Anna Irene Molberg
 svarer 
Tonje Brenna

Mener statsråden at det ikke er behov for en lovendring når man går bort fra definisjonen av "tillitsvalgt" som Arbeidstilsynet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet hele veien har lagt til grunn som gjeldende rett?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1119 (2023-2024)

Mener statsråden at det ikke er behov for en lovendring når man går bort fra definisjonen av "tillitsvalgt" som Arbeidstilsynet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet hele veien har lagt til grunn som gjeldende rett, og kommer statsråden til å informere ESA om denne nye definisjonen?
I følge Fri Fagbevegelse har statsråden hatt sitt varslede møte med partene i arbeidslivet der partene "i all hovedsak er enige om hvordan avtaleadgangen for innleie skal praktiseres." Det refereres til en epost fra statsråden der det videre står at "sammen med partene skal vi se på eventuelle presiseringer i veilederen for innleie". I veilederen står det p.t at "loven stiller ikke krav om at avtale må inngås med fagforeningstillitsvalgte. Det sentrale er at den tillitsvalgte representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder." Det som står i dagens veileder er i tråd med gjeldende rett og tidligere statsråd Mjøs Persen sin oppfatning. Denne oppfatningen er også kommunisert fra departementet til ESA som akkurat nå vurderer om regjeringens innleierestriksjoner er i strid med EØS-avtalen. Nestleder i LO, Steinar Krogstad, oppsummerer til Fri Fagbevegelse at alle var enige om at det bare er tillitsvalgte etter hovedavtalen som kan avtale innleie. Krogstad sier at det også var enighet om at det ikke var nødvendig med noen lovendring for å endre denne praksisen. Dersom denne forståelsen av begrepet "tillitsvalgt" legges til grunn fremover, vil dette innebære en ytterligere innstramming på adgangen til å inngå avtale om innleie og begrepet "tillitsvalgt" har fått en ny betydning i norsk rett.

Svar fra fredag 9. februar 2024

Det er ikke foretatt endringer med hensyn til hvordan lovens tillitsvalgtbegrep er å forstå etter gjeldende rett. I tråd med det jeg tidligere har informert om, har jeg gjennomført et møte med partene i arbeidslivet for blant annet å diskutere praktiseringen av avtaleadgangen for innleie. Med bakgrunn i de innspill jeg mottok i dette møtet, vurderer departementet nå hvordan veilederen kan tydeliggjøre samspillet mellom lov og avtaleverk på dette punktet.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00