som bunner i at klimaet åpenbart ikke tåler dagens allerede høye utslipp. Dette betyr at en tredje rullebane vil kun bidra til økt utslipp som medfører større skade på miljøet, ifølge Julie Rødje.

I 2017 ga Stortinget grønt lys til Avinor for å fortsette planleggingen av en tredje rullebane, men beslutningen skal fattes av Samferdselsdepartementet etter at det nye utvalget har ferdigstilt utredningen og etter at regjeringen har lagt frem sitt syn til Stortinget. Prosessen har vært utsatt som følge av utfordringene i luftfarten under covid-pandemien.

Omtalte personer

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister
Cand.mag i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1999)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00