Terje Halleland
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden si hvor mye flaskehalsinntekter Statnett totalt tok inn i 2023, hvor disse inntektene kom fra, og hvor og hvordan de ble eller vil bli brukt?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1325 (2023-2024)

Kan statsråden si hvor mye flaskehalsinntekter Statnett totalt tok inn i 2023, hvor disse inntektene kom fra, og hvor og hvordan de ble eller vil bli brukt?

Svar fra tirsdag 27. februar 2024

Flaskehalsinntekter oppstår nå det handles kraft mellom budområder med forskjellig pris, enten innenlands eller mellom land. Handlet volum multiplisert med prisdifferansen utgjør flaskehalsinntektene, og disse tilfaller eierne av utenlandsforbindelsen eller det aktuelle transmisjonsnettet, det vil si Statnett i Norge.

Under følger en oversikt over Statnetts flaskehalsinntekter for 2023. Tallene er oppgitt i millioner kroner.

Norge internt Sverige Danmark Nederland Tyskland Storbritannia Sum
4076 1104 974 546 1155 1520 9375

Kilde: Statnett. Omregnet fra Euro 22. februar, 11,36 NOK/EUR

Det har vært svært viktig for regjeringen å begrense nivået på nettleien i en tid med høye strømregninger. Regjeringen fikk derfor høsten 2022 på plass en midlertidig ordning for å sikre at de høye flaskehalsinntektene i transmisjonsnettet tilbakeføres til nettkundene raskere enn om det hadde blitt gjort gjennom reduksjoner i transmisjonsnettariffen.

I 2023 utbetalte Statnett om lag 2,59 mrd. kroner til underliggende nettselskaper gjennom den midlertidige ordningen. I tillegg satte Statnett fastleddet i transmisjonsnettariffen til null og satte et tak på energileddet i tariffen. De øvrige flaskehalsinntektene brukes til å dekke kostnader i transmisjonsnettet i Norge. Slik bidrar flaskehalsinntektene til at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00