Nikolai Astrup
 svarer 
Terje Aasland

Hva er status for oppfølging av anmodningsvedtaket om å utrede ulike ordninger med energisparesertifikater?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2334 (2023-2024)

Hva er status for oppfølging av anmodningsvedtak 727 (2021-2022) om å utrede ulike ordninger med energisparesertifikater?
Viser til vedtak 727, 10. juni 2022:

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike ordninger med energisparesertifikater for å utløse mål om økt energisparing med mest mulig effekt.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er Meld. St. 36 (2020–2021), Meld. St. 11 (2021–2022) og Innst. 446 S (2021–2022).
I omtalen av anmodningsforslagene i forbindelse med Prop 1 S (2023-2024) sa regjeringen at de ville vurdere oppfølging av anmodningsvedtaket også i lys av regjeringens Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Denne handlingsplanen ble lagt frem den 5. oktober 2023, og inneholdt ikke omtale av energisparesertifikater.

Svar fra tirsdag 25. juni 2024

Energisparesertifikater er et virkemiddel for å fremme energieffektivisering der noen aktører, f.eks. kraftleverandører eller nettselskap, får krav om å iverksette energisparetiltak tilsvarende en viss andel av sin totale energileveranse. Resultatene må dokumenteres gjennom sertifikater og kostnadene knyttet til spareforpliktelsene vil videreføres til sluttkundene gjennom energiregningen. Et slikt virkemiddel må vurderes opp mot andre virkemidler for energieffektivisering.

Energieffektivisering står høyt på regjeringens agenda. I høst la vi frem en handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi som setter retning for hvordan myndigheter og andre skal jobbe med energieffektivisering i årene som kommer. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak. I statsbudsjettet for 2024 ble Enovas arbeid med energieffektivisering og utbygging av solenergi styrket med 880 millioner kroner. Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg er videreført og styrket til 300 millioner kroner. I Revidert nasjonalbudsjett 2024 ble midlene til Enova og Husbanken ytterligere styrket med 300 millioner kroner. Det er også satt i gang en gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften for å utrede mulige endringer som kan legge til rette for energieffektivitet, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon i nye og eksisterende bygg.

Regjeringen vil omtale oppfølgingen av anmodningsvedtak 727 (2021-2022) i budsjettproposisjonen til høsten.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024