Sylvi Listhaug
 svarer 
Oddmund Løkensgard Hoel

Mener den norske regjeringen at et norsk universitet, fakultet, institutt eller annet forskningsmiljø som velger å boikotte et israelsk universitet eller forskningsmiljø kan delta i Det europeiske forskningsrådet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2035 (2023-2024)

Mener den norske regjeringen at et norsk universitet, fakultet, institutt eller annet forskningsmiljø som velger å boikotte et israelsk universitet eller annet israelsk forskningsmiljø kan delta i ERC ved å søke om og ta imot midler til forskning, eller må norske forskningsmiljøer som vil boikotte Israel ta konsekvensen og avstå fra deltagelse i ERC?

Det europeiske forskningsrådet – European Research Council (ERC) – ble opprettet av EU i 2007 for å fremme fremragende grunnforskning i Europa. ERC er underlagt Europakommisjonen og får sine midler gjennom EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Det meste av midlene går direkte til enkeltforskere eller forskergrupper. Tildelingen skjer på basis av konkurranse der vitenskapelig kvalitet tillegges avgjørende vekt. ERC er viktig for Norge, og vi har aldri før hatt så høy uttelling i ERC som i 2023.

Israel er et fremragende land på en rekke forskningsfelt. Israel har i mange år vært assosiert med EUs rammeverk for forskning, og deltar i aktiviteter i ERC. Norske forskere har ERC-midler til forskningsprosjekter hvor også israelske forskere deltar. I 2020 fikk f.eks. norske hjerneforskere et stort forskningsprosjekt i samarbeid med forskere ved Hebrew University i Jerusalem. I 2023 fikk norske plantebiologer et annet stort prosjekt sammen med forskere fra bl.a. Tel Aviv University. Dette er svært prestisjetunge prosjekter med millioner av kroner til norsk-israelsk forskningssamarbeid.

ERC arbeider ut fra en policy hvor det er forbudt å diskriminere på grunnlag av nasjonal eller etnisk tilhørighet. Boikott av israelske forskere vil bryte ERC sine retningslinjer. Seks norske forskere fikk i 2023 finansiering fra ERC, med en samlet tildeling på 22,2 millionar euro.

Svar fra tirsdag 21. mai 2024

Internasjonalt samarbeid innanfor høgare utdanning og forsking bidreg til å auke kvaliteten i norske fagmiljø, og er viktig for kunnskapsutvikling om dei store utfordringane verda står ovanfor. Norske høgare utdanningsinstitusjonar har stor grad av autonomi. Det er opp til institusjonane og fagmiljøa å vurdera konkrete faglege samarbeid innanfor dei rammene som er sett. Regjeringa har ikkje gitt særskilde føringar for samarbeid med institusjonar eller forskingsmiljø i Israel.

Det europeiske forskingsrådet (ERC) vurderer søknader berre ut frå kriterium om vitskapleg kvalitet. Policyen om forbod mot diskriminering, som representanten referer til i grunngivinga for sitt spørsmål, gjeld for prosessen der søknadar blir evaluerte. Den skal være nøytral og rettferdig overfor alle søkarar.

Det at nokre norske universitet og høgskolar har valt å avslutte eller setje på vent samarbeidsavtalar med lærestader i Israel på bakgrunn av Israels krigføring på Gaza, får ikkje konsekvensar for fagmiljøas moglegheit til å søke ERC om forskingsmidlar.

0:000:00