Bjørnar Moxnes
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Hva er status for arbeidet med tiltaksplanen for veteraner?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1739 (2022-2023)

Hva er status for arbeidet med tiltaksplanen for veteraner; når og i hvilken form vil regjeringen offentliggjøre tiltaksplanen og vil regjeringen legge tiltaksplanen frem for behandling i Stortinget?

Svar fra fredag 24. mars 2023

I tråd med ambisjonene i Hurdalsplattformen og behandlingen av Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid samt Innst. 20 S (2020-2021) besluttet regjeringen medio 2022 å utarbeide en ny tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell som skal tjenestegjøre, tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og deres familier.
I september 2022 ble mandat for arbeidet vedtatt, og oppdrag om å lede arbeidet med å ta frem forslag til tiltak ble gitt til Forsvaret. Flere etater deltok i arbeidet, og veteranorganisasjonene fikk flere muligheter til å presentere sine syn underveis i arbeidet med å forslå tiltak.
En rapport med forslag til tiltak ble overlevert til en interdepartemental arbeidsgruppe 31. januar 2023.
Både mandat og forslag til tiltak har blitt oversendt til veteran- og arbeidstakerorganisasjonene.
Den interdepartementale arbeidsgruppen er nå i gang med å vurdere og utrede forslagene til tiltak og vurdere eventuelle behov for andre tiltak.
Tiltaksplanen forventes å være klar i 2023, og regjeringen vil orientere Stortinget på egnet måte.
Det er viktig for regjeringen at tiltaksplanen vil bidra til å styrke anerkjennelsen, ivaretakelsen og oppfølgingen av personell som skal tjenestegjøre, tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og deres familier.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00