Mathilde Tybring-Gjedde
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Vil eller har Enova utredet differansekontrakter som et virkemiddel?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1109 (2023-2024)

Vil eller har Enova utredet differansekontrakter som et virkemiddel, og vil statsråden tydeliggjøre i bestillingen til Enova at punktutslippsprogrammet også kan gi støtte til teknologi som er kommersielt tilgjengelig på markedet?

I 2021 ble det uttalt at Enova var i gang med å vurdere differansekontrakter som et virkemiddel for å fremskynde utslippsreduksjoner innen hydrogen, CCS og andre prosjekter i kvotepliktig sektor. Dette var en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen for differansekontrakter for utslippsreduksjoner som leverte sine anbefalinger 30. oktober 2020. Per denne dato har Enova fortsatt ikke tatt differansekontrakter i bruk.

I 2022 ba Stortinget regjeringen komme tilbake med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023, men dette ble ikke fulgt opp. I tråd med Høyres forslag i alternative budsjett, ble det i budsjettforliket for 2024 bevilget 1,5 mrd kr til et forsterket punktutslippsprogram i Enova. Målet med punktutslippsprogrammet bør være betydelige klimareduksjoner i kvotepliktig sektor, også ved støtte til oppskalering av moden teknologi. Høyre har pekt på karbondifferansekontrakter som et mulig virkemiddel i et slikt program.

Svar fra torsdag 8. februar 2024

Enovas innsats er rettet mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. Tempoet i teknologiutviklingen er usikkert og varierer mellom ulike sektorer og er en viktig grunn til at Enova er gitt stor faglig frihet og fleksibilitet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltteknologier basert på teknologisk og markedsmessig status. Enova vurderer løpende hvilke typer virkemidler som best kan støtte den videre utviklingen og det formålet man ønsker å oppnå. Gjennom statsbudsjettet og budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV økes tilførte midler til Klima- og energifondet med til sammen 1,5 milliarder kroner til punktutslippsprogrammet. Innholdet i tilleggsavtalen vil foreligge når avtalen er endelig utformet og signert.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00