Lene Westgaard-Halle
 svarer 
Cecilie Myrseth

Hva er det som hindrer regjeringen i å få en helhetlig oversikt over leverandørenes markedsandeler i viktige kategorier i verdikjeden for mat?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2065 (2023-2024)

Hvis regjeringen mener alvor knyttet til å ville bedre konkurransen i dagligvarebransjen må man også se på leverandørene for å forstå hele markedet. Hva er det som hindrer regjeringen i å få en helhetlig oversikt over leverandørenes markedsandeler i viktige kategorier i verdikjeden for mat, når det meste av statistikken allerede eksisterer?

Statsråden er opptatt av at regjeringen har brukt store ressurser på kartlegging i de ulike leddene i verdikjeden for dagligvare. Samtidig hevder også statsråden at det er mer utfordrende og ressurskrevende å kartlegge dagligvareleverandørenes markedsandeler.

Det er allerede utført et svært ressurskrevende arbeid med å kartlegge konkurransesituasjonen blant dagligvarekjedene – kompleksitet og ressursproblematikk ser ikke ut til å ha vært et hinder for dette arbeidet. Ved å velge bort kartlegging av markedsmakt i leverandørleddet, vil man operere i en blindsone når det gjelder de faktiske konkurranseforholdene i dagligvarebransjen.

Flere aktører har både 80 og 90 prosent markedsandel i store og sentrale kategorier. Det sier seg selv at dette kan være avgjørende for konkurransesituasjonen. I en VG-artikkel i fjor kom det fram at Nortura har over to tredjedeler av pølsemarkedet og Tine en helt dominerende stilling i milliardmarkedet for meieriprodukter. Orkla-selskaper har nesten hele markedet for tørre middagssupper og nærmere 70 prosent andel av viktige kategorier innen vask og rengjøring.

Analyseselskapet Nielsen IQ gjør allerede undersøkelser på markedsandelene til dagligvareleverandører, men disse er ikke offentlig tilgjengelig. Statsråden bør derfor iverksette tiltak for få tilgjengeliggjort tall for sentrale og dominante aktører, slik at grunnlaget for å sikre kunnskapsbasert politikk på et område som er så viktig for folk flest blir best mulig.

Svar fra mandag 27. mai 2024

Som representanten viser til, har regjeringen gjennomført et omfattende arbeid med å kartlegge konkurransesituasjonen blant dagligvarekjedene. Regjeringens arbeid har også ført til økt innsikt i, og åpenhet om, konkurranseforholdene i de øvrige leddene i verdikjeden for mat og dagligvare.

At vi har god informasjon om forholdene i bransjen er viktig for en kunnskapsbasert debatt og for å vurdere hensiktsmessige tiltak for å styrke konkurransen i verdikjeden for mat og dagligvare. Jeg viser til mitt svar på representantens spørsmål nr. 1775, hvor jeg redegjorde nærmere for regjeringens arbeid med åpenhet i verdikjeden for mat og dagligvare.
Siden representanten stilte forrige spørsmål om saken har Konkurransetilsynet lagt frem resultatene fra en undersøkelse av lønnsomhet i verdikjeden for mat og dagligvarer, som ble gjennomført på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Resultatene indikerer høy lønnsomhet for flere av aktørene i bransjen, og støtter vurderingen om at konkurransen ikke er god nok. Undersøkelsen gir viktig og oppdatert kunnskap om konkurransesituasjonen i bransjen, og illustrerer viktigheten av regjeringens arbeid med å styrke konkurransen.
Som jeg viste til i mitt svar på representantens spørsmål nr. 1775, vil det være betydelig mer utfordrende å kartlegge markedsandelene til dagligvareleverandørene, enn å kartlegge markedsandelene til dagligvarekjedene. For at markedsandeler skal kunne gi informasjon om markedsmakt og konkurranseforhold, så må andelen være basert på en korrekt markedsavgrensning. Dersom markedsavgrensningen er feil, vil det kunne skape et misvisende bilde av konkurransen i markedet. Markedsandeler basert på for snevre markeder vil typisk overvurdere konsentrasjonen og markedsmakten.

Som følge av at leverandørene har svært mange ulike varelinjer, så vil det være ressurskrevende for konkurransemyndighetene å analysere seg frem til korrekte avgrensninger av de ulike leverandørmarkedene. Kartleggingen vil også kreve ressurser fra markedsaktørene sin side.

På bakgrunn av ressursbehovet og utfordringene forbundet med å kartlegge leverandørenes markedsandeler, vurderer jeg fremdeles at tiltaket representanten etterspør ikke bør prioriteres på nåværende tidspunkt. Regjeringen arbeider med en rekke andre tiltak for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen. Dette arbeidet vil regjeringen fortsette å prioritere høyt fremover.

0:000:00