Kommentar av 
Geir Arne Olsen
Robert Steen

Olsen og Steen: Er vi allerede for sent ute med digitaliseringen?

Helt siden 1947 har vi visst at landet forgubbes – vi blir stadig eldre, og om få år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet. Selv om dette har vært en kjent problemstilling i 75 år, er vi fortsatt ikke forberedt på utfordringene det fører med seg, skriver Netcompany-sjef Geir Arne Olsen og Robert Steen, leder for Regjeringens skjermbrukutvalg.

«Akkurat som samferdselspolitikken styres av Nasjonal transportplan (NTP), må vi utvikle en forpliktende nasjonal digitaliseringsplan (NDP), som peker ut retning og maksimerer de teknologiske mulighetene i møte med de demografiske utfordringene som Norge står overfor» skriver Geir Arne Olsen og Robert Steen, hhv. Norgessjef i Netcompany og leder for Regjeringens skjermbrukutvalg.
«Akkurat som samferdselspolitikken styres av Nasjonal transportplan (NTP), må vi utvikle en forpliktende nasjonal digitaliseringsplan (NDP), som peker ut retning og maksimerer de teknologiske mulighetene i møte med de demografiske utfordringene som Norge står overfor» skriver Geir Arne Olsen og Robert Steen, hhv. Norgessjef i Netcompany og leder for Regjeringens skjermbrukutvalg.Foto: Netcompany/Frode Hansen
Geir Arne Olsen
Robert Steen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Norge kommer til å mangle stadig flere kvalifiserte arbeidstakere innen blant annet utdanning, bygg og anlegg, det grønne skiftet, forsvar, samt helse- og omsorgstjenester. Data og digital teknologi er løsningen, men selv om vi også har visst dette i over 20 år, har det skjedd skremmende lite. For digitalisering er ikke en satsing man vinner valg på. 

Digitalisering er ikke en satsing man vinner valg på.

Geir Arne Olsen og Robert Steen

Politikken ser bare fire år frem i tid, og langsiktige mål nedprioriteres. Velgerne vinnes basert på hvem som lover bort til de billigste månedskortene, ikke på store endringsprosjekter som sikrer bærekraften i det norske samfunn. Det har tatt lang tid og mange advarsler fra fagmiljøer før politikerne endelig har skjønt at det haster med å få løst klimakrisen. Den samme åpenbaringen trengs når det gjelder digitaliseringen i Norge. 

Les også

Ikke godt nok rustet

Vi har et av verdens beste utgangspunkt for digitalisering, med en sterk offentlig sektor og høy grad av digital kompetanse i befolkningen. Ifølge en analyse fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs vil 25 prosent av dagens jobber, på tvers av alle industrier, bli eksponert for automatisering. Likevel henger vi etter i utviklingen og implementeringen av teknologiske løsninger. Dette på tross av at det vil bety både besparelser, bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene, høyere kvalitet og en enklere hverdag for folk. I dag drives mye av digitaliseringen, omstillingen og innovasjonen i offentlig sektor frem av ildsjeler og entusiaster, godt gjemt langt inne i en offentlig etat. 

Verken politikerne, helsepersonellet eller tech-industrien kan løse denne utfordringen alene.

Geir Arne Olsen og Robert Steen

Dette temaet diskuterte vi under Arendalsuka, med toppledere fra både statlig og kommunal sektor, bransjeforeninger, politikere og næringsliv. Det var bred enighet blant lederne i både offentlig og privat sektor om at vi ikke er rustet for å utnytte potensialet som ligger i den digitale teknologien. For digitalisering er ikke noe man kan overlate til en enkelt sektor eller gruppe: Verken politikerne, helsepersonellet eller tech-industrien kan løse denne utfordringen alene. Det kreves bredt og tverrfaglig samarbeid.

Vi må utføre handlinger

Vi trenger en ny tilnærming, en ny strategi og, fremfor alt, en ny samarbeidsmodell. Vi må ha innovasjonskraft og vilje, både innad i landet mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia, men også med andre land.

Dette igjen krever mot og vilje fra de som «eier» offentlig sektor – politikerne. Våre folkevalgte bør være like lidenskapelig opptatt av digitalisering som de vanligvis er av å få bygget veier, broer, grønne industrisatsinger og lokalsykehus. 

Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal, men hvordan vi skal.

Geir Arne Olsen og Robert Steen

Vi må slutte å snakke om utfordringene, og begynne å utføre handlinger. Det er kun gjennom å gjøre og erfare at vi vil nyttiggjøre oss det potensiale som ligger i data og digital teknologi. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal, men hvordan vi skal. Politikerne må forplikte seg til en langsiktig plan, som strekker seg utover neste fireårs periode.

Akkurat som samferdselspolitikken styres av Nasjonal transportplan (NTP), må vi utvikle en forpliktende nasjonal digitaliseringsplan (NDP), som peker ut retning og maksimerer de teknologiske mulighetene i møte med de demografiske utfordringene som Norge står overfor. En slik plan vil kunne sørge for at de statlige politiske satsingene støtter opp om de stille heltene i kommunene og staten, som jobber utrettelig for å forbedre hverdagen for oss alle. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00