Hans Andreas Limi
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Om forurensingsforskriften for fiskeoppdrett: Behandler statsforvalterne saker nå i tråd med endringene i forskriften?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2052 (2023-2024)

Forurensingsforskriften for oppdrett av fisk i sjø ble endret 2. februar i år. Behandler statsforvalterne saker nå i tråd med endringene i forskriften, eller venter de på en veileder fra Miljødirektoratet før saksbehandling etter forskriftsendringene i praksis starter etter de nye reglene?

Jeg viser til statsrådens skriftlige besvarelse nr. 1984 på mitt skriftlige spørsmål.

Jeg kan ikke se at statsråden besvarer et helt sentralt moment i begrunnelsen for mitt spørsmål, og spør derfor nå direkte om det er slik at statsforvalterne nå behandler saker i tråd med forskriftsendringen og nye regler, eller er saksbehandlingen satt på vent i påvente av en veileder som ikke foreligger fra Miljødirektoratet pt?

Svar fra torsdag 23. mai 2024

Reglene for behandling av søknader om oppdrett av fisk i sjø ble endret gjennom endring av forurensingsforskriften 2. februar 2024. Statsforvalterne behandler nå saker i tråd med gjeldende endringer i forskriften, etter veiledning fra Miljødirektoratet.

Det nye regelverket skiller mellom søknader om nye lokaliteter og regulering av eksisterende virksomheter. For søknader om oppdrettsanlegg på nye lokaliteter gjelder det nye
regelverket. Søknader om nyetablering skal reguleres gjennom krav i forskrift, og kun isærskilte tilfeller kan statsforvalteren vedta at det kreves en særskilt tillatelse. Statsforvalteren følger nå dette nye, gjeldende regelverket der forskriftsregulering er hovedregelen, og behandler saker i tråd med endringene i forskriften.

For eksisterende virksomheter har det nye regelverket en overgangsordning. Overgangsordningen innebærer at eksisterende virksomheter reguleres etter gjeldende utslippstillatelse frem til 2. februar 2026. Denne dagen faller alle utslippstillatelsene bort og virksomhetene reguleres etter forskrift, med mindre statsforvalterne i særskilte tilfeller vedtar at en virksomhet fortsatt skal reguleres med utslippstillatelse. Det er betydelig flere eksisterende anlegg i forhold til søknader om nyetableringer, og noen av disse søker om justeringer i utslippstillatelsene. Overgangsordningen er viktig for at næringen skal ha forutsigbarhet for sin virksomhet, og kunne omstille seg i en overgangsperiode etter at ny forskrift trådte i kraft.

Miljødirektoratet har laget veiledning for Statsforvalter, og veiledningen har vært tema på fagkonferanser med Statsforvalter i vår. Det arbeides løpende med å videreutvikle denne veiledningen. Utviklingen gjøres dels i samarbeid med Fiskeridirektoratet fordi søknadskrav og driftsregelverk er felles for myndighetene. Et viktig formål med veiledningen er å sikre en hensiktsmessig innføring av det nye regelverket der hovedregelen etter 2026 vil være at alleoppdrettsanlegg reguleres etter forskrift og ikke gjennom enkelttillatelser.

0:000:00