Spaltist:  
Maja Kristine Jåma

Energikommisjonens utredning viser nødvendigvis ikke mer av alt raskere

En god del av Energikommisjonens foreslåtte tiltak retter seg mot energisparing og effektivisering av energiforbruket. Det må nødvendigvis ikke bli mer av alt og raskere. Det bør heller bli mer balansert av alt og på en klokere måte, skriver spaltist Maja Kristine Jåma.

I tillegg til å være sametingsråd for NSR med ansvar for areal, klima, natur og kultur, er Jåma en av reineierne som er berørt av vindkraftanleggene på Fosen og Fosen-dommen. Her holdt hun appell foran Stortinget i forbindelse med Høyesteretts behandling av saken.
I tillegg til å være sametingsråd for NSR med ansvar for areal, klima, natur og kultur, er Jåma en av reineierne som er berørt av vindkraftanleggene på Fosen og Fosen-dommen. Her holdt hun appell foran Stortinget i forbindelse med Høyesteretts behandling av saken.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Maja Kristine Jåma

Energikommisjonens utregning NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» ligger nå på regjeringens bord og Sametinget har levert høringsuttalelse. Bare tittelen kan jo få en grøsse når vi tenker på hva vi allerede har erfart hva som skjer når ordene «mer» og «energi» kommer sammen, og nå skal det i tillegg skje raskere.

Jeg snakker selvfølgelig om den grønne koloniseringen som skjer i Saepmie. Overalt opplever samer å bli fortrengt ut av sine tradisjonelle bruksområder som følge av utbygginger av såkalt grønn industri. Innskrenking av landområdene over tid har gjort at resterende arealer blir enda viktigere å bevare for å sikre utviklingsmuligheter til samisk kultur- og næringsutøvelse.

Jeg registrerer at kommisjonen slår fast at folkeretten og urfolksrettigheter må respekteres, samt at staten må sikre urfolks materielle menneskerettigheter og at prosessuelle bestemmelser ivaretas. Det er likevel viktig å presisere at ivaretakelse av urfolksrettigheter ikke bare handler om prosess, men sikring av folk og kultur slik at de skal kunne utvikle seg på sine egne premisser. Da står arealgrunnlaget sentralt.

Altinget Klima og Energis spaltister:

Altinget Klima og Energi har seks faste spaltister. De skriver innlegg om akutelle politiske saker hver sjette uke. Dette er spaltistene:

  • Andreas Christiansen Halse, fagsjef for blant annet klima, energi og næringspolitikk i Tankesmien Agenda. Agenda driver samfunnsanalyse og politikkutvikling for sentrum-venstre.
  • Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU. Han forsker på miljø- og energiøkonomi, og leder det regjeringsutnevnte Teknisk beregningsutvalg for klima.
  • Maria Moræus Hanssen, næringslivsleder med lang internasjonal erfaring fra olje- og energiselskaper. Hun er i dag selvstendig investor og styreleder/ styremedlem både innen kultur, startup-virksomheter og i internasjonale selskap.
  • Ane Breivik, leder for Unge Venstre.
  • Marianne Sivertsen Næss, leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Valgt inn for Arbeiderpartiet i Finnmark.
  • Maja Kristine Jåma, sametingsråd for Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund med ansvar for areal, klima, natur og kultur.

Klar forventning til at samiske rettighetshavere sikres

Når det er sagt, og når det ser ut til at arealpresset likevel vil komme til å øke, har jeg er klar forventning direkte berørte samiske rettighetshavere sikres kapasitet og ressurser for å kunne delta i beslutningsprosessene på en forsvarlig måte. Det krever både tidlig involvering, og gode og tillitsbaserte prosesser. Direkte berørte samiske interesser skal konsulteres med formål om å oppnå deres frie, informerte forhåndssamtykke til planlagte tiltak og beslutninger.

Overalt opplever samer å bli fortrengt ut av sine tradisjonelle bruksområder som følge av utbygginger av såkalt grønn industri

Mange arealinngrepssaker i samiske områder i dag oppleves som konfliktfylte nettopp fordi de har blitt gjennomført uten samtykke fra de direkte berørte, eller at deres forslag til løsninger ikke har blitt lyttet til og ivaretatt. Energiutbygginger kan ikke gå på bekostning av naturgrunnlaget for samisk kultur og samenes folkerettslige beskyttelse som urfolk. Finnes det konkrete tiltak for å unngå å havne i lignende situasjoner?

Sametingsrådet har problematisert spørsmålet om forhåndstiltredelse i vindkraftsaker overfor regjeringen i flere sammenhenger, og støtter det Energikommisjonens medlemmer Lundberg, Stubholt og Tennbakk anbefaler om at det bør utredes om denne praksisen bør opphøre. Er det mulig at et pågående menneskerettighetsbrudd i dag kunne vært unngått dersom samiske områder ikke hadde blitt ekspropriert til vindkraftutbyggerne før det var rettslig avklart?

Energieffektivisering bør prioriteres høyt

For meg blir det tydelig at det ikke går å tenke på energi uten å se sammenhengen med natur og klima. Ivaretakelse av inngrepsfri natur og klimarettferdighet er viktige prinsipper som jeg opplever ikke får samme vekt eller oppmerksomhet i det departementet Energikommisjonen har fått sitt oppdrag fra.

Det må nødvendigvis ikke bli mer av alt og raskere. Det bør heller bli mer balansert av alt og på en klokere måte

Derfor ønsker jeg å fremheve at en god del av Energikommisjonens foreslåtte tiltak retter seg mot energisparing og effektivisering av energiforbruket. De løfter frem viktige momenter for energisparing i både næringsliv og husholdninger gjennom blant annet forslag om nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, krav til energiutnyttelse og -gjenvinning i utslippskonsesjoner, samt styrkede krav for energieffektive hus.

Det er tydelig at mulighetene for energisparing i samfunnet er store, og energieffektivisering bør prioriteres høyt. Målet bør være at forbruket går ned, heller enn å tilrettelegge for økt forbruk. Ved knapphet på energi, er det også viktig å diskutere til hvilke formål energien skal brukes. Det bør videre også tilrettelegges for en kretsløpsøkonomi der ressurser ikke går tapt, men nyttiggjøres så lenge som mulig. Det bør også søkes om å legge ny infrastruktur tilknyttet eksisterende.

Det må nødvendigvis ikke bli mer av alt og raskere. Det bør heller bli mer balansert av alt og på en klokere måte.

I tillegg til å være sametingsråd for Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund med ansvar for areal, klima, natur og kultur, er Jåma en av reineierne som er berørt av vindkraftanleggene på Fosen og Fosen-dommen, og som dermed har en personlig tilknytning til saken. Les mer om det i artikkelen under:

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00