Bård Hoksrud
 svarer 
Jan Christian Vestre

Hva er årsaken til at stadig flere epilepsipasienter får avslag på spesialisert rehabilitering?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2167 (2023-2024)

Pasienter med kompleks epilepsi har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, noe de i dag kun får på Røysumtunet. Stadig flere pasienter får avslag på henvisninger.
Er det lagt politiske føringer eller signaler på at færre epilepsipasienter skal få rehabilitering og at det skal henvises færre pasienter til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, hvis ikke, hva er i så fall årsaken til at stadig flere epilepsipasienter får avslag på spesialisert rehabilitering?
Mange pasienter som har epilepsi, har behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Alle RHFene har avtaler med (bla) Røysumtunet som gir spesialisert rehabilitering til denne pasientgruppen. Det gis nå tilbakemeldinger om at henvisninger avslås, og at pasienter ikke får tilbud om spesialisert rehabilitering. Denne pasientgruppen har en kompleks (reflektær) epilepsi som verken kommuner eller sykehus har personell eller kompetanse til å gi spesialisert rehabilitering.

Svar fra fredag 7. juni 2024

For å besvare representanten Hoksruds spørsmål har Helse- og omsorgsdepartementet innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF informerer om at Røysumtunet har avtale med helseregionen om 24 døgnplasser for epilepsirehabilitering. Ut over dette har Helse Sør-Øst RHF avtale med fire andre institusjoner med tilbud til pasienter med epilepsi og andre nevrologiske diagnoser.

Røysumtunet har i tillegg avtale om syv døgnplasser med de tre øvrige regionale helseforetakene.

Pasienter kan henvises til Røysumtunet fra spesialisthelsetjenesten eller fra kommunehelsetjenesten.

De fleste pasientene henvises fra spesialisthelsetjenesten. Henvisning sendes direkte til Røysumtunet eller annen privat rehabiliteringsinstitusjon med tilbud innen epilepsi. Pasienten er da innvilget rett og mottar innkalling til opphold fra rehabiliteringsinstitusjonen direkte.

Henvisninger fra kommunehelsetjenesten rettighetsvurderes av Regional koordinerende enhet (RKE). Ikke alle pasienter får innvilget opphold. Dersom pasienten får innvilget rett, vil rehabiliteringsinstitusjonen innkalle pasienten til opphold.

Antall pasienter henvist til Røysumtunet fra Helse Sør-Øst er som følger de siste årene:
2022: 151 pasienter – hvorav 136 fra helseforetak og 15 fra regional koordinerende enhet
2023: 148 pasienter – hvorav 136 fra helseforetak og 12 fra regional koordinerende enhet
2024: (1. tertial) 62 pasienter – hvorav 56 fra helseforetak og 6 fra regional koordinerende enhet.

Den dominerende delen av pasientene er altså henvist fra spesialisthelsestjenesten og har derfor rett til plass på Røysumtunet. Kun cirka 10 % av pasientene henvises fra primærhelse-tjenesten og det er en nokså stabil andel av disse pasientene som får avslag på henvisning via RKE. Tallene er som følger for de siste årene:
2022: 34 prosent avslag
2023: 42 prosent avslag
2024: (1 tertial) 38 prosent avslag

I de tilfeller hvor pasienter har klaget på avslag, har ikke Statsforvalter omgjort noen av vedtakene.

De siste årene har litt mer enn 20 pasienter med epilepsi hvert år fått rehabilitering i andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF er den absolutt største avtaleparten med Røysumtunet. Tallene fra Helse Sør-Øst viser ikke at pasienter med epilepsi i regionen i økende grad får avslag på opphold på Røysumtunet eller at pasientene ikke får tilbud om spesialisert rehabilitering på annen måte.

Når det gjelder de andre helseregionene uttaller Helse Vest RHF at de ikke er kjent med at det er innstramminger når det gjelder rettighetsvurdering av pasienter med kompleks epilepsi. De fleste henvises fra sykehus. Omfanget av henvisninger fra fastleger er lite. Hittil i 2024 har Regional vurderingseining for rehabilitering (RVE) mottatt tre henvisninger til Røysumtunet: En er gitt rett til spesialisert rehabilitering, en har fått avslag og en henvisning er ikke ferdig vurdert.
Røysumtunet har nylig gitt Helse Vest RHF tilbakemelding om at volumet i eksisterende avtale tilsvarer omtrent tilstrømningen av pasienter.

I Helse Midt-Norge RHF henvises epilepsipasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering til Røysumtunet. Hittil i år har regionen hatt to henvisninger til Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og begge er innvilget. Det har altså ikke vært noen avslag. Det har ifølge Helse Midt-Norge RHF ikke blitt gitt noen føringer i endring av praksis angående henvisninger eller vurdering av henvisninger.

I Helse Nord RHF vurderes både henvisninger fra primærhelsetjenesten og sykehus i Regional vurderingsenhet (RVE). Så langt i 2024 er syv av ni henvisninger avslått.
Helse Nord RHF opplyser at samtlige henvisninger har vært vurdert i tverrfaglige møter i RVE med flere legespesialister og rådgivere til stede før beslutning fattes. Avslagsgrunner har i all hovedsak vært at pasienten nylig har hatt opphold, at det ikke er tilkommet noen ny problemstilling siden forrige opphold eller at det ikke har vært igangsatt noen lokal oppfølging etter forrige opphold.

Helse Nord RHF opplyser at det regionale helseforetaket vil, i samarbeid med RVE, ha særlig oppmerksomhet på henvisninger til Røysumtunet. Videre planlegges det for et fellesmøte mellom Helse Nord RHF, RVE og spesialisthelsetjenesten som henviser til epilepsiopphold ved Røysumtunet, i løpet av høsten. Dette for å sikre en felles oppfatning av behov for spesialisert rehabilitering for denne pasientgruppen.

Med unntak av avslag i Helse Nord, gir ikke informasjonen departementet har mottatt grunnlag for å bekrefte representanten Hoksruds bekymring for at søknader avslås i større grad enn tidligere. Helse Nord RHF informerer om at de vil gjennomgå vurderingene av epilepsiopphold ved Røysumtunet, for å sikre at det er en omforent faglig vurdering av behovet for rehabilitering.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024