Lars Haltbrekken
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Hva er klimaeffekten av å nå det nye målet om at 100 prosent av nye tunge kjøretøy skal være nullutslipp i 2030?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1182 (2023-2024)

Hva er klimaeffekten av å nå det nye målet om at 100 prosent av nye tunge kjøretøy skal være nullutslipp i 2030 og hva er den beregnede effekten av den økte bevilgningen på 285 millioner kroner til dette formålet?

Svar fra tirsdag 20. februar 2024

I rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023, har Miljødirektoratet beregnet at klimaeffekten i perioden 2024-2030 av at 100 prosent av nye lastebiler i 2030 bruker nullutslippsteknologi eller biogass, er om lag 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Enova er regjeringens spesialverktøy for støtte til teknologiutvikling og markedsintroduksjon av klima- og energiløsninger. Som omtalt i klimastatus og -plan støtter Enova teknologiutvikling og markedsintroduksjon for tyngre kjøretøy og infrastruktur for utslippsfrie drivstoff. Tilleggsbevilgningen til Enova bidrar til å forsterke denne innsatsen. Støtte fra Enova skal avlaste risiko og kostnader for de som er først ute med å teste nye løsninger. Når private aktører klarer seg uten støtte siden Enova har bidratt til varige markedsendringer, står vi bedre rustet til å lykkes med varig klimaomstilling. Dette er den viktigste effekten av Enovas virkemidler.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00