Gisle Meininger Saudland
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Var statsråden informert om muligheten for at styret i Sørlandet sykehus ville stoppe rekrutteringsarbeidet til akuttkirurgi og traume på Flekkefjord sykehus?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1550 (2023-2024)

Var statsråden informert om muligheten for at styret i Sørlandet sykehus ville stoppe rekrutteringsarbeidet til akuttkirurgi og traume på Flekkefjord sykehus, som Stortinget og befolkningen ønsket og trodde skulle opprettholdes, og støtter statsråden beslutningen som Sørlandet sykehuset har tatt?

I 2017 bestemte daværende helseminister Bent Høie og regjeringspartiene H/FrP å beholde sykehuset i Flekkefjord som et fullverdig akuttsykehus samtidig som flere oppgaver kunne tilføres sykehuset slik at lokalsykehusets posisjon og tilbud kunne styrkes.

Akuttkirurgien har i ettertid blitt midlertidig stengt gjennom administrative vedtak i Sørlandet sykehus og Sørlandet sykehus v sykehusdirektør argumenterer for at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte fagfolk for å opprettholde tilbudet for innbyggerne.

At man ikke makter å rekruttere livsviktig personell til et sykehus i verdens rikeste land i 2024 er mildt sagt uforståelig, og at innbyggerne mister sin akuttberedskap som følge av manglende rekruttering er like uforståelig.

Sykehusledelsen har ytret at de ønsker tilføre flere funksjoner til Sykehuset i Flekkefjord. Noe som ville vært en «vinn-vinn» situasjon ettersom Sykehuset i Flekkefjord kan ha kapasitet der andre sykehus ikke har det, og man kan bedre samkjøre sykehusdriften og utnytte den ledige kapasiteten.

For at det skal være mulig kan ikke sykehuset i Flekkefjord til stadighet miste funksjoner som til slutt gjør at en god sykehusdrift blir vanskelig. Man oppnår da en negativ spiral hvor alle piler peker mot utarming og nedleggelse til tross for politiske føringer om at sykehuset skal opprettholdes. Det er i seg selv et demokratisk problem at beslutninger som er livsviktig for innbyggerne ikke tas av politikere som står til ansvar ovenfor velgerne men av et helseforetak som kun rapporterer til statsråd.

Som folkevalgt stortingsrepresentant så stiller jeg meg undrende til hvordan man kan stenge funksjoner på et sykehus som de ansvarlige folkevalgte politikerne har bedt om skal opprettholdes, med mindre et slikt vedtak bifalles av statsråden.

Svar fra mandag 25. mars 2024

Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med spørsmålet fra stortingsrepresentant Saudland bedt Helse Sør-Øst RHF om informasjon knyttet til saken. De har opplyst departementet om at Sørlandet sykehus HF har hatt rekrutteringsutfordringer innen flere fag og klinikker, deriblant generell kirurgi ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Dette medførte at akutt kirurgi og traumemottak ble midlertidig stengt høsten 2022. Rekruttering av legespesialister til Sørlandet sykehus Flekkefjord er generelt utfordrende, men er et arbeid som pågår kontinuerlig.

I styremøte 1. mars i år tok styret ved Sørlandet sykehus HF til orientering at administrerende direktør ba klinikkledelsen i en periode konsentrere innsatsen om å ivareta nåværende akuttfunksjoner med øyeblikkelig hjelp og døgnvakt innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi (ortopedi, gynekologi), fødselshjelp og anestesi, samt å bygge opp et spesialisert senter for planlagt kirurgi og styrke prehospitale tjenester.

Fra den aktuelle styreprotokollen fremgår følgende: «Styret ønsker informasjon om hvor SSF er i prosessen med overføring innen elektiv kirurgi og å bli holdt orientert om situasjonen for rekruttering ved sykehuset i Flekkefjord. Styret understreket at hvis det blir endringer i markedet som skulle tilsi at det er muligheter for rekruttere personell til sykehuset i Flekkefjord, er det viktig at dette arbeidet blir prioritert.»

Dette er en sak jeg ikke har vært informert om forut for styremøtet 1. mars i år. Uavhengig av det mener jeg at slike prioriteringsspørsmål må ligge til helseforetakene. Det er helseforetakene som må sørge for at deres virksomhet drives på en forsvarlig måte, og som må gjøre løpende vurderinger av tiltak som understøtter dette.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00