Tidslinje: Dette har skjedd siden Fosen-dommen falt

Det er to år siden Høyesterett avga sin dom i Fosen-saken. Dommen konkluderte med at utbyggingen av vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen bryter menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. Hva har regjeringen gjort, og hva annet har skjedd siden dommen falt?

Fosen saken har pågått lengre enn Terje Aasland (Ap) har sittet som olje- og energiminister. Hvordan har han og hans forgjenger arbeidet med Fosen-saken siden dommen i Høyesterett falt?
Fosen saken har pågått lengre enn Terje Aasland (Ap) har sittet som olje- og energiminister. Hvordan har han og hans forgjenger arbeidet med Fosen-saken siden dommen i Høyesterett falt?Foto: Alf Simensen / NTB
Nora Didriksen

2021

11. oktober − Dom i høyesterett

En enstemmig dom i Høyesterett konkluderer med at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen strider mot menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse.

27. oktober

Olje- og energidepartementet uttaler seg om oppfølgingen av Høyesteretts dom:

"Regjeringen skal sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, ivaretas på Fosen."

12. november

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøker Fosen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

16. desember

Olje- og energiministeren har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka.

23. desember

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltebrekken (SV):
"Høyesteretts avgjørelse i skjønnssaken om vindkraftverkene på Roan og Storheia, innebærer ikke at konsesjonsvedtakene til Roan og Storheia vindkraftverk har falt bort."

2022

10. januar

Høyesterettsjustitiarius svarer på spørsmål fra pressen og forklarer at dommen ikke sier noe om hva som skal skje med vindkraftverkene på Fosen.
 
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rauand Ismail (MDG):
"Sikring av folkeretten er et statlig ansvar, og mitt departement har i brev av 13. desember forhåndsvarslet partene på Fosen om at departementet vil gjøre de endringer i konsesjonene som er nødvendige nettopp for å sikre reindriftens folkerettslige vern."

31. januar

Fosen Vind leverer forslag til utredningsprogram for Storheia vindkraftverk, og Roan Vind leverer forslag til utredningsprogram for Roan vindkraftverk.

11. februar

Olje- og energidepartementet møter reindriftsgruppene på Fosen for å diskutere forslagene til utredningsprogram.

7. mars

Terje Aasland blir oppnevnt som ny olje- og energiminister.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

22. mars

Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka, der de diskuterer Fosen-saken.

30. mars

Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R):
"Selskapene har diskutert behovet for midlertidige tiltak ved flere anledninger, og reindriften har i den forbindelse ikke meldt om særlige behov. Reindriften har heller ikke i møter med departementet meldt om behov for midlertidige tiltak."

1. april

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sender et brev til Olje- og energidepartementet med rapporten "Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder":
"Blant annet fremheves at det i forlengelsen av Fosen-dommen er et pågående menneskerettighetsbrudd for reineierne på Fosen, og at myndighetene har en menneskerettslig reparasjonsplikt."

24. juni

Olje- og energidepartementet sender brev til Sametinget med en nærmere redegjørelse for de rettslige utgangspunktene i saken:
"I denne saken mener departementet at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess."

6. september

Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med sametingsrådgiver Maja Kristine Jåma. Tema for møtet er videre behandling av vindkraftsøknader på land.

12. september

Olje- og energidepartementet sender brev til reindriftsgruppene på Fosen med nytt forslag til utredningsprogram.

11. oktober − Ett år siden dommen falt

I anlednings at det er ett år siden høyesterettsdommen, holdes det markering på Eidsvolls plass.

Syv statsråder må svare SV om Fosen i den ordinære spørretimen på Stortinget.

9. november

Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet møter Sør-Fosen sijte til konsultasjonsmøte.

22. november

Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet møter Nord-Fosen siida til konsultasjonsmøte.

2023

17. februar

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sender et brev og ber om et møte med olje- og energiminister Terje Aasland:
"NIM er på samme måte som departementet bekymret over den økende tillitskrisen mellom samiske miljøer og myndighetene, som springer ut fra Fosen-saken."

23. februar − Fosen-aksjonen starter

Aktivister okkuperer lobbyen Olje- og energidepartementet. De krever at regjeringen stanser menneskerettighetsbruddet, river vindturbinene og tilbakefører landet til reindrifta.

Foto: Rasmus Berg / Natur og Ungdom

28. februar

Over 100 aktiviser blokkerer inngangene til Akersgata 59, og har dermed stengt ned OED og fire andre departement. De krever svar fra statsministeren. Olje- og energiministeren møter aktivistene.

SV krever olje- og energiministeren fratas ansvaret for Fosen-saken, og at et annet departement tar ansvaret for å følge opp høyesterettsdommen.

2. mars − Regjeringen beklager

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møter noen av reindriftssamene på Fosen og representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund, samt sametingspresident Silje Karina Muotka, og beklaget på vegne av regjeringen overfor dem.

"Reindriftssamene på Fosen har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, og jeg har derfor beklaget at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur."

Statsminister Jonas Gahr Støre møter aktivistene, som nå sperrer ti departementer.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

3. mars

Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner menneskerettighetsbruddet.

Opp mot 2000 personer samler seg utenfor Stortinget, og marsjerer opp til Slottet mens Kongen i statsråd foregår.

Statsministeren, olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møter representanter for reindriftssamene på Fosen.

13. mars

Olje- og energiministeren redegjør for Stortinget om regjeringens oppfølging av Fosen-saken.

22. mars

Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet møter Nord-Fosen siida til konsultasjonsmøte på Værnes.

30. mars

Olje- og energiministen har konsultasjonsmøte med Sametinget.

31. mars

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch besøker Fosen.

12. april

Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet møter Sør-Fosen sitje til konsultasjonsmøte på Værnes.

27. april

Olje- og energiminister Terje Aasland har et avsluttende konsultasjonsmøte med Sametinget.

Konsultasjonene endte med uenighet. Sametinget mener et nytt utredningsprogram i praksis kan bety en omkamp om Høyesterettsdommen, og støttet derfor ikke regjeringens forslag.

5. mai

Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R):
"Min forståelse etter møtene er at Sametingets prinsipielle syn er at det ikke er behov for nye utredninger for å fatte nye vedtak, eventuelt at det kun er behov for svært begrensede utredninger. Dette er jeg ikke enig i."

Riksmekler Mats Ruland
Riksmekler Mats Ruland Foto: Terje Pedersen / NTB

15. mai − Meklingsprosessen starter

På forespørsel fra olje- og energidepartementet startet riksmekler Mats Ruland meklingsprosessen mellom partene i Fosen-saken, med mål om å finne en avtaleløsning i saken. Ruland er engasjert som privatperson, og ikke som riksmekler. 

30. august

Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV):
"I lys av meklingsprosessen og i dialog med reindriften har Olje- og energidepartementet foreløpig ventet med å sette ut det utredningsprogrammet som det er konsultert om knyttet til et omgjøringsvedtak i saken."

2. oktober

Norges institutt for menneskerettigheter (NIM) sender brev til Statsministerens kontor om mulig nytt menneskerettighetsbrudd:
"Manglende tiltak har også en rettslig side. Plikten til reparasjon av menneskerettighetsbrudd er en egen menneskerettslig forpliktelse. Hvis ikke konvensjonsbrudd repareres, oppstår det enda en krenkelse."

11. oktober − To år siden dommen falt

Det er to år siden Høyesterett felte en enstemmig dom om at vindkraftverkene på Fosen strider mot menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse.

Natur og Ungdom og NSR-Nuorat har varslet en ny aksjon. Klimaaktivist Greta Thunberg skal delta på aksjonene, som skal gå over flere dager.

Onsdags morgen samlet flere hundre seg på Eidsvolls plass. 20 aktiviser har satt seg i vandrehallen på Stortinget, og joiker i protester.

SV og Rødt utfordrer regjeringen om Fosen-saken i den ordinære spørretimen på Stortinget.

11. oktober – Reindriftssamene truer med å trekke seg fra mekling

Representanter fra reindrifta på Fosen informerte om de innen kort tid vil trekke seg fra meklingen mellom reindriftsutøverne og utbyggeren, som ledes av Riksmekleren på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Reindriftssamene mener meklingen mangler framdrift, og frykter at den i praksis bare er en fortsettelse av den manglende oppfølgingen av høyesterettsdommen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)(t.v.) og lederen av Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen mens Fosen-aksjonister demonstrere inne på Stortinget.
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)(t.v.) og lederen av Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen mens Fosen-aksjonister demonstrere inne på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Omtalte personer

Terje Aasland

Energiminister (Ap)
Fagbrev energimontør (1986)

Marte Mjøs Persen

Stortingsrepresentant (Ap)
Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (Universitetet i Bergen)

Silje Karine Muotka

Sametingspresident, medlem i Norske Samers Riksforbund
studier i juss og kulturkunnskap (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet), masterstudier i organisasjon og ledelse (Handelshøgskolen i Bodø)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00