Lars Haltbrekken
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden gi opplysninger om gassressursene og oljeressursene som selskapene har estimert i sine søknader til de lisensene som ble delt ut i TFO 2023?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1125 (2023-2024)

Kan statsråden gi opplysninger om gassressursene og oljeressursene som selskapene har estimert i sine søknader til de lisensene som ble delt ut i TFO 2023?

Vil gjerne ha tallene per lisens og olje- og gassressursene adskilt fra hverandre. Hvis statsråden av ulike grunner ikke kan gi opplysningene per lisens ber jeg om å få de samlede tallene for estimerte gass- og estimerte oljeressurser i de gitte lisensene for TFO 2023.

Svar fra torsdag 8. februar 2024

På tidspunktet for søknadsinnsendelse og ev. tildeling av en utvinningstillatelse er det stor geologisk usikkerhet og de ressursestimatene som blir gitt er beheftet med svært stor usikkerhet. Selskapenes estimat er fra søknad om utvinningstillatelse og må således behandles i tråd med § 85 annet ledd i forskrift til petroleumsloven. Dette innebærer at jeg oppgir de aggregerte, forventede estimatene for TFO 2023.

Det er til dels flere søknader som ligger til grunn for tildelingene enn tildelinger. Dette medfører at det er gjort en del forutsetninger for svaret her som er verdt å merke seg. Det er lagt til grunn informasjonen fra søknaden som førte til tildeling. Estimatene fra disse søknadene er også risikoveid, det vil si at volum er multiplisert med sannsynligheten for funn. Ressurstallene viser forventede ressurser, og viser dermed hverken opp- eller nedside. I tillegg er det bare tatt med estimert ressurser som ligger innenfor det arealet som vil bli tildelt i TFO 2023.

Legges denne måten til grunn, har selskapene estimerte forventede ressurser på om lag 260 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm3 o.e.), som fordeler seg på om lag halvparten olje og halvparten gass. Jeg har også bedt Sokkeldirektoratet om deres estimat, og deres estimat, med samme fremgangsmåte, viser om lag 190 mill. Sm3 o.e. totalt, fordelt på i underkant av 90 mill. Sm3 o.e. gass og drøye 100 mill. Sm3 o.e. olje.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00