Kjell Ingolf Ropstad
 svarer 
Tonje Brenna

Hva tenker statsråden om å utvide perioden med rett til dagpenger fra 26 til 52 uker i fiskeindustrien?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1986 (2023-2024)

Hva tenker statsråden om å utvide perioden med rett til dagpenger fra 26 til 52 uker i fiskeindustrien og vil statsråden arbeide for å redusere behandlingstiden for dagpenger i NAV fra dagens om lag 9 uker?

Kvotereduksjon i tillegg til variert råstofftilgang over året pga. endringer av temperatur og vandringer, regulering av fisket og været gir fiskeindustrien helt særegne utfordringer med å planlegge aktivitet og det gir begrenset mulighet til å planlegge for helårlig aktivitet.

For arbeidstakere i fiskeindustrien gis det rett til dagpenger under permittering begrenset til en periode på 26 uker innenfor en 18 måneders periode. I praksis betyr dette at den som er permittert fra fiskeindustrien utover 26 uker innenfor den siste 18 måneders perioden mister retten til dagpenger. Arbeidstaker står da uten inntekt, selv om arbeidstaker er i et aktivt arbeidsforhold. I 2023 var det 299 personer som brukte opp perioden med dagpenger som permittert i fiskeindustrien, og dermed sto i fare for å miste sin inntektssikring. Fram til 2022 var denne grensen satt til 52 uker.

Jeg registrerer nå at flere fiskeindustribedrifter ser seg nødt til å foreta både hyppigere og mer langvarige permitteringer enn tidligere. Dette er nært knyttet til kvotesituasjonen, og det er særlig bedrifter i de nordligste fylkene, og som produserer torskefisk som kjenner på svikt i råstofftilgangen.
Både arbeidstakerorganisasjonene, LO og NNN, og arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge har tatt til orde for at rett til dagpenger bør utvides fra 26 uker til 52 uker innenfor en 18 måneders periode.
Det rapporteres i tillegg til dette om svært lang behandlingstid i NAV, på 9 uker behandlingstid for de som blir permitterte.

Svar fra onsdag 15. mai 2024

Det stemmer at enkelte som har vært permittert i fiskeindustrien i lang tid kan komme i en situasjon der de verken har lønn eller dagpenger. Det skyldes at fiskeindustrien har særregler ved permittering som innebærer at det ikke inntrer lønnsplikt etter 26 uker, slik det er i andre deler av arbeidslivet. Tall fra Nav viser at om lag 300 personer i løpet av 2023 opplevde å gå ut hele dagpengeperioden på 26 uker.

Jeg mener det er uheldig at enkelte permitterte blir stående uten inntektssikring. Selv om dette trolig gjelder nokså få, framstår konsekvensen for den permitterte som urimelig og utilsiktet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser derfor på ulike alternativer for å løse problemet med manglende inntektssikring i fiskeindustrien, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Lang saksbehandlingstid vil kunne sette mange i en usikker og vanskelig situasjon. Regjeringen har økt ressursene til NAV etter at den forrige regjeringen kuttet og jobber for å få ned saksbehandlingstiden. Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider kontinuerlig for å utvikle Arbeids- og velferdsetaten slik at den kan nå sine mål om saksbehandlingstider. Det gjelder alle ytelsene etaten forvalter, også dagpenger til permitterte i fiskeindustrien. Særreglene for dagpenger i fiskeindustrien krever dessuten stor grad av manuelt saksbehandlingsarbeid, og det kan bidra til å forlenge saksbehandlings¬tiden.

Direktoratet må hele tiden gjøre vurderinger og prioriteringer mellom ytelser som er avgjørende for personer i mange ulike situasjoner. Departementet følger utviklingen i saksbehandlingstidene i styringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

0:000:00