Rasmus Hansson
 svarer 
Jan Christian Vestre

Er statsråden enig i at Equinor bryter med Statens forventninger hvis de setter nye olje- og gassfelt i drift?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1253 (2023-2024)

I Eierskapsmeldingen skriver regjeringen at den forventer at selskaper med statlig eierskap skal sette klimamål i tråd med Parisavtalen(s 1,5-gradersmål?).

WWF-rapporten “Equinor’s Energy Transition Plan and Profitability in a 1.5 oC World” konkluderer med at Equinor ikke kan bygge ut nye olje- og gassfelt hvis selskapet skal operere innenfor Parisavtalens 1,5-gradersmål.

Er statsråden enig i at Equinor bryter med Statens forventninger hvis de setter nye olje- og gassfelt i drift?

I eierskapsmeldingen (Meld. St. 6 (2022-2023)) skriver regjeringen om sine forventninger til selskaper de eier:

“Staten er opptatt av at selskapet setter seg mål på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalens mål og at dette følges opp med konkrete handlingsplaner. Der det er tilgjengelig baseres målene for utslippskutt på vitenskapsbaserte metoder. For å kunne sette mål er det sentralt å ha oversikt over selskapets direkte og indirekte klimagassutslipp (...)”.

Parisavtalens mål er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. I 2023 foreslo Greenpeace og WWF på Equinors generalforsamling at Equinor må kutte utslippene sine i tråd med 1,5-gradersmålet. Staten, som eier 67 prosent av aksjene i Equinor, stemte imidlertid imot forslaget.

Selskaper der Oljefondet, eller private investorer som KLP, er investert, møter konkrete forventninger og reaksjoner fra eierne mht oppfølging av bl.a klima- og miljø.forventninger.

I tilfellet Equinor, som er Norges klart største og viktigste selskap både økonomisk og klima- og miljømessig, er det er imidlertid nå uklart hva staten konkret mener med forventning til selskapene som er uttrykt i Eierskapsmeldingen, og hva staten konkret vil foreta seg når et slikt selskap med statlig eierskap ikke følger opp statens forventninger.

Det er avgjørende at dette blir avklart, for forståelsen av næringsministerens uttalelser om og føringer for grønt eierskap.

Svar fra tirsdag 20. februar 2024

Det fremgår av Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen) hvilke selskaper staten eier, hvorfor staten er eier og hvordan eierskapet skal utøves. I meldingen fremgår det at statens mål som eier i Equinor ASA er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Dette forutsetter blant annet at selskapet integrerer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold gjennomgående i sine ambisjoner, mål, strategier og virksomhetsstyring. Det fremgår også i eierskapsmeldingen at staten forventer at i) Selskapet identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i sine strategier. ii) Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalen, og rapporterer om måloppnåelse. Målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig. iii) Selskapet rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslipp og klimarisiko, og benytter anerkjente standarder for rapportering på klimagassutslipp og klimarisiko.

I meldingen er det også redegjort for hvordan staten som eier følger opp selskapene, se særlig kapittel 8 og 10–12. Staten benytter eierdialogen aktivt til å følge opp selskapenes resultater og måloppnåelse, herunder selskapenes arbeid med statens forventninger, og andre aktuelle temaer og saker. I eierdialogen tar staten opp forhold, stiller spørsmål og formidler synspunkter som er innspill selskapsledelsen kan vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. Temaene nevnt over er aktuelle for Equinor, og staten som eier har tatt disse opp med selskapet ved flere anledninger.

Equinor har en ambisjon om netto null i 2050 og la frem en energiomstillingsplan for generalforsamlingen i 2022. Selskapet skal rapportere på planen hvert år og legge den frem for generalforsamlingen på nytt minst hvert tredje år. Staten stemte for planen, bl.a. fordi selskapet er tydelig på at den langsiktige verdiskapingen støtter opp om målene i Paris-avtalen og 1,5 graders-banen.

Staten forventer at styret og administrasjonen arbeider aktivt med statens forventninger og vurderer hvordan de skal hensyntas i Equinors energiomstillingsplan og tilhørende rapportering. Oppfølging av Equinors energiomstillingsplan, basert på forventningene i eierskapsmeldingen, er sentralt i eierdialogen og annen oppfølging av selskapet og vil være det også i årene fremover. Staten skal være en aktiv, ansvarlig og langsiktig eier som bidrar til å oppnå statens mål som eier. Det er imidlertid styrets ansvar å forvalte selskapet, inkludert å legge selskapets strategi, jf. selskapslovgivningens rollefordeling mellom eier, styret og daglig leder samt allment anerkjente eierstyringsprinsipper og -standarder.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00