Geir Jørgensen
 svarer 
Jan Christian Vestre

Har statsråden oversikt over hvor mange ansatte i Statkraft som har en lønn høyere enn statsministeren?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1725 (2023-2024)

I regjeringens eierskapsmelding vektlegges moderasjon i lederlønninger og bonuser i selskaper hvor staten har eierandeler. Statkraft har ikke ønsket å svare Europower på hvor mange ansatte i selskapet som har lønn høyere enn 2 millioner.

Har statsråden oversikt over hvor mange ansatte i Statkraft som har en lønn høyere enn statsministeren?

9. april publiserte nyhetsmediet Europower en sak om lønnsnivåene i Statkraft. Europower har uten å få svar, spurt Statkraft om oversikt over hvor mange ansatte som tjener mer enn 2 millioner kroner, altså høyere enn landets statsminister. I mangel av svar, har nyhetsmediet gjennom egne undersøkelser sannsynliggjort at dette dreier seg om rundt 70 ansatte.

Avsløringene kommer i kjølvannet av flere saker om særs høye lønns- og bonusnivå i Statkraft, hvor det har vist seg vanskelig å få klarhet i hvor store bonuser ansatte i det statlige selskapet har fått. Are Tomasgård i LO har beskrevet nivåene som «groteskt høye». Mange vil hevde at det ikke er bra for omdømmet til et offentlig selskap å betale skyhøye lønninger til ledere og tradere.

I regjeringens eierskapsmelding vektlegges moderasjon i lederlønninger. Det vil være interessant å høre om statsråden har oversikt over hvor mange i Statkraft som tjener mer enn landets statsminister, og om statsråden mener dette er et akseptabelt og tillitsvekkende lønnsnivå.

Svar fra onsdag 17. april 2024

Som jeg har kommunisert tidligere er regjeringen svært opptatt av å bevare og å styrke den norske arbeidslivsmodellen som blant annet bygger på en kultur og tradisjon for høy tillit mellom mennesker og relativt små lønnsforskjeller. Vi følger systematisk opp eierskapsmeldingens forventninger om lønnsmoderasjon for ledere overfor alle selskaper med statlig eierandel, også overfor Statkraft.

Målet med statens eierskap i Statkraft er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til dette da eierskapsmeldingen ble behandlet i fjor. Selskapene hvor staten er eier varierer betydelig i størrelse, bransje og kompleksitet. Hva som er hensiktsmessige insentiver og riktig nivå og struktur på godtgjørelsene vil derfor variere. Selskapene skal ha mulighet til å rekruttere og beholde ønsket kompetanse ved å kunne tilby konkurransedyktig godtgjørelse og andre insentiver. Staten forventer bl.a. at godtgjørelsen og andre insentiver i selskapet fremmer oppnåelse av selskapets og eiers mål og at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at hensynet til moderasjon ivaretas.

Åpenhet er et viktig prinsipp i vårt samfunn. Jeg vil derfor oppfordre Statkraft og andre selskaper til å være så åpne som mulig når det blir stilt spørsmål om godtgjørelser. Så er det styret og ledelsen som i henhold til selskapslovgivning og eierskapspolitikken skal vurdere hvilken informasjon som kan eller bør deles. Det er et viktig prinsipp i eierskapspolitikken som et bredt flertall på Stortinget står bak.

I selskapets årsrapport oppgis konsernets samlede lønnskostnader. Siden antallet ansatte også oppgis der, er gjennomsnittlig lønn i selskapet offentlig kjent. I årsrapporten oppgis også forholdet mellom lønn til kvinnelige og mannlige ansatte i Norge og i andre deler av selskapet, for både ledere og andre ansatte. For

Norge oppgir selskapet også kjønnsfordelingen på de ulike trinnene i selskapets lønnssystem.

Selskapet oppgir imidlertid ikke hvor mange som har lønn over et visst nivå eller hvordan de ansattes lønn fordeler seg på ulike lønnsnivåer. Statkrafts rapporteringspraksis er i samsvar med praksis i norsk næringsliv. Det er ikke vanlig at selskaper i sin rapportering oppgir hvor mange av de ansatte som har lønn over bestemte nivåer. Allmennaksjeselskaper er imidlertid ved lov pålagt å rapportere detaljert om avlønningen av ledende ansatte. Dette gjelder ikke bare ordinær fastlønn, men også bonusordninger, pensjonsavtaler og andre elementer i den samlede avlønningen. De samme bestemmelsene er gjort gjeldende for Statkraft gjennom selskapets vedtekter, og det legges hvert år fram en lederlønnsrapport for foretaksmøtet. I denne gis det detaljert oversikt over avlønningen for selskapets ledelse. I lederlønnsrapporten oppgis også gjennomsnittlig lønnsvekst for alle ansatte i Norge. Lederlønnsrapporten er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Statkraft opplyser at for de fleste stillinger i selskapet fastsettes lønnsnivået gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter. Selskapet opplyser videre at ved fastsettelse av og justering av lønn for personer i ledende stillinger i Statkraft ser man også hen til utviklingen for øvrige stillinger i selskapet. Statkraft benytter også eksterne tjenester til å sammenligne sitt lønnsnivå med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i andre selskaper, med sikte på at selskapets lønnssystem er i samsvar med prinsippet om å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon ivaretas.

0:000:00