Bjørnar Moxnes
 svarer 
Terje Aasland

Stemmer det at regjeringen har fått tilbakemelding fra RME om at tredje energimarkedspakke hindrer Norge i å skille mellom strømprisen på innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport? Jeg ber om å få se begrunnelsen til RME

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1014 (2022-2023)

Stemmer det at regjeringen har fått tilbakemelding fra RME om at tredje energimarkedspakke hindrer Norge i å skille mellom strømprisen på innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport? Når kom denne tilbakemeldingen, og når ble det bedt om en vurdering av dette? Jeg ber om å få se begrunnelsen til RME
I en sak fra NTB fredag 13. januar siteres en kilde på at EUs tredje energimarkedspakke setter en stopper for muligheten til å skille mellom innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport, slik Rødt og flere andre partier har tatt til orde for lenge. Senterpartiet og SV har også krevd at regjeringen forsøker å gjennomføre dette.
I saken siteres en statssekretær på at "Det kilden sier, er likelydende med tilbakemeldingene vi har fått fra Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) når vi har bedt om en vurdering av spørsmålet."
Om dette stemmer vil det bety at regjeringen sitter på informasjon om at tilslutningen til EUs tredje energimarkedspakke hindrer regjeringen å gjennomføre politikken til to av partiene som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag

Svar fra tirsdag 24. januar 2023
På forespørsel fra departementet utredet Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i fjor handlingsrommet for tiltak knyttet til overføring av kraft til utlandet, og oversendte et notat 22. august 2022. Notatet er offentlig tilgjengelig.

Det framgår av RMEs vurderinger at begrensninger på eksport av kraft i utgangspunktet er i strid med våre internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. I vurderingen av eventuelle unntak etter EØS-avtalen, viser RME til at forsyningssikkerhet er et relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det. Hvis en restriksjon skal være lovlig må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og være forholdsmessig. Et viktig element i vurderingen er at en restriksjon ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet.

RME har ikke særskilt utredet hvorvidt et toprissystem for omsetning av strøm i Norge kan opprettes. Hvis man ser for seg en toprismodell hvor staten legger begrensninger på vilkårene for eksport av strøm sammenlignet med innenlands handel, fremstår tiltaket etter min vurdering som en eksportrestriksjon, som i utgangspunktet er forbudt. For eksempel dersom det uten at det er nødvendig av hensyn til systemdriften legges begrensninger i overføringskapasiteten i nettet inn til et eventuelt eget budområde som omfatter tilknytningspunktene til utenlandsforbindelser, for å oppnå den ønskede priseffekten.

Vurderingen fra RME er grundig og omfattende. Den dekker både energiregelverket som er innlemmet i EØS-avtalen og øvrige deler av EØS-avtalen, herunder reglene om fri varebevegelse og unntaksbestemmelser i EØS-avtalen. Som RME understreker, bygger sektorregelverket for energi videre på de generelle hovedprinsippene i EØS-avtalen om fri flyt av varer mellom landene i EØS-området. RMEs vurdering inneholder også en gjennomgang av de rettslige utgangspunktene i handelsregelverket med Storbritannia.

Jeg vil også nevne at det EØS-rettslige handlingsrommet for inngripen i kraftmarkedet også har blitt vurdert tidligere. I 2007, to år før markedsregelverket i tredje energimarkedspakke ble vedtatt i EU, innhentet OED en vurdering som blant annet omfattet spørsmålet om eksportbegrensninger fra fire professorer ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. I likhet med RME i fjor høst, kom de den gangen frem til at statens adgang til å begrense eksport av kraft er svært begrenset etter EØS-retten. Eksportrestriksjoner er i utgangspunktet forbudt, og unntaksmulighetene er snevre.

Jeg har ikke gitt RME noe særskilt oppdrag om å utrede hvordan et toprissystem for omsetning av strøm i Norge eventuelt kunne opprettes. Jeg viser til at det nå, etter avtale med SV i Stortinget, vil bli nedsatt et utvalg for å se på prisdannelsen for strøm, både hvordan den foregår og hva som eventuelt kan gjøres innenfor EØS-avtalen.
Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024