Tor André Johnsen
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Hva er det samlede kostnadsanslag for utbygging og tilrettelegging av Terningmoen, og hvor mye av dette skal Forsvaret selv dekke?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2069 (2023-2024)

Hva er det samlede kostnadsanslag for utbygging og tilrettelegging av Terningmoen, hvor mye av dette skal Forsvaret selv dekke og hvor mye skal finansieres gjennom Offentlig Privat Samarbeid eller leieavtaler og hva blir årlige faste drifts- og leiekostnader, og hvor mye vil disse øke fra dagens nivå (Spørsmålet gjelder både for det Forsvaret selv vil eie og drifte av EBA, og det som investeres av EBA gjennom eksterne samarbeidspartnere)?

I Prop 87 S 2023-2024 viderefører regjeringen beslutningen, som ligger til grunn i inneværende Langtidsplan for Forsvaret, om at Terningmoen skal videreutvikles til en felles rekruttskole for hæren, nå med kapasitet til å utdanne 1 800 rekrutter fire ganger i året. For å kunne realisere planene kreves det omfattende investeringer i EBA-kapasiteter.

Kapasitets- og kostnadsanslag for utbygging av Terningmoen har variert. I beslutningsgrunnlaget for inneværende Langtidsplan var kostnadsanslaget kun kr 340 millioner kroner. Dette skulle dekke en samlet kapasitet på 1 100 rekrutter. Det antydes nå at investeringskostnaden vil være mellom 2 – 3 milliarder kroner, men det er også opplyst fra ulikt hold at samlet utbygging av Terningmoen vil koste nærmere 5 milliarder kroner.

Angitte investeringskostnader synes derfor å være omtrentlige og avviker vesentlig i størrelse. I tillegg kan jeg ikke finne opplysninger som viser til hva de årlige drifts- og leiekostnadene vil bli ved en samlet utbygging av Terningmoen.

Følgelig er det interessant å få mer utfyllende og grundig informasjon om hva som er det samlede kostnadsanslag for utbygging og tilrettelegging av Terningmoen, og hvor mye av dette som Forsvaret skal selv dekke og hvor mye som skal finansieres gjennom Offentlig Privat Samarbeid eller leieavtaler?

Og ikke minst hva de årlige faste drifts- og leiekostnadene blir, og hvor mye vil disse øke fra dagens nivå? Spørsmålet gjelder både for det Forsvaret selv vil eie og drifte av EBA, og det som investeres av EBA gjennom eksterne samarbeidspartnere.

Svar fra mandag 27. mai 2024

Regjeringen stadfestet i Prop. 87 S (2023–2024) ambisjonen om at Terningmoen videreutvikles til en felles rekruttskole, i tråd med Stortingets vedtak jf. Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021). Gjennom arbeidet med senere konseptvalgutredning (KVU) var konklusjonen at EBA-behovene knyttet til etableringen av en felles rekruttskole ikke kunne ivaretas gjennom den økonomiske planrammen på 643 millioner kroner som var avsatt i investeringsplanen, noe regjeringen også redegjorde for i Prop. 118 S (2022–2023).

I Sp/Ap-regjeringens forslag til ny langtidsplan legges det opp til at utbyggingen av Terningmoen skal skje ved modernisering og nyetablering av kapasiteter i leirområdet, og skal dimensjoneres for å kunne utdanne om lag 1800 rekrutter fire ganger i året, og ivareta behovene til øvrige brukere fra Hæren og Heimevernet. Inntil Terningmoen er fullt utbygd, etter planen før 2036, er det ønskelig med innleie av sivil infrastruktur utenfor leirområdet som supplement for raskt å øke utdanningskapasiteten.


Et utvidet leieforhold på Terningen Arena vil øke kapasiteten og tilpasses ambisjonsnivået til ny rekruttskole, og samtidig gi Forsvaret større grad av forutsigbarhet og fast tilgang til funksjoner rekruttutdanningen er avhengig av. Haslemoen leir vurderes leid tidlig i perioden for å raskere kunne øke utdanningskapasiteten ved rekruttskolen. Som en del av Forsvarssjefens gjennomføringsplan vil det i samråd med etatene detaljplanlegges hvordan ambisjonen skal realiseres, herunder samarbeidsavtaler med tilhørende økonomiske konsekvenser.

I planforutsetningene til ny LTP har departementet i utgangspunktet avsatt mellom 2 og 3 milliarder kroner til EBA-investering tilknyttet rekruttskolen på Terningmoen i perioden 2025-2036. Denne rammen forutsetter leie av sivil infrastruktur til de formål hvor dette er hensiktsmessig. En oppdatert vurdering av kostnadsrammen vil gjøres som en del av forprosjektfasen hvor balansen mellom investeringer og innleie vil avklares. Endelig kostnadsramme vil fastsettes når disse vurderingene er gjennomført.

0:000:00