Hans Andreas Limi
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Hvorfor fører ikke forskriftsendringen med fjerning av det generelle kravet til utslippstillatelse til kortere saksbehandlingstid hos Statsforvalteren?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1984 (2023-2024)

2. februar i år ble forurensingsforskriften endret for oppdrett av fisk i sjø. Forskriftsendringen medførte at det som hovedregel ikke lenger kreves en utslippstillatelse fra miljømyndighetene. Bare i enkelte typetilfeller – når miljøsituasjonen er dårlig eller miljøkonsekvensen kan være negativ – skal det være nødvendig med saksbehandling og vedtak om utslippstillatelse.
Hvorfor fører ikke forskriftsendringen med fjerning av det generelle kravet til utslippstillatelse til kortere saksbehandlingstid hos Statsforvalteren?
Daværende fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, kunngjorde forskriftsendringen, og uttalte klart og tydelig i pressemeldingen fra departementet at endringen ville føre til mindre saksbehandling.
Nå er det gått tre måneder siden de nye reglene trådte i kraft. Likevel hører jeg i dialog med havbruksaktører som står i saksbehandlingskø hos Statsforvalteren, at Statsforvalteren ikke praktiserer de nye reglene på en effektiv måte, slik forskriftsendringen la opp til. I pressemeldingen fra regjeringen ble det orientert om at Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet jobber med å lage en veileder til det nye regelverket, men dersom saksbehandling av løpende saker settes på vent i påvente av at det skal lages en veileder vil det kunne innebære betydelige negative konsekvenser for aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn langs kysten.

Svar fra tirsdag 14. mai 2024

Sjømatnæringen er svært viktig for Norge, og har hatt en sterk vekst over flere år. Statsforvalteren har en sentral rolle i arbeidet med å gi tillatelse etter forurensningsloven til drift av akvakultur og med å følge opp virksomhetene i forbindelse med endringssøknader og med tilsyn. Samtidig har Statsforvalteren, særlig i Nordland, ikke hatt ressurser og bemanning til å øke kapasiteten på saksbehandling som tilsvarer den sterke økningen og antall forespørsler fra næringen. Det er derfor et stort etterslep i saksbehandlingstiden. Kapasiteten på saksbehandling knyttet til saker om akvakultur er nå forsterket for å håndtere utfordringer med saksbehandlingskapasitet og saksbehandlingstid. Det er dessuten tett oppfølging og dialog mellom Miljødirektoratet og statsforvalterne.

For å effektivisere saksbehandlingen ytterligere ble det 2. februar i år vedtatt et nytt regelverk for regulering av forurensning fra akvakultur. Det nye regelverket innebærer at tradisjonelle åpne akvakulturanlegg for fisk i sjø som hovedregel er tillatt etter forurensningsloven uten særskilt tillatelse, dersom lokaliteten er klarert for virksomheten i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av akvakulturloven.

Det er imidlertid ikke slik representanten skriver, at statsforvalteren ikke skal saksbehandle akvakultursøknader. Søknader om akvakultur skal fremdeles vurderes av statsforvalter, som
så avgjør om virksomheten kan tillates uten særskilt forurensningstillatelse. Akvakulturdrift uten særskilt tillatelse vil likevel være hovedregel og vil trolig gjelde flesteparten av nye søknader fremover.

En bærekraftig vekst innebærer at bransjens virksomhet må vurderes i en helhetlig sammenheng med andre samfunnsinteresser. Godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for gode beslutninger. En forutsetning for vurderingene er at myndighetene har
tilstrekkelige opplysninger i søknadene som skal behandles. Det stilles nå flere krav til søknadene slik at disse bedre skal dekke informasjonen forvaltningen trenger for å vurdere søknadene etter sine regelverk. På denne måten vil saksbehandlingen forenkles og effektiviseres. Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet veileder statsforvalteren, fylkeskommunen og næringen om regelverket.

Regjeringen fortsetter det viktige arbeidet med å styrke bemanningen og ressursene hos statsforvalterne. I takt med den sterke veksten og antall forespørsler fra næringen, vil regjeringen bevilge 2,5 millioner kroner for å øke kapasiteten på saksbehandling hos
statsforvalterne. En styrkning av arbeidet med akvakultursøknader hos statsforvalterne ivaretar både sjømatnæringens behov, og sikrer at Statsforvalteren kan ivareta sin rolle.

0:000:00