Lars Haltbrekken
 svarer 
Terje Aasland

Om havbunnsmineraler: Hva er grunnen til at det ble fjernet, og har regjeringen konkludert i spørsmålet om vern av aktive forekomster?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1693 (2023-2024)

Sokkeldirektoratet skrev 25 mars på nettsiden deres at aktive forekomster på havbunnen vurderes vernet. Dette er senere fjernet fra nettsiden.
Hva er grunnen til at det ble fjernet, og har regjeringen konkludert i spørsmålet om vern av aktive forekomster?

Svar fra tirsdag 16. april 2024

Regjeringens strategi for forvaltning av norske havbunnsmineralressurser fremgår av Meld. St. 25 (2022-2023) Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og stregi for forvaltning av ressursane.

Av stortingsmeldingen fremgår det at regjeringen ikke vil: «tillate utvinning av aktive hydrotermale strukturar og beskytte slike strukturar slik at dei ikkje blir skadde av verksemd i tilgrensande område. Ein utvinningsplan vil berre bli godkjend dersom det kan godtgjerast at utvinning kan gjennomførast slik at det ikkje fører med seg vesentlege negative verknader for naturmangfaldet knytt til dei aktive strukturane». Denne tilnærmingen – som det var det støtte for i Stortinget, jf. Innst 162 S. (2023-2024), ligger fast.

Jeg har fått opplyst fra Sokkeldirektoratet at artikkelen representanten viser til var en tidlig, ikke kvalitetssikret tekst, som ikke var ment for publisering. Teksten ble derfor trukket tilbake og en ny, ferdig og kvalitetssikret artikkel er senere lagt ut på nettsidene.

0:000:00