Margret Hagerup
 svarer 
Kari Nessa Nordtun

Mener statsråden at skoler skal kunne fastsette i ordensreglementet at mobiltelefoner og smartklokker skal ligge igjen hjemme?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1273 (2023-2024)

Mener statsråden at skoler skal kunne fastsette i ordensreglementet at mobiltelefoner og smartklokker skal ligge igjen hjemme?

Statsråden har i forbindelse med anbefalingene om mobilforbud sagt at det skal være unntaksbestemmelser, men samtidig er det nå skoler som sender ut meldinger om at mobiltelefoner og smartklokker skal ligge igjen hjemme. I debatten om mobilforbud svarte kunnskapsministeren følgende på at skoler nå sender ut melding om at mobiltelefoner og smartklokker skal ligge hjemme: «Jeg synes det er utrolig bra, det representanten nå beskriver, at det er mange skoler som sender ut beskjed om at mobiler og smartklokker skal være hjemme – veldig, veldig bra.»

Fra Udirs ordensreglement, 6. Når gjelder ordensreglementet?

«Man kan ikke regulere elevenes oppførsel på fritiden i et ordensreglement. Skolen kan f.eks. ikke kreve at eleven holder mobiltelefonen hjemme fra skolen. En slik bestemmelse vil i mange tilfeller gå ut over elevens fritid. I tillegg vil problemene mobiltelefonen gir i undervisningen kunne avhjelpes ved å fastsette i ordensreglementet at mobiltelefonen ikke kan brukes i skoletiden.»

Svar fra mandag 26. februar 2024

I februar 2024 leverte Utdanningsdirektoratet en anbefaling om å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker gjennom ordensreglementet.
Utdanningsdirektoratet foreslår en tydelig anbefaling om å strengt regulere elevenes tilgang til mobiltelefon og smartklokker i skolens undervisningstid, både i grunnskolen og i videregående skole. I tillegg skal mobiltelefonen ut av friminuttene i barneskolen og som hovedregel heller ikke være tilgjengelig i friminuttene på ungdomsskolen. Det er mange rektorer, folkevalgte, lærere og foreldre som har ønsket seg tydeligere forventninger og forslag til hvordan mobiltelefonen kan reguleres i skolen, selv om mange skoler allerede har blitt mobilfrie.
Forskningen viser at tilgang på mobiler kan føre til dårligere konsentrasjon og læring, og kan bidra til dårligere skolemiljø. Jeg har derfor vært opptatt av hvordan vi kan få mobilene ut av norske klasserom, og ba derfor Utdanningsdirektoratet om å levere en faglig anbefaling og en veileder til skoler og skoleeiere.

Det må avgjøres lokalt hvordan et forbud mot mobiltelefoner skal implementeres i ordensreglementet. Ulike løsninger kan for eksempel være å la mobilen ligge i sekken eller å samle mobilene inn i et mobilhotell. Her er jeg sikker på at skoleeier og skolene finner gode løsninger, innenfor rammene av hva som kan reguleres i ordensreglementet.

Som representant Hagerup er inne på, er det fastslått i Utdanningsdirektoratets rundskriv om ordensreglement (Udir-8-2014) at ordensreglementet gjelder i skoletiden, og at det ikke kan kreves at eleven holder mobiltelefonen hjemme fra skolen.

Selv om det ikke kan fastsettes i ordensreglementene at mobilen skal legges igjen hjemme, er det mange foreldre som ønsker at mobilen skal ta mindre av tiden til ungene deres, og jeg har derfor uttrykt at det er positivt at skoleledere gir dem støtte i at elevene gjerne må legge igjen mobilen hjemme, selv om de ikke har anledning til å regulere dette i reglementene.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00