Alfred Jens Bjørlo
 svarer 
Terje Aasland

Vil det vere mulig for Noreg å delta i EU sitt sosiale klimafond frå starten av utan at vi utarbeider detaljerte nasjonale sosiale klimaplanar i tillegg til eksisterande klima- og energiplanar?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2314 (2023-2024)

Vil det vere mulig for Noreg å delta i EU sitt sosiale klimafond frå starten av utan at vi utarbeider detaljerte nasjonale sosiale klimaplanar i tillegg til eksisterande klima- og energiplanar, og tar regjeringa sikte på å ferdigstille slike planar seinast innan juni 2025?
Regjeringen skriv i EØS-notat dagsett 07.06.2024 «Opprettelse av det sosiale klimafondet - Klar for 55»:

«Sentralt i forordningen er et krav til medlemsstatene om å utarbeide og sende inn detaljerte "sosiale klimaplaner" for perioden 2026-2032 til EU-kommisjonen som grunnlag for tilgang til ordningen. De sosiale klimaplanene skal utarbeides og sendes inn sammen med de integrerte nasjonale klima- og energiplanene (eksisterende krav), regulert i (EU) 2018/1999. De sosiale klimaplanene skal følge malen i forordningens vedlegg V og skal inneholde ett sett med eksisterende eller nye virkemidler, tiltak og investeringer som sikrer at sårbare husholdninger, småskalaforetak og transportbrukere har tilstrekkelig tilgang og økonomi til å anvende fornybar energi til oppvarming og nedkjøling, samt opprettholde aktørenes mobilitetsbehov. De skal også inneholde mål og milepeler, samt estimert kostnad av virkemidlene, tiltakene og investeringene i planene. Minimum 25 pst. av den estimerte kostnaden av egen sosial klimaplan skal finansieres av medlemsstaten. De sosiale klimaplanene skal være i tråd med omstillingen til et lavutslippssamfunn, og tiltakene må være forent med “do no significant harm”-prinsippet, jf. artikkel 17 (EU) 2020/852. EU-kommisjonen skal utarbeide nærmere tekniske retningslinjer for disse planene. De sosiale klimaplanene skal være innsendt senest juni 2025 (skal godkjennes i EU-kommisjonen).»

Svar fra fredag 21. juni 2024

Som det kommer frem i begrunnelsen til spørsmålet er det et krav i forordning (EU) 2023/955 om deltakelse i EUs sosiale klimafond at medlemsstatene må utarbeide og sende inn detaljerte sosiale klimaplaner for perioden 2026-2032 som grunnlag for tilgang til fondet. Regjeringen er ikke kjent med at Norge kan delta i fondet uten at vi utarbeider denne planen.
Ifølge forordning (EU) 2023/955 skal den sosiale klimaplanen være i tråd med nasjonale klima- og energiplaner etter regulering (EU) 2018/1999. På nåværende tidspunkt forholder Norge seg kun til klimadelen av denne reguleringen. Dersom regjeringen beslutter at Norge skal delta i EUs sosiale klimafond, må det vurderes om det er behov for tilpasning på dette punktet.
Forordning (EU) 2023/955 om deltakelse i EUs sosiale klimafond er ikke regnet som EØS-relevant. EU-kommisjonen har likevel invitert Norge og de andre EFTA-statene til å delta i fondet dersom vi ønsker det. Vi har dialog med EFTA-statene om forordningen.
Det er ikke endelig avklart om, og eventuelt på hvilke vilkår, Norge skal delta i Det sosiale klimafondet. Regjeringen tar sikte på å endelig avklare dette i tide til at Norge eventuelt kan være med fra oppstarten i 2026.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024