Une Bastholm
 svarer 
Terje Aasland

Vil departementet imøtekomme oppfordringen om å beskrive konsekvensene implementering av bygningsenergidirektivet har for Norge?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2263 (2023-2024)

Vil departementet imøtekomme oppfordringen fra 27 organisasjoner om å beskrive konsekvensene implementering av bygningsenergidirektivet har for Norge, og en beskrivelse av status og prosessen med mulig gjennomføring i norsk rett når direktivet sendes på høring?
27 organisasjoner sendte 6. juni 2024 et brev til Energidepartementet hvor de ber om et mer utfyllende høringsnotat i forbindelse med at EUs bygningsenergidirektiv fra 2024 skal sendes på høring i Norge.
Organisasjonene henviser blant annet til EØS-utredningen:
«Det vises til EØS-utredningen NOU 2024:7 kapittel 1 som støtte for vår argumentasjon. Utvalget anbefaler blant annet at regjeringen bør legge til rette for sterkere involvering av berørte parter i tidlig fase av EØS-arbeidet. Utvalget mener at utviklingen i retning av stadig mer sektorovergripende regelverk i EU gjør det desto viktigere for norske myndigheter å sikre at alle berørte og ansvarlige parter involveres og kobles på de pågående prosessene. Det anbefales også at myndighetene raskt bør avklare EØS-relevansen til utestående rettsakter og redusere etterslepet av EUs energiregelverk i EØS-avtalen.»

Svar fra mandag 17. juni 2024

Høring av EUs nye bygningsenergidirektiv er et steg i departementets arbeid med å utrede konsekvenser for Norge av en mulig gjennomføring av direktivet. Departementet jobber for å sende direktivet på høring så raskt som mulig, slik at ulike aktørers synspunkter og vurderinger kommer fram på et tidlig tidspunkt i prosessen.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt EUs nye bygningsenergidirektiv, både i prosessen fram mot endelig vedtak av nytt direktiv, og ved publiseringen av endelig direktivtekst 8. mai 2024. Det har bl.a. vært flere saker i media om konsekvensene av direktivets bestemmelser for boligeiere, til dels basert på en forståelse av direktivet som ikke stemmer. Direktivet pålegger for eksempel ikke boligeiere å gjennomføre energitiltak. Departementet vil i forbindelsen med høringen av direktivet søke å tydeliggjøre direktivets innhold og beskrive EØS-prosessen for en eventuell implementering av nytt direktiv.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024