Une Bastholm
 svarer 
Cecilie Myrseth

Om Kokstaddalen: Vil staten, gjennom sitt eierskap i Posten Eiendom AS, bevare det 386 dekar store området?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2039 (2023-2024)

Vil staten, gjennom sitt eierskap i Posten Eiendom AS, bevare det 386 dekar store området?

I 2022 ble reguleringsplanen for Kokstadstaddalen vedtatt i Bergen bystyret (nasjonal arealplanid: 4601_65960000). Formålet var terminal for Posten. Reguleringsplanen ble utsatt for en klageprosess, og ble endelig vedtatt 7.5.2024. Nå har Posten Norge AS bestemt seg for å ikke bruke området allikevel, men har fjernet skog og startet arbeidet med planering. Posten skal nå til Lyseparken i Bjørnafjorden kommune. Det er Posten Eiendom AS som eier den 386 dekar store tomten, som består av natur som brukes til rekreasjon, innehar store biologiske verdier, og svært mange myrområder. Staten kan nå velge å verne område/ikke bygge det ned, da det ikke lenger har noe formål. Regjeringen har tidligere engasjert seg for natur i Bergen, da statsråd Andreas Bjelland Eriksen uttalte til BT 9. februar 2024: «Jeg har en klar melding til byrådet i Bergen. De bør snu i saken om arealnøytralitet». Slike uttalelser forplikter, og staten kan nå ta en rolle i å oppnå naturvern og arealnøytralitet i Bergen. Sannsynligvis vil det bli det største vernet siden KPA ble vedtatt juni 2019.

Svar fra onsdag 22. mai 2024

Formålet med reguleringsplanen for Kokstaddalen er å regulere for industri-/lagerformål og grønnstruktur. Planen åpner for næring med industri-/lagerformål, inkludert logistikkterminal for Posten Bring AS (Posten). Reguleringsplanen skal sikre turparkering og tilgjengelighet til friluftsområdet ved Storrinden. Statsforvalteren i Vestland har vurdert innkomne klager til reguleringsplanen og deretter stadfestet vedtaket i Bergen kommune. Fremtidig bruk av tomten vil måtte være i tråd med reguleringen uavhengig av hvem som eier tomten.

Det fremgår av Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen) at staten blant annet forventer:

− At selskapene identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til natur og integrerer dette i selskapets strategier,
− At selskapene setter mål og iverksetter tiltak for å redusere egen negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre gode aktsomhetsvurderinger også knyttet til natur.
− At selskapene benytter anerkjente standarder for rapportering av naturrisiko og påvirkning på naturmangfold og økosystemer.
Gjennom å stille tydelige forventninger til selskapene, ønsker staten å være en aktiv eier for å bidra til å nå statens mål som eier. Som eier følger Nærings- og fiskeridepartementet opp Posten på forventningene i eierskapsmeldingen.

Iht. rollefordelingen mellom eier(e) og selskapet, er det styret og ledelsen i Posten som har ansvaret for de forretningsmessige og operative vurderingene og beslutningene i selskapet. En slik rollefordeling følger av selskapslovgivningen og fremgår også av eierskapsmeldingen som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til. Dette gjelder også for forhold knyttet til fremtidige disponeringer selskapet velger å foreta seg når det gjelder tomten selskapet eier på Kokstad.

0:000:00