Tage Pettersen
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Vil statsråden gjøre en ny vurdering med utgangspunkt i beredskapsbehov, før «beredskapsarealet» ved Svinesund eventuelt kan bli båndlagt til andre formål?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1304 (2023-2024)

Vil statsråden gjøre en ny vurdering med utgangspunkt i beredskapsbehov, før «beredskapsarealet» ved Svinesund eventuelt kan bli båndlagt til andre formål?
Under pandemien ble området ved tollstasjonen på Svinesund brukt som testsenter. Grunneier inngikk leieavtale med helsedirektoratet og kommunen sto for driften. Behovet økte underveis og området ble utvidet. Det var bred enighet om at det er nyttig å ha et slikt areal i beredskapsøyemed.
Departementet sier i et brev at DSB viser til at arealene var viktige under pandemien, men at det må være en helhetlig tilnærming til gode logistiske og personellmessige beredskapsplaner for etablering av tilsvarende kapasiteter nær grenseovergangene og som vurderes strategisk i et samfunnsøkonomisk helhetlig perspektiv for samfunnets totale beredskapsevne og tilhørende behov for beredskapsarealer ved ulike grenseovergangssteder. DSB vurderer, i samråd med andre relevante etater, at arealene SVV skal leie ved Svinesund kontrollområde (som er ca en fjerdedel av størrelsen på arealet norske myndigheter benyttet under pandemien) vil dekke behovet for beredskapsarealer i dette området. Politiet har egne, hensiktsmessige arealer, og Tolletaten kan benytte SVVs arealer. Det fremstår derfor ikke for DSB som en samfunnsøkonomisk hensiktsmessig løsning å leie disse tomtearealene dersom arealet ikke planlegges brukt til andre formål enn å stå i beredskap.
Det finnes ingen andre arealer som dekker begge grenseovergangene fra Sverige uten avkjøringsmuligheter mellom de to grensebroene.
Totalberedskapskommisjonen har lagt til grunn at beredskapsarbeidet i Norge krever et taksskifte. Regjeringen peker på en rekke tiltak som skal bidra til å styrke beredskapen. Dette inkluderer infrastruktur og arealer som kan benyttes ved ulike hendelser.

Svar fra tirsdag 27. februar 2024

I representantens begrunnelse for spørsmålet vises det til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Jeg legger til grunn at brevet det vises til er svarbrev fra JD av 20.09.2023 til GG Gruppen AS som i flere omganger har vært i kontakt med ulike myndigheter med sikte på salg av nevnte tomteareal. I svarbrevet til GG Gruppen AS fremgår det at «JD forholder seg til DSBs faglige vurdering av saken, og at det ikke foreligger behov for å sikre dette området for beredskapsformål, ut over det arealet som SVV om kort tid vil disponere.»

På anmodning fra JD gjorde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i samarbeid med relevante etater som Helsedirektoratet, Statens Vegvesen, Tolletaten og Politiet, en konkret og helhetlig vurdering av spørsmål om statlig kjøp av nevnte «beredskapsareal» ved Svinesund. DSB viser i sin vurdering av saken blant annet til at arealutfordringene ved Svinesund under Covid ikke var enestående og gjaldt også andre grensepasseringssteder. DSB viser videre til at det i prosessen med å etablere teststasjoner på kort tid med høy kapasitet, viste seg at det var en minst like stor utfordring å skaffe tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse som det å sikre tilstrekkelig areal. Direktoratet viser blant annet i vurderingen til at de i utgangspunktet ikke ser det som en samfunnsøkonomisk hensiktsmessig løsning å anskaffe eller leie arealet dersom arealet ikke planlegges brukt til andre formål enn å stå i beredskap. De konkluderer med at det ikke anses hensiktsmessig å anskaffe eller leie disse tomtearealene kun for beredskapsformål.

Jeg ser det ikke som naturlig for meg som statsråd å overprøve vurderingen fra flere fagdirektorater om denne konkrete enkeltsaken. Det er ikke naturlig at staten anskaffer (eller leier) enhver eiendom, løsøre eller rettighet som kan være nyttig i en bestemt uønsket hendelse. Her er det statens samlede virkemiddelapparat som er relevant. I noen tilfeller er det hensiktsmessig at staten eier eller leier noen bestemte innsatsfaktorer av beredskapshensyn, mens det i andre tilfeller er mer relevant å sikre at staten har tilstrekkelige hjemler for rekvisisjon av fast eiendom, løsøre og rettigheter.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00