Sandra Bruflot
 svarer 
Jan Christian Vestre

Kan statsråden redegjøre for hva den «rekordlave ventetiden» er og når ventetiden for rusbehandlingen var rekordlav?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2285 (2023-2024)

Kan statsråden redegjøre for hva den «rekordlave ventetiden» er og når ventetiden for rusbehandlingen var rekordlav?
Under en debatt i Stortinget 4.juni 2024, om Nasjonal helse- og samhandlingsplan jf. Innst.387 S (2023-2024) viser helseministeren til [sitat] "Vi kan glede oss over at ventetidene for rusbehandling er rekordlave under denne regjeringen." [sitat slutt]

Svar fra tirsdag 18. juni 2024

Jeg kan forsikre representanten Bruflot om at jeg følger nøye med på at de regionale helseforetakene sørger for å ha tilgjengelige og gode tilbud til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Mitt overordnede oppdrag til de regionale helse-foretakene er også å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), herunder å bygge opp basistjenester i alle helseforetak innen TSB – samt holde ventetider nede og gjennomsnittlig kortere enn for annen sykehusbehandling.

Når det gjelder ventetider har det generelt vært en negativ utvikling siden 2017, men denne har tiltatt de senere årene etter pandemien. En slik trend tar tid å snu. Regjeringen har prioritert sykehusbudsjettene og har lansert tiltak i Nasjonal helse- og samhandlingsplan for å redusere ventetidene.
Samtidig erkjenner vi at det er behov for en ny giv, samarbeid og nytenkning for å få ventetidene ned. Det er derfor vi har inngått et partnerskap gjennom Ventetidsløftet og sørger for en kraftig styrking av sykehusbudsjettene i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Ser vi isolert på ventetidsutviklingen innen TSB over tid gir denne et annet bilde enn for øvrige fagområder. I 2009 var eksempelvis ventetiden innen TSB hele 80 dager og lengre enn for somatikk (77 dager), samt betydelig lengre enn innen psykisk helsevern for voksne (55 dager). I 2013 var ventetiden innen TSB redusert til 61 dager, og videre til 34 dager i 2017. Utviklingen de siste årene viser at den nasjonale gjennomsnittlige ventetiden innen TSB har gått ytterligere noe ned (mellom 32 og 33 dager) og har stabilisert seg på dette nivået til tross for den den negative utviklingen i ventetidstallene generelt i samme tidsperiode.

Det vi kan glede oss over er altså både at ventetidene innen TSB har stabilisert seg på et historisk lavt nivå, og samtidig at de heller ikke har gått opp på samme måte som for andre fagområder. Dette til tross for at også TSB står i det samme utfordringsbildet som spesialist-helsetjenesten før øvrig, med tanke på tilgang på personell og behovet for prioritering i møte med demografiske endringer.

Samtidig vil jeg understreke at jeg ikke slår meg til ro med dagens ventetidstall innen TSB – og at jeg følger nøye med på disse. De regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre tilstrekkelig kapasitet slik at pasientenes rett til forsvarlig behandling sikres. Dette løses gjennom tilbud i egne helseforetak og gjennom avtaler med private leverandører. Dersom situasjonen skulle tilsi det, vil helseforetakene på kort varsel enten øke kapasiteten i egne helseforetak, utvide gjeldende avtaler med private leverandører eller inngå nye avtaler.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024