Marius Arion Nilsen
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden avklare om han deler Fornybar Norges vurdering av at kjernekraft aldri er aktuelt for Norge?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2030 (2023-2024)

En av Fornybar Norges direktører begikk nylig den blasfemiske handlingen å ytre at kjernekraft muligens kunne erstatte noe vindkraft ved utløpet av vindparkers levetid, altså om 20-25 år. Både Fornybar Norge og energiministeren har flere ganger uttalt seg negativ til kjernekraft pga. det ikke er en løsning på kort sikt.

Kan statsråden avklare om han deler Fornybar Norges vurdering av at kjernekraft aldri er aktuelt for Norge, og om det er fra informasjon og møter med Fornybar Norge konklusjonen om å være imot kjernekraft er fattet?

I følge statsrådens kalender og nyhets artikler, så har statsråden hyppig dialog med Fornybar Norge, og ifølge offentlige artikler deler statsråden i stor grad organisasjonens syn på det framtidige norske energisystemet.

Nylig uttalte en av Fornybar Norges direktører følgende :"Å erstatte noen vindkraftverk med kjernekraft i 2045 er en reell mulighet."

Men selv ikke langt fram i tid virker kjernekraft å være aktuelt for Fornybar Norge. Og direktøren ble ettertrykkelig kastet under bussen, satt på plass og dementi utstedt.

Det er tydeligvis ikke det at kjernekraft er langt fram som er problemet for Fornybar Norge, det er selve kjernekraft.

Det er ønskelig å få vite om statsrådens aversjon mot kjernekraft er konkludert med på eget grunnlag, eller kopiert av Fornybar Norge, lobbyorganisasjonen for fornybar energi.

Svar fra fredag 24. mai 2024

Det er ingen tvil om at kjernekraft vil utgjøre en viktig del av energimiksen i Europa fremover, men kjernekraft løser ikke de utfordringene Norge står overfor på kort og mellomland sikt. Kjernekraft er en utfordrende og kompleks energikilde med en rekke utfordringer, spesielt knyttet til kostnader, avfallshåndtering, sikkerhet og mangel på driftskompetanse her i landet.

Som jeg tidligere har sagt, kan det ikke utelukkes at kjernekraft kan bli aktuelt også i Norge på lang sikt. Samtidig har kjernekraft aldri vært en del av den norske kraftforsyningen. Vi har derfor et behov for å fremskaffe et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger om kjernekraft. Derfor har regjeringen varslet at vi vil nedsette et ekspertutvalg for å gjøre en bred gjennomgang av ulike sider ved kjernekraft i Norge.

Samtidig har regjeringen vært klar på at kjernekraft ikke er en energiproduksjon vi bør prioritere å utvikle i Norge nå. Vi har fortsatt et stort potensial og betydelig kompetanse på fornybar kraftproduksjon til lands og til havs, og det er også her regjeringen mener vi skal konsentrere innsatsen vår.

0:000:00