Lars Haltbrekken
 svarer 
Terje Aasland

Vil eierskapsmeldingen få noen konsekvenser for Equinors skiferolje og gassindustri, og hvis ikke, hvorfor?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 753 (2022-2023)

Vil eierskapsmeldingen får noen konsekvenser for Equinors skiferolje og gassindustri, og hvis ikke, hvorfor?

Næringsministeren la nettopp frem forslag til ny eierskapsmelding. I denne er sies det at statens virksomheter skal styres etter de høyeste, vitenskapelige baserte råd når det gjelder klima og miljø. Meldingen sier med tydelighet at statens selskap skal være best på klima og miljø i fremtiden.

Equinor har en stor internasjonal portefølje, som i stor grad foregår på land. 37,5% av Equinors virksomhet i utlandet er nå svært kontroversiell skiferolje- og gass-industri. På engelsk fracking. Dette er en virksomhet som er forbudt i de fleste europeiske land på grunn av forurensing av grunnvann, problemer med jordskjelv og store utslipp av metan til luft. Flere stater i USA har forbudt fracking som følge av dette. Amerikanske EPA har påvist disse problemene i en lang rekke vitenskapelige artikler. I tillegg til skifergass-utvinning i USA er Equinor i ferd med å åpne nye blokker med oljeskifer i Vaca Muerta/Patagonia i Argentina.

Svar fra onsdag 21. desember 2022
Regjeringen la 21. oktober 2022 frem Meld. St. 6 (2022 - 2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen). Her fremgår det blant annet at staten skal være en aktiv, ansvarlig og langsiktig eier som bidrar til selskapenes lønnsomhet og utvikling. Regjeringen har i meldingen gjort flere vesentlige endringer i eierpolitikken, blant annet at hensynet til bærekraft i statens mål som eier er tydeliggjort og forsterket, statens ti prinsipper for god eierutøvelse er justert for å reflektere at staten skal være en aktiv og ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv, samt at regjeringen har flere og tydelige forventninger til selskapene – ikke minst innenfor klima og miljø. Statens forventninger viser hva staten som eier er opptatt av. Gjennom å stille tydelige forventninger, ønsker staten å være en aktiv eier for å bidra til å oppnå statens mål som eier.
For selskapene i kategori 1, inkludert Equinor ASA, er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Dette forutsetter at selskapene integrerer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold gjennomgående i sine ambisjoner, mål, strategier og virksomhetsstyring. Eierskapsmeldingen viser hvordan statens eierskap kan bidra til høyest mulig avkastning, samtidig som selskapene driver ansvarlig og bidrar til å akselerere det grønne skiftet.
Det er styret som har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Selskapenes arbeid innenfor de ulike forventningsområdene bør blant annet tilpasses selskapenes egenart, størrelse, risiko og hva som er vesentlig for det enkelte selskap. Forventningene stilles fra staten som eier til styret i selskapene. Det er styret og ledelsen i Equinor som er ansvarlig for selskapets operative virksomhet, inkludert å drive innenfor gjeldende lover og regler. Staten er største eier i Equinor og har klare forventninger blant annet om klima og natur. Hvordan selskapet følger opp forventningene konkret, er opp til styret, jf. rolle- og ansvarsfordelingen i selskapslovgivningen. Staten som eier vil vurdere selskapets måloppnåelse og arbeid med statens forventninger, og styrets bidrag til dette. Staten vil aktivt i eierdialogen følge opp hvordan selskapene arbeider integrert og systematisk med å oppfylle statens forventninger og hvordan dette bidrar til statens mål som eier.
Jeg forventer at alle selskapene er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet, gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere risiko de kan påføre mennesker, samfunn og miljø, samt setter mål og iverksetter tiltak for å redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og negativ påvirkning på naturmangfold og økosystemer. Dette gjelder også for Equinors virksomhet i USA og Argentina som representanten viser til og ellers.
Jeg viser for øvrig til Equinors energiomstillingsplan, som er selskapets strategi for energiomstilling. Denne skal jevnlig legges frem for generalforsamlingen, og rapporteres på hvert år. Det er positivt at selskapet har lagt frem en slik plan, som gir aksjeeierne og markedet bedre innsikt til å vurdere blant annet risiko, muligheter, kapitalallokering og posisjonering i omstillingen til et lavutslippsselskap frem mot 2050. Å følge opp denne planen, basert på statens forventninger i eierskapsmeldingen, blir sentralt i eierdialogen og annen oppfølging av Equinor i årene fremover. Staten stemte for planen på selskapets generalforsamling i mai 2022. Til grunn for dette lå blant annet at selskapet er tydelig på at den langsiktige verdiskapingen støtter opp om målene i Paris-avtalen og 1,5 graders-banen.

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00