Anne Kristine Linnestad
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Vil kommunene fortsatt få delegert myndighet i forhold til Forurensningsloven når EUs reviderte avløpsdirektiv skal implementeres i Norge?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2042 (2023-2024)

Vil kommunene fortsatt få delegert myndighet i forhold til Forurensningsloven når EUs reviderte avløpsdirektiv skal implementeres i Norge?

Svar fra torsdag 23. mai 2024

Gjeldende avløpsdirektiv fra 1991 stiller minimumskrav til rensing av avløp, og er gjennomført i forurensningsforskriften. Etter gjeldende regelverk er Statsforvalter forurensningsmyndighet for alle tettbebyggelser som har rensekrav etter avløpsdirektivet. Dette reguleres i forurensningsforskriften kapittel 14, og omfatter utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp tilsvarende og større enn 2000 pe til ferskvann og elvemunning, og 10 000 pe til sjø. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp til tettbebyggelser mindre enn 2000 pe til ferskvann og elvemunning og mindre enn 10 000 pe til sjø, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 13 i dagens regelverk. Disse tettbebyggelsene omfattes ikke av rensekrav i gjeldende avløpsdirektiv.

I oktober 2022 leverte Kommisjonen et forslag til revidert avløpsdirektiv. Dette er forventet vedtatt høsten 2024, og vil innebære bl.a. strengere rensekrav, et større virkeområde og krav om energinøytralitet. Revidert avløpsdirektiv vil stille rensekrav for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp helt ned til 1000 pe til ferskvann og sjø. Det betyr at revidert avløpsdirektiv vil stille rensekrav også for tettbebyggelser som i dag reguleres av forurensningsforskriften kapittel 13 med kommunen som forurensningsmyndighet.

Eventuelle konsekvenser revidert avløpsdirektiv vil ha for myndighetsfordelingen mellom kommune og statsforvalter, vil være del av vurderingene vi må gjøre i det videre arbeidet med revidert avløpsdirektiv.

0:000:00