Liv Kari Eskeland
 svarer 
Terje Aasland

Korleis vil statsråden bidra for at Statnett skal sikra at grensa på 5 MW og 20 GWh vert gjeldande for alle Statnett sine stasjonar snarast mogeleg?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1739 (2023-2024)

Korleis vil statsråden bidra for at Statnett skal sikra at grensa på 5 MW og 20 GWh vert gjeldande for alle Statnett sine stasjonar snarast mogeleg?

Kapasiteten i transmisjonsnettet set i store deler av landet avgrensingar på næringsutvikling og omstilling. Praksis har vore ei grense på at alt forbruk opptil 1 MW har vore definert som vanleg forbruk. Forbruk over dette har måtta avklarast med Statnett. I desember heva Statnett definisjonen for vanlig straumforbruk til å gjelda forbruk opptil 5 MW og 20 GWh. Det inneber at lokale nettselskap kan kopla til nye verksemder med inntil 5 MW utan godkjenning frå Statnett først. Men to stader i Vestland og Nordland, vil grensa fortsatt vera 1 MW. Ein av desse stasjonane er Stord transformatorstasjon (og Kolsvik i Nordland).

Svar fra onsdag 17. april 2024

Det er ikke akseptabelt dersom vanlig forbruk, slik som forbruk i husholdninger, mindre næring og forbruk knyttet til nødvendige samfunnsfunksjoner, ikke får tilknytning som følge av manglende nettkapasitet i regional- og transmisjonsnettet. Vi varslet derfor i Regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet at vi ville gi nærmere føringer om hvilket forbruk som skal holdes utenfor tilknytningskøene. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fått i oppdrag å utrede og foreslå forskriftsendringer som gir nettselskapene plikt til å holde av kapasitet til vanlig forbruk, samt å foreslå en definisjon av vanlig forbruk. Fram til dette er på plass er det opp til hvert enkelt nettselskap å fastsette kriterier for hvilke tilknytninger nettselskapet ser det mest hensiktsmessig å holde av kapasitet til.

Statnett orienterte i november RME om en endring i sine kriterier for hva de anser som vanlig forbruk. Foretaket økte effektgrensen fra 1 MW til 5 MW, men innførte samtidig en årlig energibegrensning på 20 GWh per år. Statnett meldte at denne justeringen gjorde at tilknytninger med samlet volum på 600 MW ville slippe å stå i kapasitetskø for tilknytning.

I orienteringen til RME meldte Statnett imidlertid at det fortsatt er slik at nye kunder kun kan tilknyttes nettet dersom det er driftsmessig forsvarlig. I noen stasjoner i transmisjonsnettet er nettet så høyt utnyttet at foretaket ikke har anledning til å anvende de nye kriteriene for vanlig forbruk umiddelbart.

Statnett har tilknytningsplikt, og alle har rett til å bli tilknyttet til nettet. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning i eksisterende nett, må nettselskapet planlegge, konsesjonssøke og gjennomføre nødvendige investeringer og utbygginger uten ugrunnet opphold. Jeg legger til grunn at Statnett tar høyde for den stramme situasjonen i disse tilknytningspunktene i sin nettutvikling.

0:000:00