EUs migrasjonspakt: Hva gjelder for Norge?

Mye, men ikke alt, er svaret. Noe får vi være med å utforme, annet får vi ikke. Her får du svarene på hva EUs nye pakt har å si for Norge. 

Det er enighet om en ny asyl- og migrasjonspakt i EU etter en avstemning i Europaparlamentet. Her representert ved parlamentets president, Roberta Metsola, fra et toppmøte i mars hvor blant annet migrasjon sto på agendaen.
Det er enighet om en ny asyl- og migrasjonspakt i EU etter en avstemning i Europaparlamentet. Her representert ved parlamentets president, Roberta Metsola, fra et toppmøte i mars hvor blant annet migrasjon sto på agendaen.Foto: AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Balder Haarklou Jensen

Onsdag stemte Europaparlamentet gjennom en enighet om EUs nye asyl- og migrasjonspakt. Dette markerer et høydepunkt i prosessen, som snart vil være ved veis ende. Det siste høydepunktet kom i desember 2023, da EU-institusjonene kunngjorde at de hadde kommet frem til en foreløpig avtale.

Nå skal pakten gjennom Rådet, og blir etter det EU-lov. 

Blant de mer omstridte og nevneverdige delene av pakten, er enigheten om at alle EU-land skal bidra til mottak av asylsøkere gjennom en solidaritetsmekanisme. Dette betyr at land enten vil ta imot flere asylsøkere som må relokaliseres fra de landene som utgjør EUs yttergrenser, og som derfor tar imot flest asylsøkere, eller at man bidrar økonomisk til mottaket.

Avtalens hovedelementer:
 • Screeningforordningen: Formålet er å styrke kontrollen av personer ved EUs ytre grenser, og sikre rask identifisering av riktig prosedyre, for eksempel om personer skal returneres eller det skal bli oppstart av en asylprosedyre.
 • Eurodac III-forordningen: Utvikling av en felles database som samler inn mer nøyaktige og fullstendige data for å oppdage uautoriserte bevegelser, slik at man kan takle irregulær migrasjon på en bedre måte. 
 • Asylprosedyreforordningen: Fremskynde og effektivisere asyl-, retur- og grenseprosedyrer. Forordningen etablerer en felles prosedyre som medlemslandene må følge når mennesker søker asyl. Den innfører videre en obligatorisk grenseprosedyre, med sikte på raskt å vurdere, ved EUs ytre grenser, om søknader om asyl er ubegrunnet.
 • Asyl- og migrasjonsforordningen: Erstatter dagens Dublin-forordning. Fastsetter solidaritetstiltak mellom medlemslandene og regler som bestemmer hvilket medlemsland som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad. Dette gjøres for å balansere dagens system der noen få medlemsland er ansvarlige for det store flertallet av asylsøknadene.
 • Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl: Regulerer hva som skjer ved en krise ved EUs yttergrense. Skal sikre at EU er forberedt på å møte krisesituasjoner innen asyl og migrasjon.

Kilde: Europakommisjonen og Stortinget

Les også

Mye gjelder for Norge

Store deler av lovpakken vil bli relevant for Norge, både direkte og indirekte. Norge bindes til deler av pakten gjennom tidligere inngåtte tilknytningsavtaler.

Screeningforordningen (se faktaboks) anses som Schengen-relevant, og vil derfor gjelde for Norge. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et Schengen-notat om forordningen. Ettersom dette er en Schengen-rettsakt, vil Norge ta del i forhandlingene i Rådet, og den vil bli gjenstand for en høring. 

Endringer i Eurodac-forordningen, forordningen om migrasjon- og asylhåndtering og kriseforordningen er delvis dekket av at Norge er tilknyttet Dublin-samarbeidet. 

Schengen-samarbeidet og Dublin-samarbeidet:

Schengen-samarbeidet

 • Schengen-samarbeidet ble først etablert i 1985 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike og Tyskland.
 • Samarbeidet opprettet et område med reisefrihet hvor personkontrollen på grensen ble avskaffet. Samarbeidet la også opp til et tettere samarbeid mot grenseoverskridende kriminalitet.
 • Som Schengen-medlem er Norge del av et område med felles yttergrense og indre reisefrihet.
 • Avtalen om Schengen-samarbeidet gir Norge rett og plikt til å anvende hele Schengen-regelverket. Det innebærer at reglene om politisamarbeid, rettslig samarbeid i straffesaker, regler om visumarbeid og regler om personkontroll ved de ytre grensene skal gjelde for oss.
 • Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet foregår i det såkalte fellesorganet, som består av medlemslandene i EU, Europakommisjonen samt de fire assosierte Schengen-medlemmene Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.

Dublin-samarbeidet

 • Dublin-regelverket gir regler om hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad.
 • Samarbeidet klargjør også hvilke minimumsrettigheter asylsøkerne har under Dublin-prosessen.
 • Vanligvis skal det første medlemslandet asylsøkeren kommer til, ta ansvar for søknaden.
 • Som en del av Dublin-samarbeidet, deltar Norge også i det europeiske fingeravtrykkssamarbeidet, Eurodac. Formålet med Eurodac er å finne ut om en person allerede har søkt asyl i et annet land innenfor Dublin-området.  

Kilde: Regjeringen

 

Noen unntak

I Schengen-notatet om Eurodac III-forordningen fremgår det at Norge er bundet til Eurodac II-forordningen, men med noen unntak. I notatet står det også at forslaget fra 2020, ifølge Kommisjonen, kun er en videreføring av Dublin-samarbeidet.

«Norge har etter vår tilknytningsavtale ikke rett til å være med på utviklingen av nytt Dublin- og Eurodac-regelverk i EUs råd (Rådet), og vi har heller ikke stemmerett. Når det vedtas nye rettsakter i EU på et område som omfattes av saksområdet i avtalen, skal Kommisjonen umiddelbart underrette Norge», forteller notatet. 

Det dette betyr, er at Norge er bundet av endringene, men ikke har rett til å delta i utviklingen av endringene, ei heller har vi rett til å stemme om disse endringene. Som med mye annen EU-lovgivning, står det videre i notatet at «Norge må deretter på selvstendig grunnlag avgjøre om vi skal godta innholdet og innarbeide det i vår interne rett».

Her fra da pakten først ble lagt frem i 2020.
Her fra da pakten først ble lagt frem i 2020. Foto: Stephanie Lecocq / Pool via REUTERS

Ikke bundet av solidaritetsmekanisme

Det er ikke utarbeidet et fakta-notat for asyl- og migrasjonsforordningen. Likevel er Norge delvis knyttet til denne gjennom Dublin-samarbeidet. Det er denne forordningen som bestemmer hvilket medlemsland som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad, og som tar opp etableringen den mye omtalte solidaritetsmekanismen.

Selv om Norge er bundet til deler av forordningen, er vi ikke bundet til solidaritetsmekanismen. Til Europautvalget den 15. september 2023 sa daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt at «vi bindes ikke av den forpliktende solidaritetsmekanismen. For denne legges det opp til at vi skal kunne delta frivillig. Vi vil måtte komme tilbake med en vurdering av konsekvensene for Norge. Først når regelverket er ferdigforhandlet kan vi vurdere om vi eventuelt skal delta i solidaritetsmekanismen.»

Migranter ankommer Italia i 2023.
Migranter ankommer Italia i 2023. Foto: AP Photo / Salvatore Cavalli, File

Dette støttes av informasjon fra Kommisjonen. Der kommer det frem at Norge er bundet til kapittel III, V og VII i forordningen. Delen om solidaritet er i kapittel VI. 

Det er heller ingen fakta-notat som omtaler forordningen om krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl. Likevel vil også deler av denne være relevant for Norge gjennom Dublin-samarbeidet, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. 

Informasjonen om den siste forordningen, som handler om asylprosedyrer, er liten. Det er heller ikke sikkert at denne er relevant for Norge. 

Les også

Store protester

Mange organisasjoner har protestert kraftig mot pakten, og Amnesty mener den vil sette europeisk asyllov tilbake i flere tiår framover og sørge for økt lidelse. Også European Council on Refugees and Exiles er svært kritiske. 

 

Etter enigheten i desember sendte over 50 NGOer et åpent brev til EU med menneskerettighetsbekymringer som følge av pakten. 

Samtidig som dette foregår, jobber EU for å begrense antallet migranter som vil komme til Europa på andre måter, ved å inngå avtaler med afrikanske land som gir store summer for å styrke grensekontroller og andre tiltak for å holde tilbake migranter. En slik avtale ble nettopp signert med Egypt, og det pågår forhandlinger med Marokko.

Tidligere er også en avtale signert med Tunisia og Mauritania for å nevne noen land. 

Les også
 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024