Sigrid Zurbuchen Heiberg
 svarer 
Kjersti Toppe

Vil statsråden sørge for at mandatet til utvalget inkluderer den mulige koblingen mellom eksponering for miljøgifter og lave fødselstall?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2258 (2023-2024)

Nyere forskning kobler forekomster av miljøgifter i menneskekroppen til lavere fertilitet. Statsråden har sagt at hun vil sette ned et utvalg for å se på årsaker bak og tiltak for å forebygge lave fødselstall.
Vil statsråden sørge for at mandatet til utvalget inkluderer den mulige koblingen mellom eksponering for miljøgifter og lave fødselstall, samt å foreslå reguleringer for å forebygge eksponering for miljøgifter?
Mennesker blir utsatt for en cocktail av syntetiske kjemikalier. Eksponering skjer via kilder som luft, vann og hverdagsprodukter vi kommer i kontakt med. Forskning kobler miljøgifteksponeringen til en rekke sykdommer, men også lave fødselstall og manglende fertilitet både hos menn og kvinner.

Det er mistanke om at akkumuleringen av enkelte miljøgifter kan skade fostre. Skiftende regjeringer har ved en rekke anledninger henvist til at de jobber opp mot EU for strengere reguleringer av miljøgifter, og har de siste årene ikke vært prioritert å gjennomføre nasjonale tiltak.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har barn og ungdommer mange miljøgifter i kroppen, og en stor andel har høyere nivåer av Bisfenol A (BPA) og per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), enn det som anses som trygt. FHI mener at det er behov for å innføre tiltak på samfunnsnivå for å redusere eksponeringen for BPA og PFAS i befolkningen.

Flere av stoffene i PFAS-gruppen er mistenkt å kunne forstyrre forplantningsevnen, samt gi fosterskader. Studier på pattedyr viser at eksponering for lave konsentrasjoner av bisfenol A kan påvirke fosterets utvikling, og det er dokumentert at flere av bisfenolene påvirker hormonsystemet hos pattedyr.

Svar fra torsdag 13. juni 2024

Regjeringa vil setje ned eit utval som skal sjå på årsaker til og konsekvensar av utviklinga i talet på fødslar i Noreg. Utvalet skal kome med tilrådingar om tiltak og verkemiddel som, om mogleg, kan bidra til å snu nedgangen og støtte opp om auka fødselstal i Noreg.
Utvalet skal leggje fram eit samla, fagleg oppdatert kunnskapsgrunnlag om årsaker til utviklinga i fødselstala. Eg vil utforme mandatet slik at utvalet kan greie ut problemstillinga i breitt. Det vil vere opp til utvalet å vurdere kva for område som er relevant å sjå nærare på for å finne sannsynlege og moglege årsaker til nedgangen i fødselstala. Vidare skal utvalet vurdere kva som kan vere verksame og effektive tiltak for å snu utviklinga. Om vurderingar rundt infertilitet og reguleringar for å førebyggje eksponering av miljøgifter er aktuelle tiltak, vil vere opp til utvalet å vurdere. Eg vil sikre at det uansett er personar med helsekompetanse som er med i utvalet.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024