Åse Kristina Heien
 svarer 
Tonje Brenna

Spanske sjøfolk står uten pensjon etter å ha jobbet på norske skip. Kommer arbeids- og inkluderingsdepartementet til å jobbe for en bilateral avtale?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1711 (2023-2024)

Spanske sjøfolk står uten pensjon etter å ha jobbet på norske skip, og bidratt til det norske skipsfartseventyret i flere tiår.

Kommer arbeids- og inkluderingsdepartementet til å jobbe for en bilateral avtale for å løse dette?
Spanske sjøfolk betalte mellom 1948 og 1994 inn skatt til Norge fordi de jobbet på norske skip. Sjøfolkene betalte imidlertid ikke inn til folketrygden. De betalte ikke skatt til spanske myndigheter i det samme tidsrommet. Dette har resultert i at de spanske sjøfolkene står uten pensjonsrettigheter i noen av landene.
LO i Norge, spanske fagforeninger, og spanske myndigheter har bedt norske myndigheter rydde opp i denne praksisen ved flere anledninger, og saken har blitt tatt til retten ved flere anledninger. Andre land med samme problemstilling har siden 1956 inngått bilaterale avtaler med Norge for å unngå dette. Senest Australia i 2007.

Svar fra torsdag 11. april 2024

I forbindelse med etableringen av folketrygden, var det grundige diskusjoner om personkretsen, se Ot.prp. nr. 17 (1965–1966), jf. Innst. O. VIII (1965–1966) og Besl. O. nr. 38 (1965–1966). Personkretsen ble på nytt diskutert ved den senere inkorporeringen av syketrygden i folketrygden, se Ot.prp. nr. 42 (1969–1970), jf. Innst. O. XIX (1969–1970) og Besl. O. nr. 107 (1969–1970).

Vedtakene i Stortinget om innrettingen av folketrygden innebar at de berørte sjøfolkene måtte være bosatt i Norge eller i et annet nordisk land for å bli omfattet av folketrygden (medlemmer).

Videre har de berørte sjøfolkene ikke betalt trygdeavgift av inntektene de mottok, slik også representanten Heien nevner i sitt spørsmål. Dette er som kjent en grunnleggende forutsetning for å oppnå rettigheter fra folketrygden.

Den tidligere Trygdeetaten og Arbeids- og velferdsetaten har forvaltet ytelser i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler om folketrygdens personkrets.
Det er også rettskraftig avgjort at det ikke foreligger rett til pensjon fra folketrygden for perioden før 1994 for den aktuelle gruppen.

Jeg nevner for ordens skyld at det ikke er kjent for meg at det er inngått bilaterale avtaler mellom andre stater, med det formål å etablere trygderettigheter med tilbakevirkende kraft. Heller ikke Norge har inngått avtaler med slikt formål, og det foreligger ikke planer om å jobbe for dette.

0:000:00