Lan Marie Nguyen Berg
 svarer 
Jan Christian Vestre

Mener statsråden at Equinor kan være medeier i fossilprosjekter utenlands med israelske Delek Group LTD og andre selskaper som er svartelistet av FN?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1254 (2023-2024)

Mener statsråden at Equinor kan være medeier i fossilprosjekter utenlands med israelske Delek Group LTD og andre selskaper som er svartelistet av FN, og mener statsråden at samarbeidet ikke bryter med eierskapsmeldingens retningslinjer om at forretningsforbindelser skal respektere internasjonal humanitærrett?
I høst vedtok Equinor å gå videre med det kontroversielle Rosebank-prosjektet i Storbritannia. Det er det største uutviklede feltet i den britiske nordsjøen. 90 prosent av feltet er olje. Utslippene fra feltet vil tilsvare de kombinerte utslippene fra de 28 fattigste landene i verden.

80 prosent av Rosebank er eid av Equinor, de resterende 20 prosentene av Ithaca Energy. Ithaca Energy er eid av Delek Group LTD, et av Israels største energiselskaper. Selskapet omtaler Ithaca for sin “operasjonelle arm i Nordsjøen”. Delek Group LTD er på FNs liste over svartelistede selskaper som opererer i okkuperte områder i Palestina, som er ulovlige etter internasjonal lov. KLP ekskluderte Delek Group LTD i 2021. Oljefondet gjorde det samme i 2023 etter tilrådning fra Etikkrådet som konkluderte at selskapet “er ansvarlige for et grovt brudd på grunnleggende etiske normer” gjennom deres petroleumsprospektering offshore Vest-Sahara.

I regjeringens eierskapsmelding står det at regjeringen er “opptatt av at selskaper som opererer i, handler med eller har forretningsforbindelser tilknyttet konfliktområder, utviser respekt for internasjonal humanitærrett og unngår å bidra til, eller støtte opp under, brudd på disse reglene”

Svar fra fredag 23. februar 2024

Helt siden Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober og konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza, har regjeringen prioritert store ressurser til arbeidet med denne alvorlige krisen. Krigen har ført til ufattelige lidelser på begge sider. Jeg reagerer sterkt på behandlingen av sivile palestinere i Gaza.
Regjeringen la 21. oktober 2022 frem Meld. St. 6 (2022 - 2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen). Der redegjør regjeringen for hvorfor staten er eier, hvilke selskaper staten eier og hvordan eierskapet skal utøves. Meldingen ble behandlet i Stortinget i februar 2023.
I meldingen fremgår det at statens mål som eier i Equinor ASA er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Dette forutsetter at selskapet integrerer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold i sin virksomhet. Det fremgår også i meldingen at staten forventer at «selskapet er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet, gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder samt respekterer menneskerettigheter […] i selskapets egen virksomhet og i leverandørkjeden.» Dette innebærer bl.a. å opptre etisk forsvarlig og følge internasjonalt anerkjente retningslinjer som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Aktsomhetsvurderinger inkluderer å kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Å respektere menneskerettigheter innebærer at selskapet arbeider i tråd med UNGP, ILOs kjernekonvensjoner og relevante kapitler i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Videre er staten opptatt av at selskaper som opererer i, handler med eller har forretningsforbindelser tilknyttet konfliktområder, utviser respekt for internasjonal humanitærrett og unngår å bidra til, eller støtte opp under, brudd på disse reglene.
Rosebank-feltet ble funnet i 2004. Siden da har det vært flere endringer i eier-/partnerskap. Equinor er operatør og eier nå 80 pst. av feltet, mens Ithaca Energy plc eier 20 pst. etter at de slik departementet forstår det kjøpte opp Siccar Point Energy i 2022. Ithaca Energy er et britisk olje- og gasselskap notert på børsen i London, hvor israelske Delek Group Ltd eier 88,55 pst. av aksjene. FNs høykommissær for menneskerettigheter (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR) har en liste over selskaper involvert i det FN beskriver som visse aktiviteter på okkupert palestinsk territorium, sist oppdatert 30. juni 2023. Listen inkluderer en rekke selskaper, herunder Delek Group. At selskapene er listet opp, er slik FN beskriver det ikke resultat av en rettslig eller en kvasirettslig prosess, og heller ikke noen juridisk vurdering av aktivitetene på okkupert palestinsk territorium eller av selskapenes involvering i aktivitetene. Det er med andre ord slik FN beskriver det ikke en «svarteliste» eller sanksjonsliste. Equinor viser til at Ithaca Energy er underlagt strenge rapporteringskrav i Storbritannia. Equinor trekker videre frem at de gjør kontinuerlige risikovurderinger i tilknytning til sin virksomhet.
Staten som eier forventer at styret og administrasjonen arbeider aktivt med statens forventninger. Nærings- og fiskeridepartementet har i eierdialogen med Equinor jevnlig dialog om bl.a. ansvarlig virksomhet, menneskerettigheter, aktsomhetsvurderinger og risikostyring.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00