Marius Arion Nilsen
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden avklare hvor mange millioner tonn CO2 norsk gass kutter i Europa?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1679 (2023-2024)

Ifølge Offshore Norge (tidl. Norsk olje og gass) reduserer norsk gass fra Baltic Pipe rørledningen, kombinert med vindkraft, polske klimautslipp tilsvarende 70 millioner tonn CO2 i Polen.
Ca. 8% av norsk gassproduksjon går i Baltic pipe rørledningen, resterende går til resten av Europa.
All den tid så og si alt klimaberegnes i disse dager, så er det nærliggende å tro at man har tilsvarende tall for resten av gasseksporten også.
Kan statsråden avklare hvor mange millioner tonn CO2 norsk gass kutter i Europa?
Fra Nettavisen leser man: "Planen er at rundt ti milliarder kubikkmeter gass skal eksporteres gjennom rørledningen hvert år. Ifølge interesseorganisasjonen Norsk olje og gass, som viser til en polsk klimarapport, er dette svært gode nyheter for verdens klima.

Norsk gass kombinert med vindkraft vil kutte utslipp tilsvarende 70 millioner tonn CO2 i Polen, som har et mål om å redusere CO2-utslippene med 120 millioner tonn innen 2030.

Til sammenlikning: Norges samlede CO2-utslipp i 2020 var på rundt 50 millioner tonn.

– Det viser at norsk gass spiller en vesentlig rolle for at land som Polen kan nå sine klimamål, sier Torbjørn Giæver Eriksen i Norsk olje og gass.

Gjennom å erstatte utslippene fra kull, olje og trevirke med gass til oppvarming av polske bygninger, kuttes utslippet av luftpartikler med 54 prosent.

«25.000 liv kan bli spart hvert år», heter det i rapporten til Gaz System - den polske varianten av Gassco. "

All den tid kravet til klimarapportering øker dag for dag, så er det nærliggende å tro at Norge og Europeiske mottagsland har gode rapporter som viser hvor mange tonn CO2 norsk gass kutter i Europa, og hvor viktig rolle norsk gass spiller for klimakutt. I tillegg til den selvsagte energien og som innsatsfaktor i diverse produksjonsprosesser.

https://www.nettavisen.no/okonomi/hyller-norsk-gass-som-klimalosning-25-000-liv-kan-bli-spart-i-aret/s/12-95-3424246758

Svar fra onsdag 10. april 2024

Departementet har ikke en oversikt over hvor mye klimagassutslippene reduseres i Europa som følge av norsk gasseksport. Beregninger av totaleffekten for globale og regionale utslipp som følge av gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel er i sin natur kompliserte og usikre. Energimarkedene i verden henger tett sammen og norsk gasseksport vil ha effekter i energimarkedene globalt. Norsk gasseksport kan også påvirke utslippsambisjonene i Europa.

I en faglig utredning som Rystad Energy gjennomførte på oppdrag fra departementet i 2023 har selskapet delt opp og tallfestet de sentrale totalutslippseffektene av norsk olje- og gassproduksjon. Ifølge utredningen vil økt norsk produksjon i stor grad fortrenge annen gassproduksjon globalt. Den globale gassbruken – og dermed klimagassutslippene fra totalbruken av gass globalt – vil derfor isolert sett øke mindre enn utslippene fra forbrenningen av det økte gassvolumet fra Norge. Norsk gassproduksjon har i gjennomsnitt lavere utvinningsutslipp enn gass fra andre produsenter. Effekten av dette er lavere utslipp fra global gassproduksjon når norsk gass fortrenger gass produsert andre steder. Norsk naturgass forventes i betydelig grad å fortrenge bruk av flytende naturgass (LNG) i Europa. De frigjorte LNG-lastene ventes derfor brukt andre steder i verden, herunder komme til erstatning for kull. Dette trekker i retning av lavere globale energirelaterte utslipp.

Det er en rekke, kompliserte og usikre sammenhenger som en må gjøre forutsetninger rundt for å gjøre denne type analyser. I sum finner Rystad at disse effektene vil føre til netto globale utslippsreduksjoner ved økt gasseksport. Vista Analyse har i en annen analyse av samme tematikk konkludert med at økt norsk gassproduksjon gir noe økte globale utslipp.

0:000:00