Nikolai Astrup
 svarer 
Terje Aasland

Har regjeringen lagt noen planer for videre bruk av utrangerte petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel til verdiskapende og samfunnstjenlig virksomhet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2335 (2023-2024)

Har regjeringen lagt noen planer og strategier for videre bruk av utrangerte petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel til verdiskapende og samfunnstjenlig virksomhet, og er det dialog med næringen om slike muligheter?
Etter hvert som olje- og gassfelt stenger ned, er det enorme installasjoner til havs som i utgangspunktet skal dekommisjoneres til en betydelig kostnad. Samtidig har mange av disse installasjonene en strategisk plassering som gjør at de kan egne seg for alternativ bruk, for eksempel til energiproduksjon, hydrogenproduksjon, datasentre (med god tilgang på kjøling), fiske- eller algeoppdrett, undervannsforskning eller forsvarsformål - for å nevne noe. Havvindutbygging er et annet eksempel, der det kan være behov for installasjoner til tekniske anlegg mv.
Frigg-feltet er et eksempel på en slik installasjon. Finnes det i dag planer eller strategier for alternativ bruk av slike installasjoner, og hvordan er dialogen med næringen om denne typen muligheter?

Svar fra tirsdag 25. juni 2024

Vi har et klart og veletablert regelverk og gode systemer rundt avslutning av petroleumsvirksomhet i Norge. Disponering av innretninger reguleres av petroleumsloven og petroleumsforskriften.
Det er selskapene som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sin virksomhet. Det gjelder også for disponering. Følgelig er det selskapenes ansvar å vurdere mulighetene for videre bruk av installasjoner som går ut av bruk i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
Rettighetshavergruppen er pålagt å legge frem en avslutningsplan for Energidepartementet før en tillatelse utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Avslutningsplanen skal bestå av en disponeringsdel og en konsekvensutredning, og skal blant annet omfatte forslag til disponering av innretninger. Slik disponering kan blant annet være videre bruk i petroleumsvirksomheten, annen bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse.
Gjenbruk av plattformer er altså noe selskapene er pålagt å vurdere, og gjennom konsekvensutredningsprosessen kan også berørte parter komme med innspill. Disse forholdene skal sikre at alle relevante spørsmål knyttet til disponering av innretninger, herunder mulighetene for gjenbruk og etterbruk er godt belyst før departementet fatter vedtak om disponering.
Erfaringen til nå tilsier at gjeldende regler fungerer på en god måte. Alle saker er forskjellige og derfor er det avgjørende med en sak-til-sak-vurdering, som er dagens praksis.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024