Rasmus Hansson
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022, var avansert biodrivstoff. Kan statsråden redegjøre for hvordan dette påvirker det norske utslippsregnskapet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1601 (2023-2024)

Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022, var avansert biodrivstoff. Miljødirektoratet undersøker om flere har gjort samme feil.

Kan statsråden redegjøre for hvordan dette påvirker det norske utslippsregnskapet i perioden 2017-2022, samt redegjøre for om dette innebærer at stortingsvedtakene som i samme periode har stilt krav om en viss andel avansert biodrivstoff kan være brutt?

Esso har feilklassifisert biodrivstoff laget av dyrefett fra USA som avansert. Bruk av dyrefett som ikke er avansert kan gi økte globale utslipp og tap av natur. Kravene til omsetning av biodrivstoff har delkrav om salg av avansert biodrivstoff. Avansert biodrivstoff teller dobbelt. Aktørene må kunne dokumentere at biodrivstoffet er laget av avansert råstoff.

Svar fra tirsdag 26. mars 2024

I Norge har vi omsetningskrav som sier at en viss andel av alt drivstoff som selges skal være biodrivstoff, og omsettere av drivstoff skal hvert år rapportere på omsetningskravene. Det er innført egne omsetningskrav for veitransport, ikke-veigående transport, luftfart og i sjøfart. For veitransport er kravet i 2024 på 19 prosent, med et delkrav om at minst 12,5 prosent skal være avansert biodrivstoff. For å skape et ytterligere motiv for å bruke avansert biodrivstoff, åpner regelverket for å dobbelttelle avansert biodrivstoff ut over delkravet opp mot det samlede kravet. For de øvrige transportformene er det kun avansert biodrivstoff som kan benyttes til å oppfylle omsetningskravene. Miljødirektoratet følger opp og kontrollerer innrapporteringen fra omsetterne. I 2023 ble samtlige omsettere bedt om å dele ytterligere dokumentasjon for enkelte partier biodrivstoff som ble rapportert i omsetningskravet for veitrafikk for 2022.

Miljødirektoratets tilsyn av Esso avdekket manglende dokumentasjon på et innrapportert parti avansert biodrivstoff basert på animalsk fett fra USA. Dokumentasjonen som Esso la frem beskrev ikke hvordan produsenten og deres råstoffleverandører skiller mellom ulike typer animalsk fett, slik regelverket krever. Det aktuelle partiet biodrivstoff må dermed regnes som konvensjonelt biodrivstoff. Esso oppfyller fremdeles delkravet til avansert biodrivstoff i veitrafikken for 2022, men oppfyller ikke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikk samme år fordi de mister muligheten for å dobbelttelle partiet med drivstoff basert på slakteavfall fra USA. Endringer i hva som regnes som konvensjonelt og avansert biodrivstoff påvirker ikke det norske utslippsregnskapet så lenge samlet volum biodrivstoff er uendret. I denne saken er samlet volum biodrivstoff uendret. Jeg har likevel gitt Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere regelverksendringer som kan redusere risikoen for brudd på bærekraftskriteriene og øke etterlevelsen av regelverket. Miljødirektoratets vurdering leveres i mai.

Jeg forventer at arbeidet med å stramme inn regelverk og krav til bærekraft og utslippsreduksjon vil redusere risikoen for brudd etter eventuell ikrafttredelse. Miljødirektoratet planlegger i tillegg å øke tilsynsaktiviteten, også for bruk av biodrivstoff i oppfyllelse av omsetningskrav bakover i tid. I 2023 ble det bestemt at biodrivstoffpolitikken skal vurderes ved faste kontrollpunkter. I klimastatus- og plan som legges frem i oktober 2024 presenteres den første helthetlige vurderingen av biodrivstoffpolitikken. Bærekraftsegenskapene til biodrivstoff, herunder global klimaeffekt fra ulike råstoff som brukes til produksjonen av biodrivstoff, vil inngå i vurderingen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00